Mến Yêu Hằng Ngày

March, 2023

 • 31 March

  Mến Yêu Hằng Ngày, 01-04-2023

  MẾN YÊU HẰNG NGÀY MỘT NGƯỜI PHẢI CHẾT Thứ 7, 01-04-2023 (Ga 11, 45-56) Trong số những người Do-thái đến thăm cô Ma-ri-a và được chứng kiến việc Đức Giê-su làm, có nhiều kẻ đã tin vào Người. Nhưng lại có những người đi gặp nhóm Pha-ri-sêu và kể cho …

 • 29 March

  Mến Yêu Hằng Ngày, 30-03-2023

  MẾN YÊU HẰNG NGÀY TUÂN GIỮ LỜI Thứ 5, 30-03-2023 (Ga 8, 51-59)     Thật, tôi bảo thật các ông: ai tuân giữ lời tôi, thì sẽ không bao giờ phải chết.” Người Do-thái liền nói: “Bây giờ, chúng tôi biết chắc là ông bị quỷ ám. Ông Áp-ra-ham đã chết, …

 • 29 March

  Mến Yêu Hằng Ngày, 29-03-2023

  MẾN YÊU HẰNG NGÀY Thứ 4, ngày 29-03-2023 (Ga 8, 31-42) Vậy, Đức Giê-su nói với những người Do-thái đã tin Người: “Nếu các ông ở lại trong lời của tôi, thì các ông thật là môn đệ tôi; các ông sẽ biết sự thật, và sự thật sẽ giải …

 • 27 March

  Mến Yêu Hằng Ngày, 28-03-2023

  MẾN YÊU HẰNG NGÀY LUÔN Ở VỚI Thứ 3, ngày 28-03-2023 (Ga 8, 21-30) Đức Giê-su lại nói với họ: “Tôi ra đi, các ông sẽ tìm tôi, và các ông sẽ mang tội mình mà chết. Nơi tôi đi, các ông không thể đến được.” Người Do-thái mới nói: …

 • 24 March

  Mến Yêu Hằng Ngày, 24-03-2023

  MẾN YÊU HẰNG NGÀY  NHẬN RA VẺ ĐẸP NƠI THA NHÂN Thứ 6, 24-03-2023 (Ga 7, 1-2.10.25-30) Sau đó, Đức Giê-su thường đi lại trong miền Ga-li-lê; thật vậy, Người không muốn đi lại trong miền Giu-đê, vì người Do-thái tìm giết Người. Lễ Lều của người Do-thái gần tới. …

 • 20 March

  Mến Yêu Hằng Ngày, 21-03-2023

  MẾN YÊU HẰNG NGÀY Thứ 3, ngày 21-03-2023 (Ga 5, 1-3a.5-16) Sau đó, nhân dịp lễ của người Do-thái, Đức Giê-su lên Giê-ru-sa-lem. Tại Giê-ru-sa-lem, gần Cửa Chiên, có một hồ nước, tiếng Híp-ri gọi là Bết-da-tha. Hồ này có năm hành lang. Nhiều người đau ốm, đui mù, què …

 • 17 March

  Mến Yêu Hằng Ngày, 18-03-2023

  MẾN YÊU HẰNG NGÀY Thứ 7, ngày 18-03-2023 (Lc 18, 9-14) Đức Giê-su còn kể dụ ngôn sau đây với một số người tự hào cho mình là công chính mà khinh chê người khác: “Có hai người lên đền thờ cầu nguyện. Một người thuộc nhóm Pha-ri-sêu, còn người …

 • 17 March

  Mến Yêu Hằng Ngày, 17-03-2023

  MẾN YÊU HẰNG NGÀY Thứ 6, ngày 17-03-2023 (Mc 12, 28b-34) Thấy Đức Giê-su đối đáp hay, ông đến gần Người và hỏi: “Thưa Thầy, trong mọi điều răn, điều răn nào đứng đầu?” Đức Giê-su trả lời: “Điều răn đứng đầu là: Nghe đây, hỡi Ít-ra-en, Đức Chúa, Thiên …

 • 15 March

  Mến Yêu Hằng Ngày, 15-03-2023

  MẾN YÊU HẰNG NGÀY KIỆN TOÀN LỀ LUẬT Thứ 4, ngày 15-03-2023 (Mt 5, 17-19) “Anh em đừng tưởng Thầy đến để bãi bỏ Luật Mô-sê hoặc lời các ngôn sứ. Thầy đến không phải là để bãi bỏ, nhưng là để kiện toàn. Vì, Thầy bảo thật anh em, …

 • 12 March

  Mến Yêu Hằng Ngày, 13-03-2023

  MẾN YÊU HẰNG NGÀY  Thứ 2, 13-03-2023 (Lc 4, 24-30) (Khi Chúa Giêsu đến thành Nagiarét,) Ngài nói với dân chúng tụ họp trong hội đường rằng: “Quả thật, Ta bảo các ngươi, chẳng có một tiên tri nào được tiếp đón tử tế ở quê hương mình. Ta bảo các …

 • 11 March

  Mến Yêu Hằng Ngày, 11-03-2023

  MẾN YÊU HẰNG NGÀY CAN ĐẢM TRỞ VỀ Thứ 7, ngày 11-03-2023 (Lc 15, 1-3.11-32) Các người thu thuế và các người tội lỗi đều lui tới với Đức Giê-su để nghe Người giảng. Những người Pha-ri-sêu và các kinh sư bèn xầm xì với nhau: “Ông này đón tiếp …

 • 8 March

  Mến Yêu Hằng Ngày, 09-03-2023

  MẾN YÊU HẰNG NGÀY Thứ 5, ngày 09-03-2023 (Lc 16,19-31) “Có một ông nhà giàu kia, mặc toàn lụa là gấm vóc, ngày ngày yến tiệc linh đình. Lại có một người nghèo khó tên là La-da-rô, mụn nhọt đầy mình, nằm trước cổng ông nhà giàu, thèm được những …

 • 7 March

  Mến Yêu Hằng Ngày, 08-03-2023

  MẾN YÊU HẰNG NGÀY Thứ 4, ngày 07-03-2023 (Mt 20, 17-28) Lúc sắp lên Giê-ru-sa-lem, Đức Giê-su đưa Nhóm Mười Hai đi riêng với mình, và dọc đường, Người nói với các ông: “Này chúng ta lên Giê-ru-sa-lem, và Con Người sẽ bị nộp cho các thượng tế và kinh …

