Trang chủ / ___CẦU NGUYỆN / Tông đồ Cầu nguyện, 19.10.2018, click to pray

Tông đồ Cầu nguyện, 19.10.2018, click to pray

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 19-10

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG

Lạy Cha mến yêu, con cảm ơn Cha vì tất cả những món quà Cha muốn tặng ban cho con trong ngày hôm nay. Xin cho con trở thành một sự hiện diện tích cực và là chứng nhân của tình yêu Cha để hướng tới những ai đang sầu khổ. Con xin dâng ngày hôm nay, cùng tất cả mọi suy nghĩ, lời nói và việc làm, cho ý chỉ cầu nguyện của Đức Thánh Cha trong tháng này và đặc biệt là cho những sứ mệnh tôn giáo. Sáng Danh Đức Chúa Cha…

WITH JESUS IN THE MORNING

Loving Father, thank you for all the many gifts you plan to give to me this day. May I be a positive presence and witness of your love towards those who suffer. I offer my day, all my thoughts, words and deeds, for the intentions of the Holy Father this month, especially for the mission of religious. [Glory Be]

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI CHIỀU

“Xin đổ tình thương xuống chúng con. Lạy Chúa, như chúng con hằng trông cậy nơi Ngài.” (Tv 33,22) Chúa chăm sóc từng người chúng ta và Người hằng biết mọi điều xảy ra trong lòng chúng ta. Rất nhiều biến cố xảy ra, và dù chúng ta không thể kiểm soát được chúng, nhưng ta có thể kiểm soát được phản ứng của chúng ta. Chúng ta đối phó với những tình huống khó khăn như thế nào? Chúng ta có thể chọn cách ứng xử trước những tình huống ấy, và nếu chúng ta giữ niềm hy vọng nơi Thiên Chúa, chúng ta sẽ hiểu được ý muốn của Người trong mọi hoàn cảnh.

WITH JESUS IN THE AFTERNOON

“May your kindness, O Lord, be upon us; who have put our hope in you.” (Psalm 33:22) The Lord takes care of each one of us and knows everything that goes on in our hearts. So many events happen, and we have no control over them, but we have control over our reaction. How are we going to deal with difficult situations of pain? We can choose how to react to situations and, if we choose to keep our hope in God, we will come to understand his will in every situation.

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI

Khi ngày khép lại, con nhắm mắt lại và đi vào cõi lòng mình. Những hành động nào trong ngày hôm nay con đã làm với tình yêu và lòng quảng đại? Đã có đôi lần con do dự trước những ý muốn của Chúa? Xin chữa lành con Chúa ơi, và xin loại bỏ bất cứ điều nào ngăn cản trái tim con theo Chúa và tiếng nói của Người. Kính Mừng Maria…

WITH JESUS IN THE NIGHT

As this day comes to an end, I close my eyes and enter my heart. What actions today did I do with love and generosity? Were there times when I hesitated to do your will? Heal me, Lord, and remove whatever blocks my heart from following you and your voice. [Hail Mary]

Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.