Thinh lặng của cha: [3] Thinh lặng để hòa vào cõi thinh lặng vô biên của Thiên Chúa

Continue reading Thinh lặng của cha: [3] Thinh lặng để hòa vào cõi thinh lặng vô biên của Thiên Chúa