Trang Nhà / ___CẦU NGUYỆN / Mến Yêu Hằng Ngày, 21-04

Mến Yêu Hằng Ngày, 21-04

MẾN YÊU HẰNG NGÀY – TÁC ĐỘNG CỦA CHÚA THÁNH THẦN
Thứ 3, 21-04-2020 (Ga 3, 7b-15)

“Các ông cần phải được sinh ra một lần nữa bởi ơn trên.  Gió muốn thổi đâu thì thổi; ông nghe tiếng gió, nhưng không biết gió từ đâu đến và thổi đi đâu. Ai bởi Thần Khí mà sinh ra thì cũng vậy.”

Ông Ni-cô-đê-mô hỏi Người: “Làm sao những chuyện ấy có thể xảy ra được?” Đức Giê-su đáp: “Ông là bậc thầy trong dân Ít-ra-en, mà lại không biết những chuyện ấy! Thật, tôi bảo thật ông: chúng tôi nói những điều chúng tôi biết, chúng tôi làm chứng về những điều chúng tôi đã thấy, nhưng các ông không nhận lời chứng của chúng tôi. Nếu tôi nói với các ông về những chuyện dưới đất mà các ông còn không tin, thì giả như tôi nói với các ông về những chuyện trên trời, làm sao các ông tin được?” Không ai đã lên trời, ngoại trừ Con Người, Đấng từ trời xuống. Như ông Mô-sê đã giương cao con rắn trong sa mạc, Con Người cũng sẽ phải được giương cao như vậy, để ai tin vào Người thì được sống muôn đời.

SUY NIỆM

“Gió muốn thổi đâu thì thổi; ông nghe tiếng gió, nhưng không biết gió từ đâu đến và thổi đi đâu. Ai bởi Thần Khí mà sinh ra thì cũng vậy.” (Ga 3,7)

Bạn có cảm nhận được sự hiện diện của Chúa Thánh Thần trong cuộc sống của bạn không? Trong đoạn này, Chúa Giêsu đưa ra một hình ảnh về cách Chúa Thánh Thần hoạt động trong chúng ta. Ngài cho ta liên tưởng về Chúa Thánh Thần như là ngọn gió. Chúng ta nghe được tiếng gió, nhưng không thể nhìn thấy nó. Tuy nhiên, chúng ta luôn thấy được ảnh hưởng của cơn gió. Ví như, khi bạn nhìn thấy một cái cây đung đưa, bạn biết được rằng gió đang thổi.

Chúa Thánh Thần tác động trong cuộc sống của chúng ta cũng như vậy. Dù cho ta không thể thấy Chúa Thánh Thần, nhưng chúng ta có thể nhận ra những tác động của Ngài. Bất cứ khi nào chúng ta nhận thấy có một nguồn sức sống mới trong chúng ta, hoặc nơi ta gia tăng thêm đức tin, cậy mến, hay khả năng tha thứ, khi đó chúng ta nhận thức được rằng Chúa Thánh Thần đang hiện diện, dẫn dắt và biến đổi chúng ta.
Hơn nữa, chúng ta không biết gió sẽ thổi đi đâu. Cũng vậy, nếu cuộc sống của chúng ta nằm dưới quyền năng và sự chăm sóc của Chúa Thánh Thần, chúng ta không biết mình sẽ được dẫn đi đến đâu. Chúa Thánh Thần dẫn dắt chúng ta trong lúc này nhưng không tiết lộ toàn bộ tương lai của chúng ta. Chúng ta phải bằng lòng để được dẫn dắt bởi sự hiện diện nhẹ nhàng hằng ngày của Ngài. Điều này đòi hỏi rất nhiều sự tin tưởng và từ bỏ chính mình.

Phản tỉnh: Hôm nay, bạn hãy suy ngẫm về sự hoạt động mạnh mẽ của Chúa Thánh Thần trong cuộc sống của bạn. Hãy nhìn lại các tác động của Ngài để xem bạn có thực sự được Ngài dẫn dắt hay không. Hãy cho phép bản thân được dẫn dắt bởi Thần Khí của Thiên Chúa và những những điều kỳ diệu sẽ đến trong cuộc sống của bạn.
Lạy Chúa Thánh Thần, xin hãy đến, xin làm mới trong con ân sủng của Bí tích Rửa Tội và dẫn dắt con mỗi ngày theo ý muốn thần linh của Ngài. Xin cho con biết từ bỏ chính mình để Chúa chăm sóc và hướng dẫn đời con. Chúa ơi, con tín thác vào Ngài.

———
Nhóm Bạn Đường Linh Thao
Nguồn: https://mycatholic.life/books/catholic-daily-reflections-series/lent-and-easter-reflections/9-second-week-of-easter/

The Effects of the Holy Spirit
Tuesday of the Second Week of Easter

Jesus said to Nicodemus: “‘You must be born from above.’  The wind blows where it wills, and you can hear the sound it makes, but you do not know where it comes from or where it goes; so it is with everyone who is born of the Spirit.”  John 3:7-8

Do you sense the presence of the Holy Spirit in your life?  In this passage, Jesus offers an image of how the Holy Spirit works in us.  He analogizes the Holy Spirit to the wind.  We can hear the wind blowing but cannot see it.  We do, however, perceive the effects of the wind.  For example, when you see a tree swaying, you know that the wind is blowing.

So it is with the Holy Spirit in our lives.  Though we may not be able to tangibly perceive where the Holy Spirit comes from, we will be able to see the effects of the Spirit.  When we perceive a new strength within us, or an increase in virtues, or an ability to forgive, etc., we are aware of the fact that the Holy Spirit is present, leading us, transforming us and guiding us.

Additionally, we do not know where the wind goes once it passes.  So it is with the Holy Spirit.  If our lives are under the power and care of the Holy Spirit, we do not know where we will be led.  The Holy Spirit leads us in the moment but does not typically reveal our whole future.  We must be content to be led by the daily gentle presence of God, allowing ourselves to be moved here and there.  This requires much trust and abandonment. 

Reflect, today, upon the powerful presence of the Holy Spirit in your life.  Look for the effects of the Holy Spirit to discern whether or not you are being truly led by God.  Allow yourself to be led and moved by the Breath of God and anticipate great things in your life. 

Come Holy Spirit, renew within me the grace of my Baptism and lead me each and every day in accord with Your divine will.  I abandon myself to Your glorious care and trust in the promptings of Your presence in my life.  Jesus, I trust in You.

Kiểm tra tương tự

Mến Yêu Hằng Ngày, 28-09-2022

⏰MẾN YÊU HẰNG NGÀY⏰ ⏰Thứ 4, 28-09-2022⏰ 🌷(Lc 9, 57-62)🌷 Đang khi Thầy trò đi …

Tông Đồ Cầu Nguyện, 28-09-2022

⏰TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN⏰ ⏰NGÀY 28/09/2022⏰ 🌻CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG🌻 Con thức dậy đón …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.