Trang nhà / ___CẦU NGUYỆN / Tông Đồ Cầu Nguyện, 06-04

Tông Đồ Cầu Nguyện, 06-04

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 06-04-2020

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG
Trong tháng này, khi chúng ta cầu nguyện cho những người nghiện ngập, hãy lắng nghe lời Chúa: “Ta là Đức Chúa, Ta đã gọi ngươi, vì muốn làm sáng tỏ đức công chính của Ta…để mở mắt cho những ai mù lòa, đưa ra khỏi tù những người bị giam giữ, dẫn ra khỏi ngục những kẻ ngồi trong chốn tối tăm.” (Is 42,6-7)
Lạy Chúa, con xin dâng ngày hôm nay lên Chúa, xin biến đổi con nên người tông đồ qua lời cầu nguyện và hành động, để con có thể dự phần vào sứ mạng lòng thương xót của Chúa và giải thoát con người. Lạy Chúa, xin chỉ cho con biết việc con phải làm. Lạy Chúa Giê-su, con tín thác vào Chúa. Lạy Cha chúng con…
WITH JESUS IN THE MORNING
In this month when we pray for those who are addicted, let us listen to the Word of this day: “I, the Lord, have called you according to justice…To open the eyes of the blind, to bring out prisoners from confinement, and from the dungeon, those who live in darkness.” (Isaiah 42:6-7) I offer you my day, Lord, make me an apostle both through prayer and action so that I can participate in your mission of compassion and liberation. Show me how to act where I am. Jesus, I trust in you! Our Father…
— ∞  +  ∞ —
CÙNG CHÚA GIÊSU TRONG NGÀY
“Để vượt qua cơn nghiện, một cam kết đồng tâm hiệp lực là điều cần thiết, như thực hiện các chương trình thực tế xã hội hướng tới sức khỏe, hỗ trợ cho các gia đình, đặc biệt là giáo dục.” (ĐGH Phanxicô) Chúa ơi, con ở vị trí nào trong chuỗi sức mạnh hiệp nhất này?
WITH JESUS DURING A DAY
“To overcome addictions, a synergistic commitment is necessary, involving the different realities present in the implementation of social programs oriented towards health, support for families and especially education.” (Pope Francis) What place is mine, Lord, in this synergy?
— ∞  +  ∞ —
CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI
Con dừng lại đôi chút để cầu xin Chúa chỉ cho con vẻ đẹp của ngày hôm nay, ở những nơi con đặt chân đến, những người con đã gặp gỡ, những điều tót lành cho đã trao ban và nhận lại, cùng tất cả mọi điều đã xảy ra trong ngày. Con cảm thấy biết ơn vì điều gì? Con tận hưởng khoảnh khắc này cùng Thiên Chúa và chuẩn bị ngày sống mới trong tình yêu Ngài. Kính mừng Maria…
WITH JESUS IN THE NIGHT
Take a moment to ask the Lord to show you the beauty of this day, the places you traveled, the people you encountered, the good you have been able to do and receive, and every other detail of the day. For what are you grateful? Enjoy this moment with God and prepare to live tomorrow in his love. Hail Mary…
Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.