Trang chủ / Giáo Xứ / Tạo Tác / Bản tin “Tạo Tác mến yêu” _ tháng 12/2017 (số 24)

Bản tin “Tạo Tác mến yêu” _ tháng 12/2017 (số 24)

Ban truyn thông Giáo X To Tác
06/12/2017

Link download: https://dongten.net/wp-content/uploads/2017/12/24.-TTMY-24.pdf