Trang Nhà / ___CẦU NGUYỆN / Mến Yêu Hằng Ngày (trang 3)

Mến Yêu Hằng Ngày

Tháng Mười Hai, 2020

 • 6 Tháng Mười Hai

  Mến Yêu Hằng Ngày, 07-12

  🌺🌺🌺MẾN YÊU HẰNG NGÀY🌺🌺🌺 ⏰Thứ 2, 07-12-2020⏰ 💒 (Lc 5,17-26)💒   Một hôm, khi Đức Giê-su giảng dạy, có mấy người Pha-ri-sêu và luật sĩ ngồi đó; họ từ khắp các làng mạc miền Ga-li-lê, Giu-đê và từ Giê-ru-sa-lem mà đến. Quyền năng Chúa ở với Người, khiến Người chữa …

 • 4 Tháng Mười Hai

  Mến Yêu Hằng Ngày, 05-12

  . MẾN YÊU HẰNG NGÀY Thứ 7, 05-12-2020 (Mt 9,35-10,1.6-8) Đức Giê-su đi khắp các thành thị, làng mạc, giảng dạy trong các hội đường, rao giảng Tin Mừng Nước Trời và chữa hết các bệnh hoạn tật nguyền. Rồi Đức Giê-su gọi mười hai môn đệ lại, để ban …

 • 3 Tháng Mười Hai

  Mến Yêu Hằng Ngày, 04-12

  MẾN YÊU HẰNG NGÀY Thứ 6, 04-12-2020 (Mt 9,27-31) Đang khi Đức Giê-su ra khỏi nơi đó, thì có hai người mù đi theo kêu lên rằng: “Lạy Con Vua Đa-vít, xin thương xót chúng tôi!” Khi Đức Giê-su về tới nhà, thì hai người mù ấy tiến lại gần. Người …

 • 2 Tháng Mười Hai

  Mến Yêu Hằng Ngày, 03-12

  MẾN YÊU HẰNG NGÀY Thứ 5, 03-12-2020 (Mc 16,15-20) Người nói với các ông: “Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo Tin Mừng cho mọi loài thọ tạo. Ai tin và chịu phép rửa, sẽ được cứu độ; còn ai không tin, thì sẽ bị kết …

 • 1 Tháng Mười Hai

  Mến Yêu Hằng Ngày, 02-12

  MẾN YÊU HẰNG NGÀY Thứ 4, 02-12-2020 (Mt 15,29-37) Đức Giê-su xuống khỏi miền ấy, đến ven Biển Hồ Ga-li-lê. Người lên núi và ngồi ở đó. Có những đám người đông đảo kéo đến cùng Người, đem theo những kẻ què quặt, đui mù, tàn tật, câm điếc và nhiều …

Tháng Mười Một, 2020

 • 30 Tháng Mười Một

  Mến Yêu Hằng Ngày, 01-12

  MẾN YÊU HẰNG NGÀY Thứ 3, 01-12-2020 (Lc 10,21-24) Ngay giờ ấy, được Thánh Thần tác động, Đức Giê-su hớn hở vui mừng và nói: “Lạy Cha là Chúa Tể trời đất, con xin ngợi khen Cha, vì Cha đã giấu kín không cho bậc khôn ngoan thông thái biết …

 • 30 Tháng Mười Một

  Mến Yêu Hằng Ngày, 30-11

  MẾN YÊU HẰNG NGÀY Thứ 2, 30-11-2020 (Mt 4,18-22) Người đang đi dọc theo biển hồ Ga-li-lê, thì thấy hai anh em kia, là ông Si-môn, cũng gọi là Phê-rô, và người anh là ông An-rê, đang quăng chài xuống biển, vì các ông làm nghề đánh cá. Người bảo …

 • 27 Tháng Mười Một

  Mến Yêu Hằng Ngày, 28-11

  ☘️☘️☘️MẾN YÊU HẰNG NGÀY☘️☘️☘️ ⏰Thứ 7, 28-11-2020⏰ 🌞(Lc 21,34-36)🌞 “Vậy anh em phải đề phòng, chớ để lòng mình ra nặng nề vì chè chén say sưa, lo lắng sự đời, kẻo Ngày ấy như một chiếc lưới bất thần chụp xuống đầu anh em, vì Ngày ấy sẽ ập …

