Trang Nhà / ___CẦU NGUYỆN / Tông Đồ Cầu Nguyện, 20-5 Chúa Thánh Thần Hiện Xuống

Tông Đồ Cầu Nguyện, 20-5 Chúa Thánh Thần Hiện Xuống

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 20-05

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG

Lạy Cha hằng hữu, hôm nay là Chúa Nhật mừng Chúa Thánh Thần hiện xuống, con tạ ơn Cha đã sai Thần Khí Ngài đến với chúng con. Ngài biết tên con, biết nỗi sợ hãi và những lo lắng của con. Xin giúp con dần trở nên người bạn hữu có lòng thành tín, biết bảo vệ những người yếu thế hơn, và làm mọi việc bao có thể để giúp đỡ những người chung quanh. Con xin dâng lòng trung thành của con để hoàn thành nhiệm vụ Cha trao phó, bằng cách đưa những sáng kiến của mình vào việc phục vụ, đáp lại những thách đố của thế giới ngày nay. Sáng Danh Đức Chúa Cha…

WITH JESUS IN THE MORNING

Eternal Father, on this Sunday, the Solemnity of Pentecost, I thank you, for sending us your Spirit. You know my name, you know my fears and my anxieties. Help me to be more available to be your friend, being loyal, protecting the weakest and always doing everything possible to help people around me. I offer You my day that the lay faithful may fulfill their specific mission, by responding with creativity to the challenges that face the world today. [Glory_Be]

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI CHIỀU

Nói xong, Người thổi hơi vào các ông và bảo: “Anh em hãy nhận lấy Thánh Thần.” (Ga 20,22) Lạy Chúa Thánh Thần, xin đổ tràn muôn ân sủng trên con để con nên khí cụ rao truyền Lời Chúa. Xin giúp con luôn thành tín làm nhân chứng cho tình yêu của Ngài qua mọi việc con làm. Xin cho con không bao giờ tách rời khỏi tình yêu và ân sủng Ngài dành cho con.

WITH JESUS IN THE AFTERNOON

“And when he had said this, he breathed on them and said to them, ‘Receive the holy Spirit.’” (John 20:22) O Holy Spirit, pour out your gifts upon us. Let me be a docile instrument in the hands of the Lord to preach the Gospel! May I be faithful in witnessing the love of God through my actions! May I never separate myself from your love and your grace in my life!

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI

Vào thời khắc cuối ngày, con xét lại những việc xảy ra hôm nay. Con có “thưa vâng” với những việc Chúa quan phòng nơi con không? Xin tha thứ cho con khi con không vui mừng đón nhận tất cả những gì Chúa gửi đến. Xin cho con biết đáp trả lời mời gọi, cho dù con phải đánh đổi vì điều ấy. Ngày mai, xin cho con biết tìm kiếm ý Chúa trong mọi sự và hết lòng phục vụ anh em con bằng tình yêu và lòng trắc ẩn. Lạy Cha chúng con ở trên trời…

WITH JESUS IN THE NIGHT

At the end of this day, I examine what transpired. Did I say, “Yes” to your will for me? Forgive me when I did not joyfully accept all things that come from you. Help me to say yes, no matter what it will cost me. Tomorrow, may I seek to do your will in all things and serve my neighbor with great love and compassion. [Our_Father]

Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao

Kiểm tra tương tự

Tông Đồ Cầu Nguyện, 24-01-2022

  ⏰TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN⏰ ⏰NGÀY 24/01/2022⏰ 🌻CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG🌻 Lạy Cha, con …

Tông Đồ Cầu Nguyện, 23-01-2022

⏰TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN⏰ ⏰NGÀY 23/01/2022⏰ 🌻CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG🌻 Lạy Cha, khởi đầu …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.