Các bài viết được đăng bởi: Batriem

Dẫn đến toàn bộ sự thật (24.5.2017 – Thứ Tư Tuần 6 Phục sinh)

  Lời Chúa: Ga 16, 12-15 Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: “Thầy còn nhiều điều phải nói với anh em, nhưng bây giờ anh em không có sức chịu nổi. Khi nào Thần Khí sự thật đến,...

« Thần Khí sự thật sẽ tôn vinh Thầy » (24.5.2017 – Thứ tư, sau Chúa Nhật VI Phục Sinh)

  « Thần Khí sự thật sẽ tôn vinh Thầy » (Ga 16, 12-15)   12 Thầy còn nhiều điều phải nói với anh em. Nhưng bây giờ, anh em không có sức chịu nổi.13 Khi nào Thần Khí sự thật đến, Người...

Có lợi cho anh em (23.5.2017 – Thứ ba Tuần 6 Mùa Phục sinh)

  Lời Chúa: Ga 16, 5-11 Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: “Bây giờ Thầy đến cùng Đấng đã sai Thầy, và không ai trong anh em hỏi: ‘Thầy đi đâu?’ Nhưng vì Thầy nói ra các điều...

« Thầy sẽ sai Đấng ấy đến với anh em » (23.5.2017 – Thứ ba, sau Chúa Nhật VI Phục Sinh)

  « Thầy sẽ sai Đấng ấy đến với anh em » (Ga 16, 5-11)   5 Bây giờ Thầy đến cùng Đấng đã sai Thầy, và không ai trong anh em hỏi: “Thầy đi đâu?6 Nhưng vì Thầy nói ra các điều ấy,...

Làm chứng về Thầy (22.5.2017 – Thứ hai Tuần 6 Mùa Phục sinh)

Lời Chúa: Ga 15,26 – 16,4a Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: “Khi Đấng Bảo Trợ đến, Đấng mà Thầy sẽ sai đến với anh em từ nơi Chúa Cha, Người là Thần Khí sự thật phát xuất...

“Thầy đã nói” (22.5.2017 – Thứ hai, sau Chúa Nhật VI Phục Sinh)

  “Thầy đã nói” (Ga 15, 26 – 16, 4a)   26 Khi Đấng Bảo Trợ đến, Đấng mà Thầy sẽ sai đến với anh em từ nơi Chúa Cha, Người là Thần Khí sự thật phát xuất từ Chúa Cha, Người sẽ làm...

Anh em cũng sẽ sống (21.5.2017 – Chúa nhật 6 Phục sinh năm A)

  Lời Chúa : (Ga 14,15-21) Khi ấy, Ðức Giêsu nói với các môn đệ rằng: 15 “Nếu anh em yêu mến Thầy, anh em sẽ giữ các điều răn của Thầy. 16 Thầy sẽ xin Chúa Cha và Người sẽ ban cho...

Thế gian ghét anh em (20.5.2017 – Thứ bảy Tuần 5 Phục sinh)

Lời Chúa: Ga 15, 18-21 Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: “Nếu thế gian ghét anh em, anh em hãy biết rằng nó đã ghét Thầy trước. Giả như anh em thuộc về thế gian, thì thế gian đã...

Ghen ghét và tình thương (20.5.2017 – Thứ bảy, sau Chúa Nhật V Phục Sinh)

Ghen ghét và tình thương (Ga 15, 18-21)   18 Nếu thế gian ghét anh em, anh em hãy biết rằng nó đã ghét Thầy trước.19 Giả như anh em thuộc về thế gian, thì thế gian đã yêu thích cái gì là của nó....

Yêu thương nhau như Thầy (19.5.2017 – Thứ Sáu Tuần 5 Phục sinh)

  Lời Chúa: Ga 15, 12-17 Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: “Đây là điều răn của Thầy: anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em. Không có tình thương nào cao cả...

