Trang nhà / ___CẦU NGUYỆN / Tông đồ Cầu nguyện, 9.10.1018, click to pray

Tông đồ Cầu nguyện, 9.10.1018, click to pray

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 09-10

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG

Lạy Cha là Đấng trọn lành, con ngắm nhìn Cha khi bắt đầu một ngày mới. Xin giúp con biết chú ý hơn đến những điều quan trọng nhất trong cuộc sống, cùng những ân sủng Cha trao ban cho con, và dễ dàng đón nhận chúng trong công việc và nơi gia đình con. Theo ý nguyện của Đức Giáo Hoàng đề xuất cho Mạng lưới cầu nguyện toàn cầu của ngài trong tháng này, con xin dâng ngày hôm nay cùng tất cả những điều sẽ xảy đến để hiệp ý dâng lên. Lạy Cha chúng con ở trên trời…

WITH JESUS IN THE MORNING

Father of all goodness, I look to you as I start this day. Help me to be more attentive to what’s most important in life and to be receptive, both at work and in my family, to the graces you desire to give to me. I offer this day and everything that happens in it for the intentions that the Holy Father proposes for the Pope’s Worldwide Prayer Network. [Our Father]

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI CHIỀU

“Phúc thay kẻ lắng nghe và tuân giữ lời Thiên Chúa.” (Lc 11,28) Mỗi ngày chúng ta cần dành thời gian để lắng nghe Lời Chúa. Đôi khi, người ta dễ bị phiền muộn bởi những tình huống bên ngoài, những ồn ào của thế giới xung quanh, những lời đồn thổi, và những khó khăn khác. Song, điều ta cần là dừng lại. Ở một mình với Chúa vào thời điểm bất kì nào đó trong ngày, “chỉ ta với Chúa”, xin Chúa giúp chúng ta tìm thấy sự cân bằng, cách giải quyết cho những vấn đề và sự bình an bên trong chúng ta.

WITH JESUS IN THE AFTERNOON

“Blessed are those who hear the word of God and observe it.” (Lk 11:28) Each day we need to spend quality time to hear the Word of God. At times, it’s easy to be agitated because of external situations, noises of the world, gossip, and other difficulties. Yet, it’s necessary to stop. Being alone with the Lord at some point in the day, “Just me and him,” helps us find balance, solutions to our problems, and inner peace.

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI

Khi ngày kết thúc, con dừng lại trong thinh lặng để lắng nghe tiếng Chúa. Con suy ngẫm về ngày qua và nhìn lại tất cả những điều đã xảy ra. Chúa đã ở đâu trong cuộc sống của con ngày hôm nay? Xin hãy tha lỗi cho con Chúa ơi, khi con chưa chân thành đáp lại điều Ngài mong mỏi. Ngày mai đây, xin giúp con trở nên tông đồ của Tin Mừng, và biết lưu tâm đến những nhu cầu của những người xung quanh. Kính Mừng Maria…

WITH JESUS IN THE NIGHT

As another day ends, I pause in silence to hear your voice. I consider the past day and review all that has happened. Where was God in my life today? Forgive me, Lord, when I didn’t respond generously to your will. Help me tomorrow to be attentive to the needs of those around me and to be an apostle of the Gospel. [Hail Mary]

Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.