Trang Nhà / ___CẦU NGUYỆN / Tông Đồ Cầu Nguyện, 23-04

Tông Đồ Cầu Nguyện, 23-04

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 23-04-2020

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG
Con bắt đầu ngày sống mới bằng lời cầu nguyện với Mạng Lưới Cầu Nguyện toàn cầu của ĐGH, hiệp nhất cùng tất cả những ai đang là một phần nhỏ bé trong Mạng Lưới này trên toàn thế giới. Lạy Cha nhân từ, con đây. Xin liên kết trái tim con với Thánh Tâm Chúa Giê-su Con yêu dấu của Cha, Đấng đã hiến thân mình trong Bí tích Thánh Thể. Cùng với Mẹ Maria, con xin dâng ngày hôm nay để cầu cho sứ mạng của Giáo Hội và theo ý cầu nguyện trong tháng này. Kính mừng Maria……
WITH JESUS IN THE MORNING
I start my day with the offering prayer of the Pope’s Worldwide Prayer Network, united to all those who are part of it in the world. Gracious Father, on this new day, here I am. Unite my heart to the Heart of your Son Jesus who offers himself for me in the Eucharist. With Mary, I offer you my day for the mission of the Church and the intention of this month. Hail Mary….
— ∞  +  ∞ —
CÙNG CHÚA GIÊSU TRONG NGÀY
“Tương lai nằm trong bàn tay của Thiên Chúa! Lịch sử có ý nghĩa vì nó được sống nhờ vào sự trọn lành nơi Ngài. Vì vậy ngay cả khi xảy ra quá nhiều vấn đề, dù nghiêm trọng hay không, chúng ta cũng đừng đánh mất niềm hy vọng vào lòng thương xót vô cùng của Chúa, và sự quan phòng của Ngài.” (ĐGH Phanxicô)
WITH JESUS DURING A DAY
“The future is in the hands of God! History has meaning because it is inhabited by the goodness of God. Therefore, even in the midst of so many problems, however serious, let us not lose our hope in the infinite mercy of God and in his providence.” (Pope Francis)
— ∞  +  ∞ —
CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI
Con nhìn lại ngày sống và nghĩ về tất cả những biến cố đã xảy ra. Ai cần bày tay nâng đỡ của con, lời con nói, một cái ôm, nụ cười, hay sự hiện của con? Ai là hiện thân của Thiên Chúa với con hôm nay? Con có thể làm cho Thiên Chúa hiển trị nơi cuộc sống của tha nhân không? Con xin dâng trọn cuộc sống này lên Chúa, và chuẩn bị sẵn sàng để phục vụ tha nhân vào ngày mai. Kính mừng Maria…
WITH JESUS IN THE NIGHT
Review your day and think about all that happened. Who needed your hands, your word, a hug, your smile, or your presence? Who was the face of God for you today? Could you make God present in the lives of others? Offer your life to God and prepare to serve your neighbor tomorrow. Hail Mary…
Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao.

Kiểm tra tương tự

Mến Yêu Hằng Ngày, 21-06-2022

⏰MẾN YÊU HẰNG NGÀY⏰ ⏰Thứ 3, 21-06-2022⏰ 🌷(Mt 7, 6.12-14)🌷 “Của thánh, đừng quăng cho …

Tông Đồ Cầu Nguyện, 21-06-2022

    ⏰TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN⏰ ⏰NGÀY 21/06/2022⏰ 🌻CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG🌻 Lạy Cha, …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.