“Anh em hãy thương yêu nhau, như Thầy yêu thương anh em” (19.5.2017 – Thứ sáu, sau Chúa Nhật V Phục Sinh)

  “Anh em hãy thương yêu nhau, như Thầy yêu thương anh em” (Ga 15, 12-17)   12 Đây là điều răn của Thầy: anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em. 13 Không có tình thương nào...

Niềm vui trọn vẹn (18.5.2017 – Thứ năm Tuần 5 Mùa Phục sinh)

Lời Chúa: Ga 15, 9-11 Khi ấy, Chúa Giêsu nói với các môn đệ rằng: “Chúa Cha đã yêu mến Thầy thế nào, Thầy cũng yêu mến anh em như vậy. Anh em hãy ở lại trong tình thương của Thầy. Nếu anh...

« Anh em hãy ở lại trong tình thương của Thầy » (18.5.2017 – Thứ năm, sau Chúa Nhật V Phục Sinh)

« Anh em hãy ở lại trong tình thương của Thầy » (Ga 15, 9-11) 9 Chúa Cha đã yêu mến Thầy thế nào, Thầy cũng yêu mến anh em như vậy. Anh em hãy ở lại trong tình thương của Thầy.10 Nếu anh em giữ...

Thầy là cây nho (17.5.2017 – Thứ tư Tuần 5 Phục sinh)

  Lời Chúa: Ga 15, 1-8 Khi ấy, Ðức Giêsu nói với các môn đệ rằng: “Thầy là cây nho thật, và Cha Thầy là người trồng nho. Cành nào gắn liền với Thầy mà không sinh hoa trái, thì Người...

“Thầy là cây nho, anh em là cành” (17.5.2017 – Thứ Tư, sau Chúa Nhật V Mùa Phục Sinh)

  “Thầy là cây nho, anh em là cành” (Ga 15, 1-8)1 “Thầy là cây nho thật, và Cha Thầy là người trồng nho.2 Cành nào gắn liền với Thầy mà không sinh hoa trái, thì Người chặt đi; còn cành...

Bình an cho anh em (16.5.2017 – Thứ ba Tuần 5 Mùa Phục sinh)

Lời Chúa: Ga 14, 27-31a Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: “Thầy để lại bình an cho anh em, Thầy ban cho anh em bình an của Thầy. Thầy ban cho anh em không theo kiểu thế gian. Anh em đừng...

“Thầy để lại bình an cho anh em” (16.5.2017 – Thứ ba sau Chúa Nhật V Phục Sinh)

  “Thầy để lại bình an cho anh em” (Ga 14, 27-31) 27 Thầy để lại bình an cho anh em, Thầy ban cho anh em bình an của Thầy. Thầy ban cho anh em không theo kiểu thế gian. Anh em đừng xao xuyến cũng đừng...

Yêu mến, đến và ở lại (15.5.2017 – Thứ hai Tuần 5 Mùa Phục sinh)

Lời Chúa: Ga 14, 21-26 Khi ấy, Ðức Giêsu nói với các môn đệ rằng: “Ai có và giữ các điều răn của Thầy, người ấy mới là kẻ yêu mến Thầy. Mà ai yêu mến Thầy, thì sẽ được Cha của Thầy...

“Ai yêu mến Thầy, thì giữ lời Thầy” (15.5.2017 – Thứ Hai sau Chúa Nhật V Phục Sinh)

  “Ai yêu mến Thầy, thì giữ lời Thầy” (Ga 14, 21-26)   21 Ai có và giữ các điều răn của Thầy, người ấy mới là kẻ yêu mến Thầy. Mà ai yêu mến Thầy, thì sẽ được Cha của Thầy yêu mến....

Xin cho chúng con thấy Chúa Cha (14.5.2017 – Chúa nhật 5 Phục sinh, Năm A)

  Lời Chúa: (Ga 14,1-12) 1 Khi ấy, Ðức Giêsu nói với các môn đệ rằng: “Anh em đừng xao xuyến! Hãy tin vào Thiên Chúa và tin vào Thầy. 2 Trong nhà Cha Thầy có nhiều chỗ ở; nếu không, Thầy...