Trang chủ / ___CẦU NGUYỆN / [Tông Đồ Cầu Nguyện]: Ngày 27-05 – Click to pray

[Tông Đồ Cầu Nguyện]: Ngày 27-05 – Click to pray

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 27-05

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG

Lạy Cha nhân ái, khởi đầu một tuần mới, con xin dâng ngày lên Cha với ý cầu nguyện của Đức Giáo Hoàng trong tháng này, là xin cho Giáo Hội Phi Châu, qua sự dấn thân của các tín hữu, trở nên hạt giống kiến tạo sự hiệp nhất giữa các dân tộc, và là dấu chỉ niềm hy vọng cho lục địa này. Kính mừng Maria…

WITH JESUS IN THE MORNING

Gracious Father, at the beginning of this new week, I offer this day for the Pope’s intention for this month, that the Church in Africa, through the commitment of its members, may be the seed of unity among her peoples and a sign of hope for this continent. Hail Mary

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU TRONG NGÀY

“Cái gì có thể trường tồn mãi? Cái gì là đáng giá trong cuộc sống này? Kho tàng nào chẳng hư hao? Có hai điều chắc chắn: Thiên Chúa và người thân cận của chúng ta.” (ĐGH Phanxicô) Lạy Chúa, xin Ngài đến và chỉ cho con cách đặt để những ưu tiên đúng đắn trong đời con.

WITH JESUS DURING A DAY

“What lasts? What has value in life? What treasures don’t disappear? Definitely two: God and our neighbor.” (Pope Francis) Come, Lord, show me how to make the right priorities in life.

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI

Vào lúc cuối ngày, con suy ngẫm với lòng biết ơn những khuôn mặt con đã gặp hôm nay. Xin giúp con nhìn mỗi người như một người anh, người chị, người em mà Chúa đã đặt để họ trong cuộc đời con. Điều này có dễ dàng với con không? Những khó khăn nào vẫn còn đó? Lạy Chúa, xin hãy đến và đổ tràn trong con tấm lòng khiêm cung và khao khát phục vụ, yêu thương. Kính mừng Maria…

WITH JESUS IN THE NIGHT

At the end of this day, I ponder with gratitude the faces of the people I met today. Help me to see each person as a brother, or sister, whom you have put into my life. Is this easy for me? What difficulties remain? Come, Lord, and fill me with humility and the desire to serve and love. Hail Mary

Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.