 • 25 Tháng Mười Một

  Mến Yêu Hằng Ngày, 26-11

  ☘️☘️☘️MẾN YÊU HẰNG NGÀY☘️☘️☘️ ⏰Thứ 5, 26-11-2020 ⏰ 🌞(Lc 21,20-28)🌞 “Khi anh em thấy thành Giê-ru-sa-lem bị các đạo binh vây hãm, bấy giờ anh em hãy biết rằng đã gần đến ngày khốc hại của thành. Bấy giờ, ai ở miền Giu-đê, hãy trốn lên núi; ai ở trong …

 • 24 Tháng Mười Một

  Mến Yêu Hằng Ngày, 25-11

  ☘️☘️☘️MẾN YÊU HẰNG NGÀY☘️☘️☘️ ⏰Thứ 4, 25-11-2020⏰ 🌞(Lc 21,12-19)🌞 “Nhưng trước khi tất cả các sự ấy xảy ra, thì người ta sẽ tra tay bắt và ngược đãi anh em, nộp anh em cho các hội đường và bỏ tù, điệu anh em đến trước mặt vua chúa quan …

 • 23 Tháng Mười Một

  Mến Yêu Hằng Ngày, 24-11

  🌺🌺🌺MẾN YÊU HẰNG NGÀY🌺🌺🌺 ⏰Thứ 3, 24-11-2020⏰ ✨(Lc 9,23-26)✨ Rồi Đức Giê-su nói với mọi người: “Ai muốn theo tôi, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình hằng ngày mà theo. Quả vậy, ai muốn cứu mạng sống mình, thì sẽ mất; còn ai liều mất mạng sống mình …

 • 22 Tháng Mười Một

  Mến Yêu Hằng Ngày, 23-11

  🌺🌺🌺MẾN YÊU HẰNG NGÀY🌺🌺🌺 ⏰Thứ 2, 23-11-2020⏰ ⚡️(Lc 21,1-4)⚡️ “Ngước mắt lên nhìn, Đức Giê-su thấy những người giàu đang bỏ tiền dâng cúng của họ vào thùng tiền. Người cũng thấy một bà goá túng thiếu kia bỏ vào đó hai đồng tiền kẽm. Người liền nói: “Thầy bảo thật anh …

 • 20 Tháng Mười Một

  Mến Yêu Hằng Ngày, 21-11

  MẾN YÊU HẰNG NGÀY Thứ 7, 21-11-2020 (Mt 12,46-50) “Người còn đang nói với đám đông, thì có mẹ và anh em của Người đứng bên ngoài, tìm cách nói chuyện với Người. Có kẻ thưa Người rằng: “Thưa Thầy, có mẹ và anh em Thầy đang đứng ngoài kia, tìm …

 • 19 Tháng Mười Một

  Mến Yêu Hằng Ngày, 20-11

  MẾN YÊU HẰNG NGÀY Thứ 6, 20-11-2020 (Lc 19,45-48) Đức Giê-su vào Đền Thờ, Người bắt đầu đuổi những kẻ đang buôn bán và nói với họ: “Đã có lời chép rằng: Nhà Ta sẽ là nhà cầu nguyện thế mà các ngươi đã biến thành sào huyệt của bọn cướp!” …

 • 17 Tháng Mười Một

  Mến Yêu Hằng Ngày, 18-11

  MẾN YÊU HẰNG NGÀY Thứ 4, 18-11-2020 (Lc 19,11-28) Khi dân chúng đang nghe những điều ấy, thì Đức Giê-su lại kể thêm một dụ ngôn, vì Người đang ở gần Giê-ru-sa-lem và vì họ tưởng là Triều Đại Thiên Chúa sắp xuất hiện đến nơi rồi. Vậy Người nói: “Có …

 • 16 Tháng Mười Một

  Mến Yêu Hằng Ngày, 17-11

  MẾN YÊU HẰNG NGÀY Thứ 3, 17-11-2020 (Lc 19,1-10) Sau khi vào Giê-ri-khô, Đức Giê-su đi ngang qua thành phố ấy. Ở đó có một người tên là Da-kêu; ông đứng đầu những người thu thuế, và là người giàu có. Ông ta tìm cách để xem cho biết Đức Giê-su là …

 • 15 Tháng Mười Một

  Mến Yêu Hằng Ngày, 16-11

  MẾN YÊU HẰNG NGÀY Thứ 2, 16-11-2020 (Lc 18,35-43) Khi Đức Giê-su gần đến Giê-ri-khô, có một người mù đang ngồi ăn xin ở vệ đường. Nghe thấy đám đông đi qua, anh ta hỏi xem có chuyện gì. Họ báo cho anh biết là Đức Giê-su Na-da-rét đang đi qua đó. Anh …