 • 6 March

  Mến Yêu Hằng Ngày, 07-03-2023

  MẾN YÊU HẰNG NGÀY Thứ 3, 07-03-2023 (Mt 23, 1-12) Bấy giờ, Đức Giê-su nói với dân chúng và các môn đệ Người rằng: “Các kinh sư và các người Pha-ri-sêu ngồi trên toà ông Mô-sê mà giảng dạy. Vậy, tất cả những gì họ nói, anh em hãy làm, …

 • 5 March

  Mến Yêu Hằng Ngày, 06-03-2023

  MẾN YÊU HẰNG NGÀY Thứ 2, ngày 06-03-2023 (Lc 6, 36-38) “Anh em hãy có lòng nhân từ, như Cha anh em là Đấng nhân từ. Anh em đừng xét đoán, thì anh em sẽ không bị Thiên Chúa xét đoán. Anh em đừng lên án, thì sẽ không bị …

 • 3 March

  Mến Yêu Hằng Ngày, 04-03-2023

  Mến Yêu Hằng Ngày Nên Hoàn Thiện Như Cha Mình  Thứ 7, ngày 04-03-2023 (Mt 5, 43-48) “Anh em đã nghe Luật dạy rằng: Hãy yêu đồng loại và hãy ghét kẻ thù. Còn Thầy, Thầy bảo anh em: hãy yêu kẻ thù và cầu nguyện cho những kẻ ngược …

 • 3 March

  Mến Yêu Hằng Ngày, 03-03-2023

  MẾN YÊU HẰNG NGÀY CHÂN THẬT, CÔNG CHÍNH, NGAY THẲNG Thứ 6, 03-03-2023 (Mt 5, 20-26) “Vậy, Thầy bảo cho anh em biết, nếu anh em không ăn ở công chính hơn các kinh sư và người Pha-ri-sêu, thì sẽ chẳng được vào Nước Trời. “Anh em đã nghe Luật …

 • 1 March

  Mến Yêu Hằng Ngày, 02-03-2023

  MẾN YÊU HẰNG NGÀY LỜI CẦU NGUYỆN Thứ 5, 02-03-2023 (Mt 7, 7-12)  “Anh em cứ xin thì sẽ được, cứ tìm thì sẽ thấy, cứ gõ cửa thì sẽ mở ra cho. Vì hễ ai xin thì nhận được, ai tìm thì sẽ thấy, ai gõ cửa thì sẽ …

 • 1 March

  Mến Yêu Hằng Ngày, 01-03-2023

  MẾN YÊU HẰNG NGÀY Thứ 4, 01-03-2023 (Lc 11,29-32) Khi dân chúng tụ họp đông đảo, Đức Giê-su bắt đầu nói: “Thế hệ này là một thế hệ gian ác; chúng xin dấu lạ. Nhưng chúng sẽ không được thấy dấu lạ nào, ngoài dấu lạ ông Giô-na. Quả thật, …

February, 2023

 • 27 February

  Mến Yêu Hằng Ngày, 28-02-2023

  MẾN YÊU HẰNG NGÀY THA THỨ ĐỂ ĐƯỢC THỨ THA Thứ 3, 28-02-2023 (Mt 6, 7-15) “Khi cầu nguyện, anh em đừng lải nhải như dân ngoại; họ nghĩ rằng: cứ nói nhiều là được nhận lời. Đừng bắt chước họ, vì Cha anh em đã biết rõ anh em …

 • 24 February

  Mến Yêu Hằng Ngày, 25-02-2023

  MẾN YÊU HẰNG NGÀY MỘT THẦY THUỐC “CẦN” BỆNH NHÂN Thứ 7, 25-02-2023 (Lc 5, 27-32) Khi ấy, Chúa Giêsu trông thấy một người quan thuế tên là Lêvi đang ngồi ở bàn thu thuế, Ngài bảo ông: “Hãy đi theo Ta”. Ông liền bỏ mọi sự đứng dậy theo …

 • 23 February

  Mến Yêu Hằng Ngày, 24-02-2023

  Mến Yêu Hằng Ngày Ý Nghĩa Sâu Xa của Việc Ăn Chay  Thứ 6, 24-02-2023 (Mt 9, 14-15)  Khi ấy, các môn đệ ông Gioan tiến lại hỏi Ðức Giêsu rằng: “Tại sao chúng tôi và các người Pharisêu ăn chay, mà môn đệ ông lại không ăn chay?” Ðức …

 • 20 February

  Mến Yêu Hằng Ngày, 21-02-2023

  Mến Yêu Hằng Ngày Cảm Thức Tội Lỗi Thứ 3, 21-02-2023 (Mc 9, 30-37) Đức Giê-su và các môn đệ ra khỏi đó, đi băng qua miền Ga-li-lê. Nhưng Đức Giê su không muốn cho ai biết, vì Người đang dạy các môn đệ rằng: “Con Người sẽ bị nộp vào …

 • 19 February

  Mến Yêu Hằng Ngày, 20-02-2023

  MẾN YÊU HẰNG NGÀY  XIN CỨU GIÚP LÒNG TIN YẾU KÉM CỦA TÔI Thứ hai, ngày 20-02-2023 (Mc 9, 14-29) Khi Ðức Giêsu và ba môn đệ trở lại với các môn đệ khác, thì thấy một đám người rất đông đang vây quanh các ông, và các kinh sư …

 • 17 February

  Mến Yêu Hằng Ngày, 18-02-2023

  MẾN YÊU HẰNG NGÀY Thứ 7, ngày 18-02-2023 (Mc 9, 2-13) Sáu ngày sau, Đức Giê-su đem các ông Phê-rô, Gia-cô-bê và Gio-an đi theo mình. Người đưa các ông đi riêng ra một chỗ, chỉ mình các ông thôi, tới một ngọn núi cao. Rồi Người biến đổi hình …

