Mục: Lời Chúa Cho Ngày Sống Subscribe to Lời Chúa Cho Ngày Sống

Biết rõ anh em cần gì (7.3.2017 – Thứ ba Tuần 1 Mùa Chay)

  Lời Chúa: Mt 6, 7-157 “Khi cầu nguyện, anh em đừng lải nhải như dân ngoại; họ nghĩ rằng: cứ nói nhiều là được nhận lời.8 Đừng bắt chước họ, vì Cha anh em đã biết rõ anh em...

Làm cho chính Ta (6.3.2017 – Thứ hai Tuần 1 Mùa Chay)

Lời Chúa: Mt 25, 31-46 31 “Khi Con Người đến trong vinh quang của Người, có tất cả các thiên sứ theo hầu, bấy giờ Người sẽ ngự lên ngai vinh hiển của Người.32 Các dân thiên hạ sẽ được...

Qủy bỏ Người mà đi (5.3.2017 – Chúa nhật 1 Mùa chay năm A)

Lời Chúa (Mt 4,1-11) Sau khi chịu phép rửa, 1 Ðức Giêsu được Thần Khí dẫn vào hoang địa, để chịu quỷ cám dỗ. 2 Người ăn chay ròng rã bốn mươi đêm ngày, và sau đó, Người thấy đói. 3 Bấy...

Kêu gọi người tội lỗi sám hối (4.3.2017 – Thứ bảy sau Lễ Tro)

Lời Chúa: Lc 5, 27-32 Khi ấy, Ðức Giêsu đi ra và trông thấy một người thu thuế, tên là Lêvi, đang ngồi ở trạm thu thuế. Người bảo ông: “Anh hãy theo tôi!” Ông bỏ tất cả, đứng dậy đi...

Chàng rể bị đem đi (3.2.2017 – Thứ sáu sau Lễ Tro)

Lời Chúa: Mt 9, 14-15 14 Bấy giờ, các môn đệ ông Gio-an tiến lại hỏi Đức Giê-su rằng: “Tại sao chúng tôi và các người Pha-ri-sêu ăn chay, mà môn đệ ông lại không ăn chay? “15 Đức...

Vác thập giá mình hằng ngày (2.3.2017 – Thứ năm sau Lễ Tro)

Lời Chúa: Lc 9, 22-25 Khi ấy Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: “Con Người phải chịu đau khổ nhiều, bị các kỳ mục, thượng tế cùng kinh sư loại bỏ, bị giết chết, và ngày thứ ba sống...

Cha hiện diện nơi kín ẩn (1.3.2017 – Thứ tư Lễ Tro)

Lời Chúa: Mt 6, 1-6.16-18 1 “Khi làm việc lành phúc đức, anh em phải coi chừng, chớ có phô trương cho thiên hạ thấy. Bằng không, anh em sẽ chẳng được Cha của anh em, Đấng ngự trên trời, ban...

Bỏ mọi sự vì Thầy (28.2.2017- Thứ Ba Tuần 8 Thường niên)

Lời Chúa: Mc 10, 28-31 28 Ông Phê-rô lên tiếng thưa Người: “Thầy coi, phần chúng con, chúng con đã bỏ mọi sự mà theo Thầy! “29 Đức Giê-su đáp: “Thầy bảo thật anh em: Chẳng hề có...

Tôi phải làm gì? (27.2.2017 – Thứ hai Tuần 8 Thường niên)

“Tôi phải làm gì để được thừa hưởng sự sống đời đời? Có khi nào anh nghĩ đến chuyện chia sẻ cho người nghèo? “ Lời Chúa: Mc 10, 17-27 17 Đức Giê-su vừa lên đường, thì có...

Đừng lo lắng (26.2.2017 – Chúa nhật 8 Thường niên, Năm A)

  Lời Chúa: Mt 6, 24-34 Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Không ai có thể làm tôi hai chủ: vì hoặc nó sẽ ghét người này, và yêu mến người kia, hoặc nó chuộng chủ này, và...