 • 13 Tháng Mười Một

  Mến Yêu Hằng Ngày, 14-11

  ☘️☘️☘️MẾN YÊU HẰNG NGÀY☘️☘️ ⏰Thứ 7, 14-11-2020 ⏰ 📖(Lc 18,1-8)📖 Đức Giê-su kể cho các môn đệ dụ ngôn sau đây, để dạy các ông phải cầu nguyện luôn, không được nản chí. Người nói: “Trong thành kia, có một ông quan toà. Ông ta chẳng kính sợ Thiên Chúa, mà …

 • 11 Tháng Mười Một

  Mến Yêu Hằng Ngày, 12-11

  ☘️☘️☘️MẾN YÊU HẰNG NGÀY☘️☘️☘️ ⏰Thứ 5, 12-11-2020⏰ 📖(Lc 17,20-25)📖 Người Pha-ri-sêu hỏi Đức Giê-su bao giờ Triều Đại Thiên Chúa đến. Người trả lời: “Triều Đại Thiên Chúa không đến như một điều có thể quan sát được. Và người ta sẽ không nói: ‘Ở đây này!’ hay ‘Ở kia kìa!’, …

 • 10 Tháng Mười Một

  Mến Yêu Hằng Ngày, 11-11

  ☘️☘️☘️MẾN YÊU HẰNG NGÀY☘️☘️☘️ ⏰Thứ 4, 11-11-2020 ⏰ 📖(Lc 17,11-19)📖 “Trên đường lên Giê-ru-sa-lem, Đức Giê-su đi qua biên giới giữa hai miền Sa-ma-ri và Ga-li-lê. Lúc Người vào một làng kia, thì có mười người phong hủi đón gặp Người. Họ dừng lại đằng xa và kêu lớn tiếng: “Lạy Thầy …

 • 9 Tháng Mười Một

  MẾN YÊU HẰNG NGÀY ⏰Thứ 2, 09-11-2020⏰ (Ga 2,13-22) 🌺🌺🌺🌺🌺🌺 ☀Gần đến lễ Vượt Qua ☀ ❄của người Do-thái❄️ ☔️, Đức Giê-su lên thành Giê-ru-sa-lem☔️. Người thấy trong Đền Thờ có những kẻ bán chiên, bò, bồ câu, và những người đang ngồi đổi tiền. Người liền lấy dây làm roi mà …

 • 9 Tháng Mười Một

  Mến Yêu Hằng Ngày, 10-11

  🌺🌺🌺MẾN YÊU HẰNG NGÀY🌺🌺🌺 ⏰Thứ 3, 10-11-2020⏰ 🍁(Lc 17,7-10)🍁 Ai trong anh em có người đầy tớ đi cày hay đi chăn chiên, mà khi nó ở ngoài đồng về, lại bảo nó: ‘Mau vào ăn cơm đi’, chứ không bảo: ‘Hãy dọn cơm cho ta ăn, thắt lưng hầu bàn …

 • 8 Tháng Mười Một

  Mến Yêu Hằng Ngày, 9-11

  ☘️☘️☘️MẾN YÊU HẰNG NGÀY☘️☘️☘️ ⏰Thứ 2, 09-11-2020⏰ 🍁(Ga 2,13-22)🍁 Gần đến lễ Vượt Qua của người Do-thái, Đức Giê-su lên thành Giê-ru-sa-lem. Người thấy trong Đền Thờ có những kẻ bán chiên, bò, bồ câu, và những người đang ngồi đổi tiền. Người liền lấy dây làm roi mà xua đuổi tất …

 • 6 Tháng Mười Một

  Mến Yêu Hằng Ngày, 07-11

  MẾN YÊU HẰNG NGÀY Thứ 7, 07-11-2020 (Lc 16,9-15) “Phần Thầy, Thầy bảo cho anh em biết: hãy dùng Tiền Của bất chính mà tạo lấy bạn bè, phòng khi hết tiền hết bạc, họ sẽ đón rước anh em vào nơi ở vĩnh cửu. Ai trung tín trong việc rất …

 • 5 Tháng Mười Một

  Mến Yêu Hằng Ngày, 06-11

  MẾN YÊU HẰNG NGÀY Thứ 6, 06-11-2020 (Lc 16,1-8) Đức Giê-su còn nói với các môn đệ rằng: “Một nhà phú hộ kia có một người quản gia. Người ta tố cáo với ông là anh này đã phung phí của cải nhà ông. Ông mới gọi anh ta đến mà …