 • 16 February

  Mến Yêu Hằng Ngày, 17-02-2023

  MẾN YÊU HẰNG NGÀY ĐÁNH CƯỢC ĐỜI MÌNH Thứ Sáu, ngày 17-02-2023 (Mc 8-34, 9-1) Khi ấy, Chúa Giêsu tập họp dân chúng cùng các môn đệ lại, và phán: “Ai muốn theo Ta, hãy từ bỏ mình, vác thập giá mình mà theo Ta. Quả thật, ai muốn cứu …

 • 15 February

  Mến Yêu Hằng Ngày, 16-02-2023

  MẾN YÊU HẰNG NGÀY Thứ 5, ngày 16-02-2023 (Mc 8, 27-33) Đức Giê-su và các môn đệ của Người đi tới các làng xã vùng Xê-da-rê Phi-líp-phê. Dọc đường, Người hỏi các môn đệ: “Người ta nói Thầy là ai?” Các ông đáp: “Họ bảo Thầy là ông Gio-an Tẩy …

 • 14 February

  Mến Yêu Hằng Ngày, 15-02-2023

  MẾN YÊU HẰNG NGÀY  LỚN LÊN TRONG ĐỨC TIN NHỜ ÂN SỦNG. Thứ 4, ngày 15-02-2023 (Mc 8, 22-26) Đức Giê-su và các môn đệ đến Bết-xai-đa. Người ta dẫn một người mù đến và nài xin Đức Giê-su sờ vào anh ta. Người cầm lấy tay anh mù, đưa ra …

 • 13 February

  Mến Yêu Hằng Ngày, 14-02-2023

  Mến Yêu Hằng Ngày, Men của Bạn là gì? ĐỀ PHÒNG MEN XẤU Thứ 3, 14-02-2023 (Mc 8, 14-21)   Các môn đệ quên đem bánh theo; trên thuyền, các ông chỉ có một chiếc bánh. Người răn bảo các ông: “Anh em phải coi chừng, phải đề phòng men Pha-ri-sêu …

 • 12 February

  Mến Yêu Hằng Ngày, 13-02-2023

  Mến Yêu Hằng Ngày – Tiếng Thở Dài của Tình Yêu  Thứ 2, ngày 13-02-2022 (Mc 8, 11-13)   Những người Pha-ri-sêu kéo ra và bắt đầu tranh luận với Đức Giê-su, họ đòi Người một dấu lạ từ trời để thử Người. Người thở dài não nuột và nói: “Sao …

 • 9 February

  Mến Yêu Hằng Ngày, 10-02-2023

  Mến Yêu Hằng Ngày Thứ 6, 10-02-2023 (Mc 7,31-37)   Đức Giê-su lại bỏ vùng Tia, đi qua ngả Xi-đôn, đến biển hồ Ga-li-lê vào miền Thập Tỉnh. Người ta đem một người vừa điếc vừa ngọng đến với Đức Giê-su, và xin Người đặt tay trên anh. Người kéo riêng anh …

 • 7 February

  Mến Yêu Hằng Ngày, 08-02-2023

  Mến Yêu Hằng Ngày Thứ 4 ngày 08-02-2023 (Mc 7,14-23) Sau đó, Đức Giê-su lại gọi đám đông tới mà bảo: “Xin mọi người nghe tôi nói đây, và hiểu cho rõ: Không có cái gì từ bên ngoài vào trong con người lại có thể làm cho con người …

 • 6 February

  Mến Yêu Hằng Ngày, 07-02-2023

  Mến Yêu Hằng Ngày Thứ 3, 07-02-2023 (Mc 7,1-13) Có những người Pha-ri-sêu và một số kinh sư tụ họp quanh Đức Giê-su. Họ là những người từ Giê-ru-sa-lem đến. Họ thấy vài môn đệ của Người dùng bữa mà tay còn ô uế, nghĩa là chưa rửa. Thật vậy, người Pha-ri-sêu …

 • 5 February

  Mến Yêu Hằng Ngày, 06-02-2023

  MẾN YÊU HẰNG NGÀY Thứ 2, 06-02-2023 (Mc 6, 53-56) Khi qua biển rồi, Đức Giê-su và các môn đệ ghé vào đất liền tại Ghen-nê-xa-rét và lên bờ. Thầy trò vừa ra khỏi thuyền, thì lập tức người ta nhận ra Đức Giê-su. Họ rảo khắp vùng ấy và …

 • 3 February

  Mến Yêu Hằng Ngày, 04-02-2023

  MẾN YÊU HẰNG NGÀY Thứ 7, 04-02-2023 (Mc 6, 30-34) Các Tông Đồ tụ họp chung quanh Đức Giê-su, và kể lại cho Người biết mọi việc các ông đã làm, và mọi điều các ông đã dạy. Người bảo các ông: “Chính anh em hãy lánh riêng ra đến …

 • 2 February

  Mến Yêu Hằng Ngày, 03-02-2023

  Mến Yêu Hằng Ngày, Thứ 6, ngày 03-02-2023 (Mc 6, 14-29) Vua Hê-rô-đê nghe biết về Đức Giê-su, vì Người đã nổi danh. Có kẻ nói: “Đó là ông Gio-an Tẩy Giả từ cõi chết trỗi dậy, nên mới có quyền năng làm phép lạ.” Kẻ khác nói: “Đó là …

 • 1 February

  Mến Yêu Hằng Ngày, 02-02-2023

  MẾN YÊU HẰNG NGÀY Thứ 5, ngày 02/02/2023 (Lc 2, 22-35) Khi đã đến ngày lễ thanh tẩy của các ngài theo luật Mô-sê, bà Ma-ri-a và ông Giu-se đem con lên Giê-ru-sa-lem, để tiến dâng cho Chúa, như đã chép trong Luật Chúa rằng: “Mọi con trai đầu lòng …

January, 2023

 • 30 January

  Tông Đồ Cầu Nguyện, 31-01-2023

  TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 31/01/2023 CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG Đức Giêsu nghe được câu nói đó, liền bảo ông trưởng hội đường: “Ông đừng sợ, chỉ cần tin thôi” (Mc 5, 21-43). Hôm nay là lễ kính Thánh Gioan Bosco, “người cha và người thầy của giới trẻ”, …

 • 30 January

  Mến Yêu Hằng Nguyện, 31-01-2023

  Mến Yêu Hằng Ngày,  31-01-2023  Thứ Ba, CN IV TN, Mc 5,21-43  Khi ấy, Ðức Giêsu xuống thuyền, lại trở sang bờ bên kia. Một đám rất đông tụ lại quanh Người. Lúc đó, Người đang ở trên bờ Biển Hồ. Có một ông trưởng hội đường tên là Giarô …

