Trang chủ / Giáo Xứ / Tạo Tác / Bản tin “Tạo Tác mến yêu” _ tháng 05&06/2017 (số 23)

Bản tin “Tạo Tác mến yêu” _ tháng 05&06/2017 (số 23)

Ban truyn thông Giáo X To Tác
25/07/2017

Link download: https://dongten.net/wp-content/uploads/2017/07/23.TMY-23-T56.2017.pdf