 • 4 Tháng Mười Một

  Mến Yêu Hằng Ngày, 05-11

  MẾN YÊU HẰNG NGÀY Thứ 5, 05-11-2020 (Lc 15,1-10) Các người thu thuế và các người tội lỗi đều lui tới với Đức Giê-su để nghe Người giảng. Những người Pha-ri-sêu và các kinh sư bèn xầm xì với nhau: “Ông này đón tiếp phường tội lỗi và ăn uống với …

 • 3 Tháng Mười Một

  Mến Yêu Hằng Ngày, 04-11

  MẾN YÊU HẰNG NGÀY Thứ 4, 04-11-2020 (Lc 14,25-33) Có rất đông người cùng đi đường với Đức Giê-su. Người quay lại bảo họ: “Ai đến với tôi mà không dứt bỏ cha mẹ, vợ con, anh em, chị em, và cả mạng sống mình nữa, thì không thể làm …

 • 2 Tháng Mười Một

  Mến Yêu Hằng Ngày, 03-11

  MẾN YÊU HẰNG NGÀY Thứ 3, 03-11-2020 (Lc 14,15-24) Nghe vậy, một trong những kẻ đồng bàn nói với Đức Giê-su: “Phúc thay ai được dự tiệc trong Nước Thiên Chúa!” Người đáp:”Một người kia làm tiệc lớn và đã mời nhiều người. Đến giờ tiệc, ông sai đầy tớ đi thưa …

Tháng Mười, 2020

 • 30 Tháng Mười

  Mến Yêu Hằng Ngày, 31-10

  ☘️☘️MẾN YÊU HẰNG NGÀY☘️☘️ ⏰Thứ 7, 31-10-2020 ⏰ 📖(Lc 14,1.7-11)📖 Một ngày sa-bát kia, Đức Giê-su đến nhà một ông thủ lãnh nhóm Pha-ri-sêu để dùng bữa: họ cố dò xét Người. Người nhận thấy khách dự tiệc cứ chọn cỗ nhất mà ngồi, nên nói với họ dụ ngôn …

 • 29 Tháng Mười

  Mến Yêu Hằng Ngày, 30-10

  ☘️☘️MẾN YÊU HẰNG NGÀY☘️☘️ ⏰Thứ 6, 30-10-2020⏰ 📖(Lc 14,1-6)📖 Một ngày sa-bát kia, Đức Giê-su đến nhà một ông thủ lãnh nhóm Pha-ri-sêu để dùng bữa: họ cố dò xét Người. Và kìa trước mặt Đức Giê-su, có một người mắc bệnh phù thũng. Người lên tiếng nói với các nhà thông …

 • 28 Tháng Mười

  Mến Yêu Hằng Ngày, 29-10

  ☘️☘️MẾN YÊU HẰNG NGÀY☘️☘️ ❤️Thứ 5, 29-10-2020❤️ 📖(Lc 13,31-35)📖 Cũng vào giờ ấy, có mấy người Pha-ri-sêu đến thưa Đức Giê-su rằng: “Xin ông đi ra khỏi đây, vì vua Hê-rô-đê đang muốn giết ông!” Người bảo họ: “Các ông hãy đi nói với con cáo ấy thế này: ‘Hôm nay …

 • 27 Tháng Mười

  Mến Yêu Hằng Ngày, 28-10

  MẾN YÊU HẰNG NGÀY Thứ 4, 28-10-2020 (Lc 6,12-19) Trong những ngày ấy, Đức Giê-su đi ra núi cầu nguyện, và Người đã thức suốt đêm cầu nguyện cùng Thiên Chúa. Đến sáng, Người kêu các môn đệ lại, chọn lấy mười hai ông và gọi là Tông Đồ. Đó là ông …

 • 26 Tháng Mười

  Mến Yêu Hằng Ngày, 27-10

  ☘☘☘MẾN YÊU HẰNG NGÀY☘️☘️☘️ ⏰Thứ 3, 27-10-2020⏰ 💫(Lc 13,18-21)💫   Vậy Người nói: “Nước Thiên Chúa giống cái gì đây? Tôi phải ví Nước ấy với cái gì? Nước Thiên Chúa giống như chuyện một hạt cải người nọ lấy gieo trong vườn mình. Nó lớn lên và trở thành …