 • 29 January

  Mến Yêu Hằng Ngày, 30-01-2023

  MẾN YÊU HẰNG NGÀY Thứ 2, ngày 30-01-2023 (Mc 5, 1-20) Đức Giê-su và các môn đệ sang tới bờ bên kia Biển Hồ, vùng đất của dân Ghê-ra-sa. Người vừa ra khỏi thuyền, thì từ đám mồ mả, có một kẻ bị thần ô uế ám liền ra đón …

 • 19 January

  Mến Yêu Hằng Ngày, 20-01-2023

  MẾN YÊU HẰNG NGÀY Thứ 6, 20-01-2023 (Mc 3,13-19) Rồi Người lên núi và gọi đến với Người những kẻ Người muốn. Và các ông đến với Người. Người lập Nhóm Mười Hai, để các ông ở với Người và để Người sai các ông đi rao giảng, với quyền trừ …

 • 16 January

  Mến Yêu Hằng Ngày, 17-01-2023

  \ MẾN YÊU HẰNG NGÀY Thứ 3, 17-01-2023 (Mc 2, 23-28) Vào ngày sa-bát, Đức Giê-su đi băng qua một cánh đồng lúa. Dọc đường, các môn đệ bắt đầu bứt lúa. Người Pha-ri-sêu liền nói với Đức Giê-su: “Ông coi, ngày sa-bát mà họ làm gì kia? Điều ấy …

 • 15 January

  Mến Yêu Hằng Ngày, 16-01-2023

  MẾN YÊU HẰNG NGÀY Thứ 2, 16-01-2023 (Mc 2,18-22) Bấy giờ các môn đệ ông Gio-an và các người Pha-ri-sêu đang ăn chay; có người đến hỏi Đức Giê-su: “Tại sao các môn đệ ông Gio-an và các môn đệ người Pha-ri-sêu ăn chay, mà môn đệ ông lại không …

 • 10 January

  Mến Yêu Hằng Ngày, 11-01-2023

  MẾN YÊU HẰNG NGÀY Thứ 4, 11-01-2023 (Mc 1,29-39) Vừa ra khỏi hội đường Ca-phác-na-um, Đức Giê-su đi đến nhà hai ông Si-môn và An-rê. Có ông Gia-cô-bê và ông Gio-an cùng đi theo. Lúc đó, bà mẹ vợ ông Si-môn đang lên cơn sốt, nằm trên giường. Lập tức họ …

 • 9 January

  Mến Yêu Hằng Ngày, 10-01-2023

  MẾN YÊU HẰNG NGÀY Thứ 3, 10-01-2023 (Mc 1,21-28) Ngay ngày sa-bát, Người vào hội đường giảng dạy. Thiên hạ sửng sốt về lời giảng dạy của Người, vì Người giảng dạy như một Đấng có thẩm quyền, chứ không như các kinh sư. Lập tức, trong hội đường của họ, …

 • 2 January

  Mến Yêu Hằng Ngày, 03-01-2023

  Con Thiên Chúa làm người mang tên là Giêsu, Tên Cực Thánh, trọng đại được Thiên Chúa đặt cho Con mình. Mỗi người chúng ta cũng gắn liền với Tên của Chúa khi được mang tước hiệu: Ki-tô hữu. Mừng lễ Thánh Danh Chúa hôm nay, chúng ta cần hiểu …

 • 1 January

  Mến Yêu Hằng Ngày, 02-01-2023

  MẾN YÊU HẰNG NGÀY Thứ 2, 02-01-2023 (Ga 1,19-28) Và đây là lời chứng của ông Gio-an, khi người Do-thái từ Giê-ru-sa-lem cử một số tư tế và mấy thầy Lê-vi đến hỏi ông: “Ông là ai?” Ông tuyên bố thẳng thắn, ông tuyên bố rằng: “Tôi không phải là …

December, 2022

 • 30 December

  Mến Yêu Hằng Ngày, 31-12-2022

  MẾN YÊU HẰNG NGÀY Thứ 7, 31-12-2022 (Ga 1,1-18)  Lúc khởi đầu đã có Ngôi Lời. Ngôi Lời vẫn hướng về Thiên Chúa, và Ngôi Lời là Thiên Chúa. Lúc khởi đầu, Người vẫn hướng về Thiên Chúa. Nhờ Ngôi Lời, vạn vật được tạo thành, và không có Người, …

 • 28 December

  Mến Yêu Hằng Ngày, 29-12-2022

  MẾN YÊU HẰNG NGÀY Thứ 5, 29-12-2022 (Lc 2,22-35) Khi đã đến ngày lễ thanh tẩy của các ngài theo luật Mô-sê, bà Ma-ri-a và ông Giu-se đem con lên Giê-ru-sa-lem, để tiến dâng cho Chúa, như đã chép trong Luật Chúa rằng: “Mọi con trai đầu lòng phải được gọi …

 • 27 December

  Mến Yêu Hằng Ngày, 28-12-2022

  MẾN YÊU HẰNG NGÀY Thứ 4, 28-12-2022 (Mt 2,13-18) Khi các nhà chiêm tinh đã ra về, thì sứ thần Chúa hiện ra báo mộng cho ông Giu-se rằng: “Này ông, dậy đem Hài Nhi và mẹ Người trốn sang Ai-cập, và cứ ở đó cho đến khi tôi báo …

 • 26 December

  Mến Yêu Hằng Ngày, 27-12-2022

  MẾN YÊU HẰNG NGÀY Thứ 3, 27-12-2022 (Ga 20,2-8) Bà liền chạy về gặp ông Si-môn Phê-rô và người môn đệ Đức Giê-su thương mến. Bà nói: “Người ta đã đem Chúa đi khỏi mộ; và chúng tôi chẳng biết họ để Người ở đâu.” Ông Phê-rô và môn đệ …

 • 25 December

  Mến Yêu Hằng Ngày, 26-12-2022

  MẾN YÊU HẰNG NGÀY Thứ 2, 26-12-2022 (Mt 10,17-22) “Hãy coi chừng người đời. Họ sẽ nộp anh em cho các hội đồng, và sẽ đánh đập anh em trong các hội đường của họ. Và anh em sẽ bị điệu ra trước mặt vua chúa quan quyền vì Thầy …

