Trang chủ / Giáo Xứ / Video clip diễn nguyện Giáng Sinh 24.12.2016 (Gx. Hiển Linh)

Video clip diễn nguyện Giáng Sinh 24.12.2016 (Gx. Hiển Linh)

Xin mời cộng đoàn download video clip diễn nguyện Giáng Sinh 24.12.2016 theo đường link sau đây

https://drive.google.com/open?id=0B7BWxq1ZoJdXRnQ2eDg3bWtjWWs

Nhóm mục vụ Truyền thông