 • 25 Tháng Mười

  Mến Yêu Hằng Ngày, 26-10

  ☘☘☘MẾN YÊU HẰNG NGÀY☘️☘️☘️ ⏰Thứ 2, 26-10-2020⏰ 🌟(Lc 13,10-17)🌟 Ngày sa-bát kia, Đức Giê-su giảng dạy trong một hội đường. Ở đó, có một phụ nữ bị quỷ làm cho tàn tật đã mười tám năm. Lưng bà còng hẳn xuống và bà không thể nào đứng thẳng lên được. Trông thấy …

 • 23 Tháng Mười

  Mến Yêu Hằng Ngày, 24-10

  MẾN YÊU HẰNG NGÀY Thứ 7, 24-10-2020 (Lc 13,1-9) Cùng lúc ấy, có mấy người đến kể lại cho Đức Giê-su nghe chuyện những người Ga-li-lê bị tổng trấn Phi-la-tô giết, khiến máu đổ ra hoà lẫn với máu tế vật họ đang dâng. Đức Giê-su đáp lại rằng: “Các ông …

 • 22 Tháng Mười

  Mến Yêu Hằng Ngày, 23-10

  MẾN YÊU HẰNG NGÀY Thứ 6, 23-10-2020 (Lc 12,54-59)  Đức Giê-su cũng nói với đám đông rằng: “Khi các người thấy mây kéo lên ở phía tây, các người nói ngay: ‘Mưa đến nơi rồi’, và xảy ra đúng như vậy.  Khi thấy gió nồm thổi, các người nói: ‘Trời …

 • 21 Tháng Mười

  Mến Yêu Hằng Ngày, 22-10

  MẾN YÊU HẰNG NGÀY Thứ 5, 22-10-2020 (Lc 12,49-53) “Thầy đã đến ném lửa vào mặt đất, và Thầy những ước mong phải chi lửa ấy đã bùng lên! Thầy còn một phép rửa phải chịu, và lòng Thầy khắc khoải biết bao cho đến khi việc này hoàn tất! …

 • 20 Tháng Mười

  Mến Yêu Hằng Ngày, 21-10

  MẾN YÊU HẰNG NGÀY Thứ 4, 21-10-2020 (Lc 12,39-48) Anh em hãy biết điều này: nếu chủ nhà biết giờ nào kẻ trộm đến, hẳn ông đã không để nó khoét vách nhà mình đâu. Anh em cũng vậy, hãy sẵn sàng, vì chính giờ phút anh em không ngờ, thì …

 • 19 Tháng Mười

  Mến Yêu Hằng Ngày, 20-10

  MẾN YÊU HẰNG NGÀY Thứ 3, 20-10-2020 (Lc 12,35-38) “Anh em hãy thắt lưng cho gọn, thắp đèn cho sẵn. Hãy làm như những người đợi chủ đi ăn cưới về, để khi chủ vừa về tới và gõ cửa, là mở ngay. Khi chủ về mà thấy những đầy tớ ấy …

 • 18 Tháng Mười

  Mến Yêu Hằng Ngày, 19-10

  ☘☘☘MẾN YÊU HẰNG NGÀY☘️☘️☘️ ⏰Thứ 2, 19-10-2020⏰ 🌍(Lc 12,13-21)🌍 Có người trong đám đông nói với Đức Giê-su rằng: “ThưaThầy, xin Thầy bảo anh tôi chia phần gia tài chotôi.” Người đáp: “Này anh, ai đã đặt tôi làm người xử kiệnhay người chia gia tài cho các anh?” Và Người nói …

 • 16 Tháng Mười

  Mến Yêu Hằng Ngày, 17-10

  🌺🌺🌺MẾN YÊU HẰNG NGÀY🌺🌺🌺 ⏰Thứ 7, 17-10-2020⏰ 💌(Lc 12,8-12)💌 “Thầy nói cho anh em biết: phàm ai tuyên bố nhận Thầy trước mặt thiên hạ, thì Con Người cũng sẽ tuyên bố nhận người ấy trước mặt các thiên thần của Thiên Chúa. Còn ai chối Thầy trước mặt thiên …

 • 15 Tháng Mười

  Mến Yêu Hằng Ngày, 16-10

  ☘️☘️☘️MẾN YÊU HẰNG NGÀY☘️☘️☘️ ⏰Thứ 6, 16-10-2020 ⏰ 📖(Lc 12,1-7)📖 Trong lúc ấy, đám đông tụ họp hàng vạn người, đến nỗi giẫm lên nhau. Bấy giờ Đức Giê-su bắt đầu nói, trước hết là với các môn đệ: “Anh em phải coi chừng men Pha-ri-sêu, tức là thói đạo …

