Trang nhà / Giáo Xứ / Tạo Tác / Giáo Lý Cộng Đồng: Kinh Tin Kính

Giáo Lý Cộng Đồng: Kinh Tin Kính

Đức tin của tín hữu Công giáo được đặt trên nền tảng Kinh Thánh: Lời Thiên Chúa và Thánh Truyền: Truyền thống giáo huấn của Hội Thánh. Những điểm cốt lõi của niềm tin Ki-tô giáo được cụ thể hóa trong hai bản kinh tin kính. Một của các thánh Tông Đồ; và một của hai công đồng Nicée và Constantinople

Ban Truyền Thông Giáo Xứ Tạo Tác

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.