Mục: Bạn Đường Giê-su Subscribe to Bạn Đường Giê-su

Thiên Chúa nói tiếng gì ?

Con người muôn dân nước thuộc bao đời vẫn ngày đêm khẩn cầu cùng Thiên Chúa. Có lúc họ nói, Thiên Chúa nói với họ. Có lúc họ thấy Thiên Chúa lặng thinh. Vậy Ngài nói tiếng gì? Sống tại...

Tiếng Gọi Đời Tu…

.                            Nhìn dòng lịch sử vẫn chảy trôi,                            Ẩn dấu thăng trầm nhiều cảnh sống,                           ...