Trang nhà / Bản Tin / Tin Dòng Tên / Cha Bề Trên Cả bổ nhiệm các thành viên Hội đồng Cố vấn

Cha Bề Trên Cả bổ nhiệm các thành viên Hội đồng Cố vấn

Hôm thứ 2 ngày 31 tháng 10, Cha Bề Trên Cả Arturo Sosa đã thông báo bổ nhiệm các thành viên của Hội đồng Cố vấn Bề Trên Cả. Ngài cũng thông báo rằng, Tổng Hội sẽ bắt đầu tiến trình 4 ngày chuẩn bị để bầu các vị Phụ tá Đặc uỷ vào ngày 4 tháng 11.

nominations

Các thành viên của Hội đồng Cố vấn gồm các vị Phụ tá Vùng, Thụ uỷ Huấn luyện và một trách vụ vừa mới được thiết lập (tạm dịch) là Tổng Cố vấn về Phân định và Kế hoạch Tông đồ. Trách vụ mới này phản ánh nhu cầu cho việc quản trị trung ương nhằm chú ý nhiều hơn đến sứ mạng của Dòng. Điều này sẽ giúp cho việc lượng giá và lập kế hoạch tông đồ của Dòng có tính hệ thống và hiệu quả hơn và giúp tư vấn tốt hơn cho Cha Bề Trên Cả. Ngoài ra, Cha Bề Trên Cả cũng đã bổ nhiệm vị Phụ tá Vùng thứ 2 cho Vùng Nam Á. Đây là một phần của kế hoạch phân chia Vùng Nam Á thành 2 Vùng khác trong tương lai.

Trong số 12 vị Phụ tá vừa được bổ nhiệm, có 4 vị mới lần đầu làm việc ở Trụ sở Bề Trên Cả; 4 vị đã từng phục vụ tại đây 1 và 4 năm trong khi 4 vị khác đã có kinh nghiệm hơn 8 năm phục vụ Dòng tại Trụ sở trung ương. Cha Bề Trên Cả cho biết rằng ngài tái bổ nhiệm 4 vị đã có hơn 8 năm làm việc ở Curia với một nhiệm kỳ 2 năm, đó là quý cha: Joaquín Barrero, Lisbert P. D’Souza, Daniel P. Huang và Gabriel Ignacio Rodriguez.

DƯỚI ĐÂY LÀ DANH SÁCH CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG CỐ VẤN

screen-shot-2016-11-01-at-08-59-26 screen-shot-2016-11-01-at-08-59-35

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.