Trang Nhà / ___CẦU NGUYỆN / Tông Đồ Cầu Nguyện, 11-04

Tông Đồ Cầu Nguyện, 11-04


🍀🍀TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN🍀🍀

⏰NGÀY 11/04/2021⏰

💥CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG💥

Con đã sẵn sàng cho một ngày sống mới, và cảm nhận rằng con được Cha sai đến và được củng cố đức tin. “Bình an cho anh em! Như Chúa Cha đã sai Thầy, thì Thầy cũng sai anh em. Lạy Chúa của con, lạy Thiên Chúa của con! Phúc thay những người không thấy mà tin” (Ga 20,19-31) Sự bình an của Thiên Chúa được thể hiện qua môi trường xung quanh như một dấu chỉ. Con đã trở nên dấu chỉ của đức tin và bình an cho tha nhân giữa những lúc khó khăn hay chưa? Con xin dâng lời tạ ơn Cha vì đã ban sự bình an cho con, để con chăm sóc và luôn tôn trọng phẩm giá của mọi người. Lạy Cha chúng con…

💥WITH JESUS IN THE MORNING💥

Let’s get ready for a new day, feeling sent by the Lord and strengthened in our faith. “Peace to you. As the Father has sent me, so I send you. My Lord and my God! Blessed are those who believe without having seen” (John 20:19-31). The peace of the Lord is shown through our surroundings as a sign. Are we signs of faith and peace for others in the midst of difficulties? Let us thank the Lord for giving us peace and let us take care of it, always respecting the dignity of all.
Our Father…

— ∞  +  ∞ —

✨CÙNG CHÚA GIÊSU TRONG NGÀY✨

Cũng như Tô-ma, đã nhiều lần con cần một dấu chỉ để tin tưởng, nhưng dấu đinh của Chúa Giêsu lại chính là thử thách đức tin của con. Những vết thương ngày nay là “nỗi cô đơn, nỗi sợ hãi và sự bất an của rất nhiều người cảm thấy bị xã hội bỏ rơi” như Đức Thánh Cha Phanxicô nói với chúng con. Chúa mời gọi con làm dịu lại và chữa lành những vết thương này, như một dấu chỉ của niềm tin vào Chúa Kitô, nhập thể trong nỗi đau của Người. Con đang đặt niềm tin nơi đâu? Đức tin ở nơi Giêsu mở ra cánh cửa tâm hồn của con, để con đón nhận lòng trắc ẩn của thế giới. Xin cho con nhớ về thử thách đức tin này trong suốt ngày sống. Lạy Cha chúng con…

✨WITH JESUS DURING A DAY✨

Like Thomas, many times we need a sign to believe, but the wounds of Jesus are tests of our faith. Those wounds today are “the loneliness, fears and insecurity of so many people who feel abandoned by the system” as Pope Francis tells us. The Lord invites us to soften and heal these wounds, as a sign of faith in Christ, incarnate in his pains. Where are we putting our faith? Faith in Jesus opens the doors of our hearts to the compassion of the world. Let’s remember these tests of faith throughout the day. Our Father…

∞  +  ∞ —

⚡CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI⚡️

Kết thúc ngày sống hôm nay, con hồi tâm và dâng lời cảm tạ Chúa vì những gì đã trải qua, để học được cách trưởng thành. Ai đã đến với con trong ngày hôm nay? Con có cộng tác với Chúa Giê-su trong sứ mệnh thương xót không? Con có nhận ra những người đang cần giúp đỡ không? Lời chứng của “rất nhiều người… đang thể hiện lòng nhân ái và tình yêu Kitô hữu với tha nhân, tận tụy với người đau ốm cũng như hy sinh sức khỏe của mình: họ chính là những người hùng” có thể mang lại ích lợi cho con. Con xin Chúa thứ lỗi những gì không xuất phát từ tình yêu và đặt ra quyết tâm cho ngày mai. Kính mừng Maria…

⚡WITH JESUS IN THE NIGHT⚡️

At the end of the day, enter into yourself and thank the Lord for everything you have experienced, which is always to grow. Who passed by through your day? Did you collaborate with Jesus in his mission of compassion for them? Did you take into account those who were in need? The testimony of “so many people who… are demonstrating human and Christian love for their neighbor, dedicating themselves to the sick, also putting their own health at risk: they are heroes” can help you. Apologize for what was not love and write a resolution for tomorrow. Hail Mary…

Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao.

Kiểm tra tương tự

Tông Đồ Cầu Nguyện, Ngày 25/11/2021

    CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG Con dâng ngày mới lên Thiên Chúa và …

Mến Yêu Hằng Ngày, 24-11-2021

⏰MẾN YÊU HẰNG NGÀY⏰ ⏰Thứ 4, 24-11-2021⏰ 🌷(Lc 21,12-19)🌷 “Nhưng trước khi tất cả các …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.