Trang Nhà / Chuyên Đề / Nói Với Em (số 20): Linh mục Fx. Vũ Thế Toàn, S.J. nói về Đức Tin (5)

Nói Với Em (số 20): Linh mục Fx. Vũ Thế Toàn, S.J. nói về Đức Tin (5)

Kiểm tra tương tự

[Giêsu là ai?] Làm sao để nhận biết Đức Giêsu, Đấng Mêsia?

 “Kitô” có nghĩa là gì?   Giờ là lúc cần tìm hiểu một điều mà …

[Thần học vui] Giáo lý Tổng quan va Diễn giải – Bài 32: Cánh chung – Một số vấn nạn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.