Trang Nhà / Mục Khác / Video Clips / Video Tháng 7 của Đức Giáo Hoàng Phan-xi-cô

Video Tháng 7 của Đức Giáo Hoàng Phan-xi-cô

Video Của Đức Giáo Hoàng, Tháng 7-2019

Sự Liêm Chính của Công lý

Phán quyết của các thẩm phán có ảnh hưởng đến quyền lợi và sở hữu của công dân[1].

Nền tư pháp độc lập giúp các thẩm phán tránh khỏi mọi thiên vị hay những sức ép vốn có thể bóp méo các phán quyết mà họ phải đưa ra.[2]

Các thẩm phán phải theo gương Chúa Giê-su, Đấng không bao giờ đem chân lý ra để thỏa hiệp.[3]

Chúng ta hãy cầu nguyện cho những người thực thi công lý biết làm việc với tinh thần liêm chính, và xin cho sự bất công đang lan tràn trên thế giới sớm chấm dứt.[4]

 

ENGLISH

JULY 2019: Integrity of Justice.

The decisions made by judges influence the rights and property of citizens.[5]

Their independence should keep them safe from favoritism and from pressures that could contaminate the decisions they have to make.[6]

Judges must follow the example of Jesus, who never negotiates the truth.[7]

Let us pray that those who administer justice may work with integrity, and that the injustice which prevails in the world may not have the last word.[8]

[1] Diễn văn của Đức Thánh Cha Phanxicô trước các tham dự viên của “Hội đồng Tư pháp Cao cấp Italia- Consiglio Superiore della Magistratura”.  Clementine Hall. Ngày 17 tháng Sáu, 2014. “Phán quyết của một thẩm phán không chỉ ảnh hưởng đến quyền lợi và sở hữu của công dân, mà còn ảnh hưởng đến sự sống còn chính đáng của họ”. https://w2.vatican.va/content/francesco/en/speeches/2014/june/documents/papa-francesco_20140617_consiglio-superiore-magistratura.html

[2] Diễn văn của Đức Thánh Cha Phanxicô gửi đến Hội đồng Chánh án Quốc gia. Consistory Hall. Ngày 09 tháng Hai, 2019. “Sự độc lập với bên ngoài, điều đưa đến sự khẳng định chắc chắn về tính chất phi chính trị của quý vị, (cf. Statute, article 2), loại trừ sự thiên vị và sự phân biệt đối xử, những thứ có thể làm vẩn đục sự lựa chọn, các mối quan hệ và việc bổ nhiệm.”

http://w2.vatican.va/content/francesco/en/speeches/2019/february/documents/papa-francesco_20190209_associazione-magistrati.html

[3] Thánh lễ buổi sáng do Đức Thánh Cha cử hành tại nhà nguyện của Nhà trọ Thánh Mát-ta. Ngày 24 tháng Hai, 2017. “Trái lại, ‘không: từ lý lẽ tài tình dẫn đến chân lý, nhưng chân lý là vậy.’ Và ‘Chúa Giê-su không đem chân lý ra mặc cả bao giờ: Người phán dạy chân lý như chính nó là’”.

http://w2.vatican.va/content/francesco/es/cotidie/2017/documents/papa-francesco-cotidie_20170224_justica-con-misericordia.html

[4] Ý cầu nguyện tháng Bảy năm 2019 của Đức Thánh Cha, được ủy thác cho Mạng lưới Cầu nguyện toàn cầu của Đức Giáo Hoàng.

[5] Address of Pope Francis to members of the “Consiglio Superiore della Magistratura”.  Clementine Hall. June 17, 2014. A judge’s decisions influence not only the rights and property of citizens, but are also pertinent to their very existence.”  https://w2.vatican.va/content/francesco/en/speeches/2014/june/documents/papa-francesco_20140617_consiglio-superiore-magistratura.html

[6] Address of His Holiness Pope Francis to the National Association of Magistrates. Consistory Hall. February 9, 2019. “External independence, which leads to firm affirmation of your non-political character (cf. Statute, article 2), deters favoritism and the formation of currents, which can contaminate choices, relations and appointments.” http://w2.vatican.va/content/francesco/en/speeches/2019/february/documents/papa-francesco_20190209_associazione-magistrati.html

[7] Morning Mass celebrated by His Holiness Pope Francis at the Chapel of Domus Sanctae Marthae. February 24, 2017. “On the contrary, ‘no: from casuistry to the truth, but the truth is this.’ And ‘Jesus doesn’t negotiate the truth, ever: he tells it like it is.’”

http://w2.vatican.va/content/francesco/es/cotidie/2017/documents/papa-francesco-cotidie_20170224_justica-con-misericordia.html

[8] The Holy Father’s monthly intention for July 2019, entrusted to the Pope’s Worldwide Prayer Network.

Kiểm tra tương tự

Cầu nguyện cho trẻ em

Hẳn là ai trong chúng ta cũng cảm thấy thích thú khi nhìn một đứa …

[Đường Thập Tự hôm nay] Chặng thứ ba: Chúa Giê-su ngã xuống đất lần thứ nhất

– Sáng tác: Lm. Nguyên Tuyền – HÂ- PK: Ns. Hoàng Lân – Trình bày: …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.