 • 23 December

  Mến Yêu Hằng Ngày, 24-12-2022

  MẾN YÊU HẰNG NGÀY Thứ 7, 24-12-2022 (Lc 1,67-79) Bấy giờ, người cha của em, tức là ông Da-ca-ri-a, được đầy Thánh Thần, liền nói tiên tri rằng: “Chúc tụng Đức Chúa là Thiên Chúa Ít-ra-en đã viếng thăm cứu chuộc dân Người. Từ dòng dõi trung thần Đa-vít, Người đã cho xuất …

 • 21 December

  Mến Yêu Hằng Ngày, 22-12-2022

  MẾN YÊU HẰNG NGÀY Thứ 5, 22-12-2022 (Lc 1,46-56) Bấy giờ bà Ma-ri-a nói: “Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa, thần trí tôi hớn hở vui mừng vì Thiên Chúa, Đấng cứu độ tôi. Phận nữ tỳ hèn mọn, Người đoái thương nhìn tới; từ nay, hết mọi đời …

 • 20 December

  Mến Yêu Hằng Ngày, 21-12-2022

  MẾN YÊU HẰNG NGÀY Thứ 4, 21-12-2022 (Lc 1,39-45) Hồi ấy, bà Ma-ri-a vội vã lên đường, đến miền núi, vào một thành thuộc chi tộc Giu-đa. Bà vào nhà ông Da-ca-ri-a và chào hỏi bà Ê-li-sa-bét. Bà Ê-li-sa-bét vừa nghe tiếng bà Ma-ri-a chào, thì đứa con trong bụng nhảy lên, …

 • 18 December

  Mến Yêu Hằng Ngày, 19-12-2022

  MẾN YÊU HẰNG NGÀY Thứ 2, 19-12-2022 (Lc 1,5-25) Thời vua Hê-rô-đê cai trị miền Giu-đê, có một vị tư tế thuộc nhóm A-vi-gia, tên là Da-ca-ri-a; vợ ông là Ê-li-sa-bét cũng thuộc dòng tộc tư tế A-ha-ron. Cả hai ông bà đều là người công chính trước mặt Thiên Chúa, …

 • 16 December

  Mến Yêu Hằng Ngày, 17-12-2022

  MẾN YÊU HẰNG NGÀY Thứ 6, 17-12-2022 (Mt 1,1-17) Đây là gia phả Đức Giê-su Ki-tô, con cháu vua Đa-vít, con cháu tổ phụ Áp-ra-ham: Ông Áp-ra-ham sinh I-xa-ác; I-xa-ác sinh Gia-cóp; Gia-cóp sinh Giu-đa và các anh em ông này; Giu-đa ăn ở với Ta-ma sinh Pe-rét và De-rác; Pe-rét …

 • 13 December

  Mến Yêu Hằng Ngày, 14-12-2022

  MẾN YÊU HẰNG NGÀY Thứ 4, 14-12-2022 (Lc 7,19-23) Ông Gio-an liền gọi hai người trong nhóm môn đệ lại, sai họ đến hỏi Chúa rằng: “Thầy có thật là Đấng phải đến không, hay là chúng tôi còn phải đợi ai khác?” Khi đến gặp Đức Giê-su, hai người ấy nói: …

 • 12 December

  Mến Yêu Hằng Ngày, 13-12-2022

  MẾN YÊU HẰNG NGÀY Thứ 3, 13-12-2022 (Mt 21,28-32) Các ông nghĩ sao: Một người kia có hai con trai. Ông ta đến nói với người thứ nhất: “Này con, hôm nay con hãy đi làm vườn nho.” Nó đáp: “Con không muốn đâu!” Nhưng sau đó, nó hối hận, nên …

 • 11 December

  Mến Yêu Hằng Ngày, 12-12-2022

  MẾN YÊU HẰNG NGÀY Thứ 2, 12-12-2022 (Mt 21,23-27) Đức Giê-su vào Đền Thờ, và trong khi Người giảng dạy, các thượng tế và kỳ mục trong dân đến gần Người và hỏi: “Ông lấy quyền nào mà làm các điều ấy? Ai đã cho ông quyền ấy?” Đức Giê-su …

 • 9 December

  Mến Yêu Hằng Ngày, 10-12-2022

  MẾN YÊU HẰNG NGÀY Thứ 7, 10-12-2022 (Mt 17,10-13) Các môn đệ hỏi Người rằng: “Vậy sao các kinh sư lại nói Ê-li-a phải đến trước?” Người đáp: “Ông Ê-li-a phải đến để chỉnh đốn mọi sự. Nhưng Thầy nói cho anh em biết: ông Ê-li-a đã đến rồi mà họ không …

 • 8 December

  Mến Yêu Hằng Ngày, 09-12-2022

  MẾN YÊU HẰNG NGÀY Thứ 6, 09-12-2022 (Mt 11,16-19)  “Tôi phải ví thế hệ này với ai? Họ giống như lũ trẻ ngồi ngoài chợ gọi lũ trẻ khác, và nói: “Tụi tôi thổi sáo cho các anh, mà các anh không nhảy múa; tụi tôi hát bài đưa đám, mà …

 • 7 December

  Mến Yêu Hằng Ngày, 08-12-2022

  MẾN YÊU HẰNG NGÀY Thứ 5, 08-12-2022 (Lc 1,26-38) Bà Ê-li-sa-bét có thai được sáu tháng, thì Thiên Chúa sai sứ thần Gáp-ri-en đến một thành miền Ga-li-lê, gọi là Na-da-rét, gặp một trinh nữ đã thành hôn với một người tên là Giu-se, thuộc dòng dõi vua Đa-vít. Trinh nữ …

 • 6 December

  Mến Yêu Hằng Ngày, 07-12-2022

  MẾN YÊU HẰNG NGÀY Thứ 4, 07-12-2022 (Mt 11, 28-30) “Tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến cùng tôi, tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng. Anh em hãy mang lấy ách của tôi, và hãy học với tôi, vì tôi có lòng hiền …

