Trang chủ / Chuyên Đề / Học Hỏi Phúc Âm / Học hỏi Tin Mừng Chúa Nhật XXVIII Thường niên năm B

Học hỏi Tin Mừng Chúa Nhật XXVIII Thường niên năm B

Học hỏi Tin Mừng Chúa Nhật XXVIII Thường niên năm B

CÂU HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT 29 THƯỜNG NIÊN NĂM B

Mc 10, 35-45

35 Hai người con ông Dê-bê-đê là Gia-cô-bê và Gio-an đến gần Đức Giê-su và nói: “Thưa Thầy, chúng con muốn Thầy thực hiện cho chúng con điều chúng con sắp xin đây.”36 Người hỏi: “Các anh muốn Thầy thực hiện cho các anh điều gì? “37 Các ông thưa: “Xin cho hai anh em chúng con, một người được ngồi bên hữu, một người được ngồi bên tả Thầy, khi Thầy được vinh quang.”38 Đức Giê-su bảo: “Các anh không biết các anh xin gì! Các anh có uống nổi chén Thầy sắp uống, hay chịu được phép rửa Thầy sắp chịu không? “39 Các ông đáp: “Thưa được.” Đức Giê-su bảo: “Chén Thầy sắp uống, anh em cũng sẽ uống; phép rửa Thầy sắp chịu, anh em cũng sẽ chịu.40 Còn việc ngồi bên hữu hay bên tả Thầy, thì Thầy không có quyền cho, nhưng Thiên Chúa đã chuẩn bị cho ai thì kẻ ấy mới được.”

41 Nghe vậy, mười môn đệ kia đâm ra tức tối với ông Gia-cô-bê và ông Gio-an.42 Đức Giê-su gọi các ông lại và nói: “Anh em biết: những người được coi là thủ lãnh các dân thì dùng uy mà thống trị dân, những người làm lớn thì lấy quyền mà cai quản dân.43 Nhưng giữa anh em thì không được như vậy: ai muốn làm lớn giữa anh em thì phải làm người phục vụ anh em;44 ai muốn làm đầu anh em thì phải làm đầy tớ mọi người.45 Vì Con Người đến không phải để được người ta phục vụ, nhưng là để phục vụ, và hiến mạng sống làm giá chuộc muôn người.”

  1.  Bài Phúc âm này nằm ngay sau sự kiện nào ? Sự kiện đó có ảnh hưởng gì trên bài Phúc âm không ?
  2.  Đọc Mc 10,33-34. Cuộc xử án Đức Giêsu gồm mấy phần ? Đọc Mc 14,60 – 15,32. Ai là người đã chế giễu, khạc nhổ và đánh đập Đức Giêsu ? Ai là người chịu trách nhiệm về cái chết của Đức Giêsu ?
  3.  Hai ông Gia cô bê và Gioan có phải là những môn đệ thân tín của Thầy Giêsu không ? Đọc Mc 5, 37; 9,2; 14,33. Đọc thêm Mc 1,16-20 và 3,17.
  4.  Bạn nghĩ gì về cách hỏi và cách trả lời giữa hai môn đệ và Thầy Giêsu trong Mc 10,35-36 ?
  5.  Đọc Mc 10,37. “Xin ngồi hai bên tả hữu củaThầy, khi Thầy được vinh quang” điều đó nghĩa là gì ? Lời xin này có tệ không ? Tại sao ?
  6.  Đọc Mc 10,38. Đức Giêsu dùng hai hình ảnh nào để nói về đau khổ và cái chết mình sắp chịu ? Ngài có muốn họ hiệp thông với Ngài trong đau khổ đó không ? Đọc  Mc 14,36; Tv 16,5; Gr 25, 15-17; Tv 69,2-3.
  7.  Đọc Mc 10,40. Câu này cho thấy Đức Giêsu là người thế nào ?
  8.  Đọc Mc 10,42-44. Đức Giêsu đối lập hai kiểu lãnh đạo: kiểu ngoài đời và kiểu trong Nước Thiên Chúa. Hai kiểu này rất khác nhau ở điểm nào ? Bạn thích nhất câu nào ? Đọc thêm Mc 9,35.
  9.  Mc 10,45 nói đến gương phục vụ của Đức Giêsu. Bạn thích điểm nào trong câu này ?
  10. Bài Phúc âm hôm nay có làm bạn nghĩ về kiểu phục vụ của bạn không ?

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.