Trang Nhà / ___CẦU NGUYỆN / Tông Đồ Cầu Nguyện, 13-6, Click to Pray

Tông Đồ Cầu Nguyện, 13-6, Click to Pray

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 13-06

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG

Lạy Cha trên trời, trong ngày lễ nhớ Thánh Antôn Pađôva hôm nay, con biết ơn vì sự sống và sự cống hiến của ngài để rao giảng Tin Mừng. Hôm nay xin giúp đỡ con, để con chân thật hơn trong mọi lời con nói, mọi việc con làm, và dần trở nên giống Chúa Giêsu. Con xin dâng ngày hôm nay và khao khát thực hành ý muốn của Chúa trong sự hiệp nhất với Đức Thánh Cha và những ý chỉ mà ngài tin tưởng vào Mạng Lưới Cầu Nguyện Toàn Cầu. Lạy Cha chúng con ở trên trời…

WITH JESUS IN THE MORNING

Heavenly Father, on this day when we celebrate Saint Anthony of Padua, I thank you for his life and dedication to proclaiming the Gospel. Help me this day, to be more authentic in my words and actions, and to be more like your Son, Jesus. I offer this my day and the desire to do your will in union with the Holy Father and the intentions that he trusts to the Pope’s Worldwide Prayer Network. [Our_Father]

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI CHIỀU

“Vì tự lòng phát xuất những ý định gian tà, những tội giết người, ngoại tình, tà dâm, trộm cắp, làm chứng gian và vu khống.” (Mt 15,19) Những suy nghĩ và cảm xúc trong tôi là gì? Xin cho con có thể chiến đấu để có được những suy nghĩ và cảm xúc như Chúa Giê-su, suy niệm về những lời của Ngài hằng ngày và phản chiếu cuộc đời của mình dưới ánh sánh của Chúa Thánh Thần.

WITH JESUS IN THE AFTERNOON

“For from the heart come evil thoughts, murder, adultery, unchastity, theft, false witness, blasphemy.” (Matthew 15:19) What thoughts and feelings are in my heart? Grant that I may strive to have the same thoughts and feelings of Christ and to meditate on his Word daily and reflect on my life in the light of the Holy Spirit.

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI

Con cám ơn Ngài, lạy Chúa, vì một ngày mới Ngài đã ban cho con. Làm thế nào để con sống tốt với mọi người xung quanh? Ngài đã cho con một nhiệm vụ là mang tin tốt lành đến cho những người hàng xóm của con. Hôm nay, có phải con đã quên mất nhiệm vụ rao giảng và lan tỏa ánh sáng Tin Mừng? Xin hãy nhắc nhở con, lạy Chúa, rằng con là một sứ giả của Ngài! Ngày mai, với ân sủng của Chúa, con sẽ cố gắng trở nên giống Ngài, cẩn thận để làm mọi việc đẹp lòng Ngài, đặc biệt trong sự tương tác của con với mọi người. Lạy Cha chúng con ở trên trời…

WITH JESUS IN THE NIGHT

I am thankful, Lord, for another day. How well did I live for others today? You gave me a mission to bring good news to my neighbor. Today, did I forget the missionary task to radiate and transmit the light of salvation of the Gospel? Remind me, Lord, that I am your ambassador! Tomorrow, with your grace, I will try to be like you, careful to do something beautiful for you, especially in my interactions with others. [Our_Father]

Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao

Kiểm tra tương tự

Tông Đồ Cầu Nguyện, 21-06-2022

    ⏰TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN⏰ ⏰NGÀY 21/06/2022⏰ 🌻CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG🌻 Lạy Cha, …

Mến Yêu Hằng Ngày, 18-06-2022

⏰MẾN YÊU HẰNG NGÀY⏰ ⏰Thứ 7, 18-06-2022⏰ 🌷(Mt 6, 24-34)🌷  “Không ai có thể làm …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.