 • 5 December

  Mến Yêu Hằng Ngày, 06-12-2022

  ⏰MẾN YÊU HẰNG NGÀY⏰ ⏰Thứ 3, 06-12-2022⏰ (Mt 18,12-14) “Anh em nghĩ sao? Ai có một trăm con chiên mà có một con đi lạc, lại không để chín mươi chín con kia trên núi mà đi tìm con chiên lạc sao? Và nếu may mà tìm được, thì Thầy bảo …

 • 1 December

  Mến Yêu Hằng Ngày, 02-12-2022

  ⏰MẾN YÊU HẰNG NGÀY⏰ ⏰Thứ 6, 02-12-2022⏰ (Mt 9,27-31) Đang khi Đức Giê-su ra khỏi nơi đó, thì có hai người mù đi theo kêu lên rằng: “Lạy Con Vua Đa-vít, xin thương xót chúng tôi!” Khi Đức Giê-su về tới nhà, thì hai người mù ấy tiến lại gần. Người …

November, 2022

 • 30 November

  Mến Yêu Hằng Ngày, 01-12-2022

  MẾN YÊU HẰNG NGÀY Thứ 5, 01-12-2022 (Mt 7,21.24-27) “Không phải bất cứ ai thưa với Thầy: “Lạy Chúa !lạy Chúa!” là được vào Nước Trời cả đâu! Nhưng chỉ ai thi hành ý muốn của Cha Thầy là Đấng ngự trên trời, mới được vào mà thôi. Vậy ai …

 • 28 November

  Mến Yêu Hằng Ngày, 29-11-2022

  MẾN YÊU HẰNG NGÀY Thứ 3, 29-11-2022 (Lc 10,21-24)   Ngay giờ ấy, được Thánh Thần tác động, Đức Giê-su hớn hở vui mừng và nói: “Lạy Cha là Chúa Tể trời đất, con xin ngợi khen Cha, vì Cha đã giấu kín không cho bậc khôn ngoan thông thái …

 • 27 November

  Mến Yêu Hằng Ngày, 28-11-2022

  ⏰MẾN YÊU HẰNG NGÀY⏰ CỨ TIN THÌ SẼ ĐƯỢC ⏰Thứ 2, ngày 28-11-2022⏰ (Mt 8, 5-11) Khi Đức Giê-su vào thành Ca-phác-na-um, có một viên đại đội trưởng đến gặp Người và nài xin: “Thưa Ngài, tên đầy tớ của tôi bị tê bại nằm liệt ở nhà, đau đớn …

 • 24 November

  Mến Yêu Hằng Ngày, 25-11-2022

  ⏰MẾN YÊU HẰNG NGÀY⏰ ⏰Thứ 6, 25-11-2022⏰ 🌷(Lc 21,29-33)🌷 Đức Giê-su kể cho các môn đệ nghe một dụ ngôn: “Anh em hãy xem cây vả cũng như tất cả những cây khác. Khi cây đâm chồi, anh em nhìn thì đủ biết là mùa hè đã đến gần rồi. Anh em …

 • 23 November

  Mến Yêu Hằng Ngày, 24-11-2022

  ⏰MẾN YÊU HẰNG NGÀY⏰ ⏰Thứ 5, 24-11-2022⏰ 🌷(Lc 21,20-28)🌷 “Khi anh em thấy thành Giê-ru-sa-lem bị các đạo binh vây hãm, bấy giờ anh em hãy biết rằng đã gần đến ngày khốc hại của thành. Bấy giờ, ai ở miền Giu-đê, hãy trốn lên núi; ai ở trong thành, …

 • 22 November

  Mến Yêu Hằng Ngày, 23-11-2022

  ⏰MẾN YÊU HẰNG NGÀY⏰ ⏰Thứ 4, 23-11-2022⏰ 🌷(Lc 21,12-19)🌷 “Nhưng trước khi tất cả các sự ấy xảy ra, thì người ta sẽ tra tay bắt và ngược đãi anh em, nộp anh em cho các hội đường và bỏ tù, điệu anh em đến trước mặt vua chúa quan …

 • 21 November

  Mến Yêu Hằng Ngày, 22-11-2022

  ⏰MẾN YÊU HẰNG NGÀY⏰ ⏰Thứ 3, 22-11-2022⏰ 🌷(Lc 21,5-11) 🌷 Nhân có mấy người nói về Đền Thờ được trang hoàng bằng những viên đá đẹp và những đồ dâng cúng, Đức Giê-su bảo: “Những gì anh em đang chiêm ngưỡng đó sẽ có ngày bị tàn phá hết, không còn …

 • 18 November

  Mến Yêu Hằng Ngày, 19-11-2022

  ⏰MẾN YÊU HẰNG NGÀY⏰ ⏰Thứ 7, 19-11-2022⏰ 🌷(Lc 20,27-40)🌷 Có mấy người thuộc nhóm Xa-đốc đến gặp Đức Giê-su. Nhóm này chủ trương không có sự sống lại. Mấy người ấy hỏi Đức Giê-su: “Thưa Thầy, ông Mô-sê có viết cho chúng ta điều luật này: Nếu anh hay em của …

 • 17 November

  Mến Yêu Hằng Ngày, 18-11-2022

  ⏰MẾN YÊU HẰNG NGÀY⏰ ⏰Thứ 6, 18-11-2022⏰ 🌷(Lc 19, 41-44)🌷 “Khi đến gần Giê-ru-sa-lem và trông thấy thành, Đức Giê-su khóc thương mà nói: “Phải chi ngày hôm nay ngươi cũng nhận ra những gì đem lại bình an cho ngươi! Nhưng hiện giờ, điều ấy còn bị che khuất, …

 • 15 November

  Mến Yêu Hằng Ngày, 16-11-2022

  ⏰MẾN YÊU HẰNG NGÀY⏰ ⏰Thứ 4, 16-11-2022⏰ 🌷(Lc 19,11-28)🌷 Khi dân chúng đang nghe những điều ấy, thì Đức Giê-su lại kể thêm một dụ ngôn, vì Người đang ở gần Giê-ru-sa-lem và vì họ tưởng là Triều Đại Thiên Chúa sắp xuất hiện đến nơi rồi. Vậy Người nói: “Có …