Ngài ôm các trẻ em (25.2.2017 – Thứ Bảy Tuần 7 Thường Niên)

Lời Chúa: Mc 10, 13-16 Khi ấy, người ta dẫn trẻ em đến với Ðức Giêsu, để Người chạm tay vào chúng. Nhưng các môn đệ xẵng giọng với chúng. Thấy vậy, Người bực mình nói với các ông: “Cứ...

Một xương một thịt (24.2.2017 – Thứ Sáu Tuần 7 Thường Niên)

Lời Chúa: Mc 10,1-12 1 Đức Giê-su bỏ nơi đó, đi tới miền Giu-đê và vùng bên kia sông Gio-đan. Đông đảo dân chúng lại tuôn đến với Người. Và như thường lệ, Người lại dạy dỗ họ.2 Có...

Làm cớ cho anh sa ngã (23.2.2017 – Thứ Năm Tuần 7 Thường Niên)

Lời Chúa: Mc 9, 41-50 Khi ấy, Chúa Giêsu nói với các môn đệ rằng: “Ai cho anh em uống một chén nước vì lẽ anh em thuộc về Ðấng Kitô, thì Thầy bảo thật anh em, người đó sẽ không mất phần...

Trên tảng đá này (22.2.2017 – Thứ Tư – Lập Tông tòa thánh Phêrô)

Lời Chúa: Mt 16, 13-19 Khi Ðức Giêsu đến vùng kế cận thành Xêdarê Philípphê, Người hỏi các môn đệ rằng: “Người ta nói Con Người là ai?” Các ông thưa: “Kẻ thì nói là ông Gioan Tẩy Giả,...

Cãi nhau (21.2.2017 – Thứ ba Tuần 7 Thường niên)

Lời Chúa: Mc 9, 30-37 30 Đức Giê-su và các môn đệ ra khỏi đó, đi băng qua miền Ga-li-lê. Nhưng Đức Giê-su không muốn cho ai biết,31 vì Người đang dạy các môn đệ rằng: “Con Người sẽ bị...

Nếu Thầy có thể (20.02.2017 – Thứ hai Tuần 7 Thường niên)

“Thái độ nửa tin, nửa ngờ cũng là thái độ của thế hệ chúng ta. Đức tin là lời đáp trả của con người, nhưng đức tin cũng là ơn ban của Chúa.” Lời Chúa: Mc 9, 14-29 14 Khi Đức...

Trở nên con cái Chúa (19.2.2017 – Chúa nhật 7 Thường niên A)

Lời Chúa (Mt 5,38-48) Hôm ấy, trên một ngọn núi kia, Ðức Giêsu dạy các môn đệ rằng: 38 “Anh em đã nghe Luật dạy rằng: Mắt đền mắt, răng đền răng. 39 Còn Thầy, Thầy bảo anh em: đừng...

Hãy nghe Người (18.2.2017 – Thứ bảy Tuần 6 Thường niên)

“Bài Tin Mừng hôm nay kể chuyện Đức Giêsu lên một ngọn núi cao. Ngài chỉ đem theo ba môn đệ thân tín, Phêrô, Giacôbê và Gioan.” Lời Chúa: Mc 9, 2-13 2 Sáu ngày sau, Đức Giê-su đem các...

Từ bỏ chính mình (17.2.2017 – Thứ sáu Tuần 6 Thường niên)

Lời Chúa: Mc 8, 34 – 9,1 34 Rồi Đức Giê-su gọi đám đông cùng với các môn đệ lại. Người nói với họ rằng: “Ai muốn theo tôi, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo.35 Quả...

Tư tưởng của loài người (16.2.2017 – Thứ năm Tuần 6 Thường niên)

Lời Chúa: Mc 8, 27-33 27 Đức Giê-su và các môn đệ của Người đi tới các làng xã vùng Xê-da-rê Phi-líp-phê. Dọc đường, Người hỏi các môn đệ: “Người ta nói Thầy là ai? “28 Các ông...