Suy tư 2

seeking-god

Ngôi Thánh đường vắng lặng

Một mình con ngồi đây

Ngước nhìn lên Thiên Chúa

Và thầm thì với Ngài

Lạy Chúa xin cho con

Nhận ra lời của Chúa

Và Thánh chỉ của Ngài

Trong suốt cuộc đời con

Cho con đây nhận ra

Lời Chúa đang mời gọi

Và mau mắn đáp trả

Lạy Chúa này con đây

Ngay giờ phút này đây

Xin hãy lấy tình yêu

Lòng thương xót của Ngài

Biến đổi cuộc đời con

Cho con đây trở thành

Vị Tông đồ nhỏ bé

Đi đến khắp muôn nơi

Làm chứng cho tình Ngài

Phan Thuật