 • 14 November

  Mến Yêu Hằng Ngày, 15-11-2022

  ⏰MẾN YÊU HẰNG NGÀY⏰ ⏰Thứ 3, 15-11-2022⏰ 🌷(Lc 19,1-10)🌷 Sau khi vào Giê-ri-khô, Đức Giê-su đi ngang qua thành phố ấy. Ở đó có một người tên là Da-kêu; ông đứng đầu những người thu thuế, và là người giàu có. Ông ta tìm cách để xem cho biết Đức Giê-su là …

 • 10 November

  Mến Yêu Hằng Ngày, 11-11-2022

  ⏰MẾN YÊU HẰNG NGÀY⏰ ⏰Thứ 6, 11-11-2021⏰ 🌷(Lc 17,26-37)🌷 “Và cũng như thời ông Nô-ê, sự việc đã xảy ra cách nào, thì trong những ngày của Con Người, sự việc cũng sẽ xảy ra như vậy. Thiên hạ ăn uống, cưới vợ lấy chồng, mãi cho đến ngày ông Nô-ê …

 • 8 November

  Mến Yêu Hằng Ngày, 09-11-2022

  ⏰MẾN YÊU HẰNG NGÀY⏰ ⏰Thứ 4, 09-11-2022⏰ 🌷(Ga 2,13-22)🌷 Gần đến lễ Vượt Qua của người Do-thái, Đức Giê-su lên thành Giê-ru-sa-lem. Người thấy trong Đền Thờ có những kẻ bán chiên, bò, bồ câu, và những người đang ngồi đổi tiền. Người liền lấy dây làm roi mà xua đuổi tất …

 • 6 November

  Mến Yêu Hằng Ngày, 07-11-2022

  ⏰MẾN YÊU HẰNG NGÀY⏰ ⏰Thứ 2, 7-11-2022⏰ 🌷(Lc 17,1-6)🌷 Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng: “Không thể không có những cớ làm cho người ta vấp ngã; nhưng khốn cho kẻ làm cớ cho người ta vấp ngã! Thà buộc cối đá lớn vào cổ nó và xô xuống …

 • 4 November

  Mến Yêu Hằng Ngày, 05-11-2022

  ⏰MẾN YÊU HẰNG NGÀY⏰ ⏰Thứ 7, 05-11-2022⏰ 🌷(Lc 16,9-15)🌷 “Phần Thầy, Thầy bảo cho anh em biết: hãy dùng Tiền Của bất chính mà tạo lấy bạn bè, phòng khi hết tiền hết bạc, họ sẽ đón rước anh em vào nơi ở vĩnh cửu. Ai trung tín trong việc rất …

 • 3 November

  Mến Yêu Hằng Ngày, 04-11-2022

  ⏰MẾN YÊU HẰNG NGÀY⏰ ⏰Thứ 6, 04-11-2022⏰ 🌷(Lc 16,1-8)🌷 Đức Giê-su còn nói với các môn đệ rằng: “Một nhà phú hộ kia có một người quản gia. Người ta tố cáo với ông là anh này đã phung phí của cải nhà ông. Ông mới gọi anh ta đến mà …

 • 1 November

  Mến Yêu Hằng Ngày, 02-11-2022

  ⏰MẾN YÊU HẰNG NGÀY⏰ 🌷KHÔNG RUỒNG BỎ, LUÔN LUÔN YÊU!🌷 ⏰Thứ 4, 02-11-2022⏰ 🌷(Ga 6, 37-40)🌷 Khi ấy, Chúa Giêsu nói với đám đông rằng: Tất cả những người Chúa Cha ban cho tôi đều sẽ đến với tôi, và ai đến với tôi, tôi sẽ không loại ra ngoài, …

October, 2022

 • 31 October

  Mến Yêu Hằng Ngày, 01-11-2022

  ⏰MẾN YÊU HẰNG NGÀY⏰ ⏰Thứ 3, 01-11-2022⏰ 🌷(Mt 5,1-12a)🌷 “Thấy đám đông, Đức Giê-su lên núi. Người ngồi xuống, các môn đệ đến gần bên. Người mở miệng dạy họ rằng: “Phúc thay ai có tâm hồn nghèo khó, vì Nước Trời là của họ. Phúc thay ai hiền lành, vì …

 • 27 October

  Mến Yêu Hằng Ngày, 28-10-2022

  ⏰MẾN YÊU HẰNG NGÀY⏰ ⏰Thứ 6, 28-10-2022⏰ 🌷(Lc 6,12-19)🌷 Trong những ngày ấy, Đức Giê-su đi ra núi cầu nguyện, và Người đã thức suốt đêm cầu nguyện cùng Thiên Chúa. Đến sáng, Người kêu các môn đệ lại, chọn lấy mười hai ông và gọi là Tông Đồ. Đó là ông …

 • 26 October

  Mến Yêu Hằng Ngày, 27-10-2022

  ⏰MẾN YÊU HẰNG NGÀY⏰ ⏰Thứ 5, 27-10-2022⏰ 🌷(Lc 13,31-35)🌷 Cũng vào giờ ấy, có mấy người Pha-ri-sêu đến thưa Đức Giê-su rằng: “Xin ông đi ra khỏi đây, vì vua Hê-rô-đê đang muốn giết ông!” Người bảo họ: “Các ông hãy đi nói với con cáo ấy thế này: ‘Hôm nay …

 • 25 October

  Mến Yêu Hằng Ngày, 26-10-2022

  ⏰MẾN YÊU HẰNG NGÀY⏰ ⏰Thứ 4, 26-10-2022⏰ 🌷(Lc 13,22-30)🌷 Trên đường lên Giê-ru-sa-lem, Đức Giê-su đi ngang qua các thành thị và làng mạc mà giảng dạy. Có kẻ hỏi Người: “Thưa Ngài, những người được cứu thoát thì ít, có phải không? “Người bảo họ: “Hãy chiến đấu để qua được …

 • 24 October

  Mến Yêu Hằng Ngày, 25-10-2022

  ⏰MẾN YÊU HẰNG NGÀY⏰ ⏰Thứ 3, 25-10-2022⏰ 🌷(Lc 13,18-21)🌷 Vậy Người nói: “Nước Thiên Chúa giống cái gì đây? Tôi phải ví Nước ấy với cái gì? Nước Thiên Chúa giống như chuyện một hạt cải người nọ lấy gieo trong vườn mình. Nó lớn lên và trở thành cây, …

