Trang Nhà / ___CẦU NGUYỆN / Tông Đồ Cầu Nguyện, 22-5, Click to Pray

Tông Đồ Cầu Nguyện, 22-5, Click to Pray

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 22-05

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG

Lạy Cha rất thương yêu, khởi đầu ngày mới, con tạ ơn Cha vì mỗi ngày đều là một ngày thật khác, theo ý Cha quan phòng nơi con. Xin ban ơn cho con để con khiêm tốn hơn, và trở thành tấm gương tốt cho bạn bè con, gia đình con và cả những người mà con gặp gỡ. Con xin dâng ngày hôm nay lên Chúa, và hiệp ý cầu nguyện cho những ý chỉ của Đức Giáo Hoàng trong tháng này. Lạy Cha chúng con ở trên trời…

WITH JESUS IN THE MORNING

Loving Father, at the beginning of this day, I thank you, Lord, for another day to follow your will. Grant me the grace to be more humble, and to be a better example for all my friends, family and those I encounter. I offer this day to you, Lord, and pray for the intentions of Pope Francis for this month. [Our_Father]

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI CHIỀU

“Sau đó Ngài ngồi xuống, gọi nhóm Mười Hai, và nói với họ, ‘Nếu ai muốn làm đầu, thì sẽ là cuối và là đầy tớ của tất cả.'” (Mc 9, 35) Hôm nay xin cho con nỗ lực làm việc mà không mong được nhận lại. Có thể đây chỉ là bài tập đầu tiên trong những việc thường ngày mà con sẽ phục vụ anh em con mỗi ngày.

WITH JESUS IN THE AFTERNOON

“Then he sat down, called the Twelve, and said to them, ‘If anyone wishes to be first, he shall be the last of all and the servant of all.’” (Mark 9:35) Today may I do something without expecting anything in return. May this only be the first exercise of a daily routine to serve my neighbor each and every day.

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI

Kết thúc một ngày, con tạ ơn Chúa, cho những lần con có thể được phục vụ Ngài. Có phải đó là những lần con không sẵn sàng giúp đỡ người khác? Con có đố kỵ không? Con có xấu hổ không? Xin tha lỗi cho con, lạy Chúa. Con cầu nguyện cho những người khác biệt với con, trong suy nghĩ và hành động. Xin Chúa tuôn đổ muôn ân sủng xuống trên con, để con biết vui mừng trước những thành công của người khác, và đồng cảm với những người phải gánh chịu những nỗi đau.

WITH JESUS IN THE NIGHT

At the end of this day I thank you, Lord, for the times I was able to serve you. Were there times when I was reluctant to help others? Did I envy them? Was I ashamed? Forgive me, Lord. I pray for those who are different from me in thought and action. I ask you for the grace to rejoice in the successes of others and to suffer with those who suffer. [Our_Father]

Biên dịch: Bạn Đường Linh Thao

Kiểm tra tương tự

Tông Đồ Cầu Nguyện, 20-01-2022

  ⏰TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN⏰ ⏰NGÀY 20/01/2022⏰ 🌻CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG🌻 Lạy Cha, trong …

Tông Đồ Cầu Nguyện, 19-01-2022

    TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 19/01/2022   CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG Con …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.