Trang Nhà / ___CẦU NGUYỆN / Tông Đồ Cầu Nguyện, 9-5, Click to Pray

Tông Đồ Cầu Nguyện, 9-5, Click to Pray

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 09-05

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG

Lạy Cha là Đấng thiện hảo, ngay khi con khởi đầu ngày mới này, xin giúp con hiểu rằng con phải mở rộng trái tim mình để đón nhận ân sủng từ Thần Khí Cha trao ban, để ân sủng của Ngài thấm nhuần trong mọi công việc và các mối tương quan của con. Xin cho con biết dành thời gian trong ngày sống để nhìn nhận lại chính mình, để Chúa Thánh Thần hoạt động nơi con. Con xin dâng ngày hôm nay lên Cha để cầu nguyện cho toàn thể Hội Thánh và cho các ý chỉ của Đức Giáo Hoàng Phanxicô trong tháng này. Lạy Cha chúng con ở trên trời…

WITH JESUS IN THE MORNING

Father of all Goodness, as I start this day, help me to understand that I must have an open and fraternal heart that welcomes the Holy Spirit to allow the grace of the Spirit to permeate my work and relationships. May I stop from time to time and recognize when I’m not close to your example. I offer this my day for the intentions of Pope Francis and the whole Church. [Our_Father]

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI CHIỀU

“Nhưng khi nào Thần Khí sự thật đến, Người sẽ dẫn anh em tới sự thật toàn vẹn. Người sẽ không tự mình nói điều gì, nhưng tất cả những gì Người nghe, Người sẽ nói lại, và loan báo cho anh em biết những điều sẽ xảy đến.” (Ga 16,13) Chúa Thánh Thần dạy dỗ và soi dẫn chúng ta thực hành những điều Chúa Giêsu dạy trong Tin Mừng. Xin cho chúng con kiên trì cầu nguyện và sẵn sàng đón nhận ý Chúa trong cuộc sống.

WITH JESUS IN THE AFTERNOON

“But when he comes, the Spirit of truth, he will guide you to all truth. He will not speak on his own, but he will speak what he hears, and will declare to you the things that are coming.” (John 16:13) The Holy Spirit teaches and inspires us to practice everything we learned from Jesus in the Gospel. Let us be persistent in prayer and docile to receive the Lord’s will in our lives.

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI

Lạy Chúa, con cảm tạ Chúa về ngày hôm nay. Xin Chúa tha thứ cho những lần con không vâng theo ý Ngài. Xin giúp con ngày mai giàu lòng vị tha hơn và quan tâm đến lợi ích của anh chị em mình mà đặt nhu cầu của họ lên hàng đầu. Lạy Cha chúng con ở trên trời…

WITH JESUS IN THE NIGHT

Thank you for this day, Lord! Forgive me when I did not follow your will. Help me tomorrow to be more selfless, and concerned about the welfare of others, putting their needs before my own. [Our_Father]

Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao

Kiểm tra tương tự

Mến Yêu Hằng Ngày, 03-08-2022

⏰MẾN YÊU HẰNG NGÀY⏰ ⏰Thứ 4, 03-08-2022⏰ 🌷(Mt 15,21-28)🌷 Ra khỏi đó, Đức Giê-su lui …

Tông Đồ Cầu Nguyện, 03-08-2022

    ⏰TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN⏰ ⏰NGÀY 03/08/2022⏰ 🌻CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG🌻 Lạy Cha, …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.