 • 21 October

  Mến Yêu Hằng Ngày, 22-10-2022

  ⏰MẾN YÊU HẰNG NGÀY⏰ ⏰Thứ 7, 22-10-2022⏰ 🌷(Lc 13,1-9)🌷 Cùng lúc ấy, có mấy người đến kể lại cho Đức Giê-su nghe chuyện những người Ga-li-lê bị tổng trấn Phi-la-tô giết, khiến máu đổ ra hoà lẫn với máu tế vật họ đang dâng. Đức Giê-su đáp lại rằng: “Các ông …

 • 20 October

  Mến Yêu Hằng Ngày, 21-10-2022

  ⏰MẾN YÊU HẰNG NGÀY⏰ ⏰Thứ 6, 21-10-2022⏰ 🌷(Lc 12,54-59)🌷  Đức Giê-su cũng nói với đám đông rằng: “Khi các người thấy mây kéo lên ở phía tây, các người nói ngay: ‘Mưa đến nơi rồi’, và xảy ra đúng như vậy.  Khi thấy gió nồm thổi, các người nói: ‘Trời …

 • 19 October

  Mến Yêu Hằng Ngày, 20-10-2022

  ⏰MẾN YÊU HẰNG NGÀY⏰ ⏰Thứ 5, 20-10-2022⏰ 🌷(Lc 12,49-53)🌷 “Thầy đã đến ném lửa vào mặt đất, và Thầy những ước mong phải chi lửa ấy đã bùng lên! Thầy còn một phép rửa phải chịu, và lòng Thầy khắc khoải biết bao cho đến khi việc này hoàn tất! …

 • 18 October

  Mến Yêu Hằng Ngày, 19-10-2022

  ⏰MẾN YÊU HẰNG NGÀY⏰ ⏰Thứ 4, 19-10-2022⏰ 🌷(Lc 12,39-48)🌷 Anh em hãy biết điều này: nếu chủ nhà biết giờ nào kẻ trộm đến, hẳn ông đã không để nó khoét vách nhà mình đâu. Anh em cũng vậy, hãy sẵn sàng, vì chính giờ phút anh em không ngờ, thì …

 • 17 October

  Mến Yêu Hằng Ngày, 18-10-2022

  ⏰MẾN YÊU HẰNG NGÀY⏰ ⏰Thứ 3, 18-10-2022⏰ 🌷(Lc 10,1-9)🌷 Sau đó, Chúa chỉ định bảy mươi hai người khác, và sai các ông cứ từng hai người một đi trước, vào tất cả các thành, các nơi mà chính Người sẽ đến. Người bảo các ông : “Lúa chín đầy đồng …

 • 14 October

  Mến Yêu Hằng Ngày, 15-10-2022

  ⏰MẾN YÊU HẰNG NGÀY⏰ ⏰Thứ 7, 15-10-2022⏰ 🌷(Lc 12,8-12)🌷 “Thầy nói cho anh em biết: phàm ai tuyên bố nhận Thầy trước mặt thiên hạ, thì Con Người cũng sẽ tuyên bố nhận người ấy trước mặt các thiên thần của Thiên Chúa. Còn ai chối Thầy trước mặt thiên …

 • 13 October

  Mến Yêu Hằng Ngày, 14-10-2022

  ⏰MẾN YÊU HẰNG NGÀY⏰ ⏰Thứ 6, 14-10-2022⏰ 🌷(Lc 12,1-7)🌷 Trong lúc ấy, đám đông tụ họp hàng vạn người, đến nỗi giẫm lên nhau. Bấy giờ Đức Giê-su bắt đầu nói, trước hết là với các môn đệ: “Anh em phải coi chừng men Pha-ri-sêu, tức là thói đạo đức …

 • 7 October

  Mến Yêu Hằng Ngày, 08-10-2022

  ⏰MẾN YÊU HẰNG NGÀY⏰ ⏰Thứ 7, 08-10-2022⏰ 🌷(Lc 11,27-28)🌷 Khi Đức Giê-su đang giảng dạy, thì giữa đám đông có một người phụ nữ lên tiếng thưa với Người: “Phúc thay người mẹ đã cưu mang và cho Thầy bú mớm!” Nhưng Người đáp lại: “Đúng hơn phải nói rằng: …

 • 5 October

  Mến Yêu Hằng Ngày, 06-10-2022

  ⏰MẾN YÊU HẰNG NGÀY⏰ ⏰Thứ 5, 06-10-2022⏰ 🌷(Lc 11,5-13)🌷 Người còn nói với các ông: “Ai trong anh em có một người bạn, và nửa đêm đến nhà người bạn ấy mà nói: ‘Bạn ơi, cho tôi vay ba cái bánh, vì tôi có anh bạn lỡ đường ghé lại …

 • 3 October

  Tông Đồ Cầu Nguyện, 04-10-2022

  ⏰TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN⏰ ⏰NGÀY 04/10/2022⏰ 🌻CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG🌻 Ôi Cha ơi! con xin dâng lời chúc tụng ngợi khen Cha khôn xiết. Bởi khi nhìn ngắm ánh bình minh ngày mới tuyệt vời này, con cảm nghiệm được tình yêu cao vời của Cha, cùng vẻ đẹp …

 • 2 October

  Mến Yêu Hằng Ngày, 04-10-2022

  ⏰MẾN YÊU HẰNG NGÀY⏰ ⏰Thứ 3, 04-10-2022⏰ 🌷(Lc 10, 38-42)🌷 Trong khi thầy trò đi đường, Đức Giê-su vào làng kia. Có một người phụ nữ tên là Mác-ta đón Người vào nhà. Cô có người em gái tên là Ma-ri-a. Cô này cứ ngồi bên chân Chúa mà nghe lời …

 • 2 October

  Tông Đồ Cầu Nguyện, 03-10-2022

  ⏰TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN⏰ ⏰NGÀY 03/10/2022⏰ 🌻CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG🌻 Ngày cầu nguyện hàng tháng cho Thượng Hội Đồng. Trong buổi bình minh ngày mới, với tình yêu, con đặt mình trước thánh nhan, và dâng lên Cha hành trình của ngày mới này. Xin ban ân sủng để …