 • 14 Tháng Mười

  Mến Yêu Hằng Ngày, 15-10

  ☘️☘️☘️MẾN YÊU HẰNG NGÀY☘️☘️☘️ ⏰Thứ 5, 15-10-2020 ⏰ 📖(Lc 11, 47-54)📖 “Khốn cho các người! Các người xây lăng cho các ngôn sứ, nhưng cha ông các người đã giết chết các vị ấy! Như vậy, các người vừa chứng thực vừa tán thành việc làm của cha ông các …

 • 13 Tháng Mười

  Mến Yêu Hằng Ngày, 14-10

  ☘️☘️☘️MẾN YÊU HẰNG NGÀY☘️☘️☘️ ⏰Thứ 4, 14-10-2020 ⏰ 📖(Lc 11, 42-46)📖 Khốn cho các người, hỡi các người Pha-ri-sêu! Các người nộp thuế thập phân về bạc hà, vân hương, và đủ thứ rau cỏ, mà xao lãng lẽ công bình và lòng yêu mến Thiên Chúa. Các điều này …

 • 12 Tháng Mười

  Mến Yêu Hằng Ngày, 13-10

  ☘️☘️☘️MẾN YÊU HẰNG NGÀY☘️☘️☘️ ⏰Thứ 3, 13-10-2020 ⏰ 📖(Lc 11, 37-41)📖   Đức Giê-su đang nói, thì có một ông Pha-ri-sêu mời Người đến nhà dùng bữa. Tới nơi, Người liền vào bàn ăn. Thấy vậy, ông Pha-ri-sêu lấy làm lạ vì Người không rửa tay trước bữa ăn. Nhưng Chúa nói …

 • 11 Tháng Mười

  Mến Yêu Hằng Ngày, 12-10

  ☘️☘️☘️MẾN YÊU HẰNG NGÀY☘️☘️☘️ ⏰Thứ 2, 12-10-2020 ⏰ 📖(Lc 11, 29-32)📖 Khi dân chúng tụ họp đông đảo, Đức Giê-su bắt đầu nói: “Thế hệ này là một thế hệ gian ác; chúng xin dấu lạ. Nhưng chúng sẽ không được thấy dấu lạ nào, ngoài dấu lạ ông Giô-na. Quả …

 • 9 Tháng Mười

  Mến Yêu Hằng Ngày, 10-10

  MẾN YÊU HẰNG NGÀY Thứ 7, 10-10-2020 (Lc 11, 27-28) Khi Đức Giê-su đang giảng dạy, thì giữa đám đông có một người phụ nữ lên tiếng thưa với Người: “Phúc thay người mẹ đã cưu mang và cho Thầy bú mớm!” Nhưng Người đáp lại: “Đúng hơn phải nói rằng: …

 • 8 Tháng Mười

  Mến Yêu Hằng Ngày, 09-10

  MẾN YÊU HẰNG NGÀY Thứ 6, 09-10-2020 (Lc 11,15-26) Nhưng trong số đó có mấy người lại bảo: “Ông ấy dựa thế quỷ vương Bê-en-dê-bun mà trừ quỷ.” Kẻ khác lại muốn thử Người, nên đã đòi Người một dấu lạ từ trời. Nhưng Người biết tư tưởng của họ, nên …

 • 7 Tháng Mười

  Mến Yêu Hằng Ngày, 08-10

  MẾN YÊU HẰNG NGÀY Thứ 5, 08-10-2020 (Lc 11,5-13) Người còn nói với các ông: “Ai trong anh em có một người bạn, và nửa đêm đến nhà người bạn ấy mà nói: ‘Bạn ơi, cho tôi vay ba cái bánh, vì tôi có anh bạn lỡ đường ghé lại …

 • 6 Tháng Mười

  Mến Yêu Hằng Ngày, 06-10

  MẾN YÊU HẰNG NGÀY Thứ 4, 07-10-2020 (Lc 1,26-38) Bà Ê-li-sa-bét có thai được sáu tháng, thì Thiên Chúa sai sứ thần Gáp-ri-en đến một thành miền Ga-li-lê, gọi là Na-da-rét, gặp một trinh nữ đã thành hôn với một người tên là Giu-se, thuộc dòng dõi vua Đa-vít. Trinh nữ …

 • 5 Tháng Mười

  Mến Yêu Hằng Ngày, 06-10

  MẾN YÊU HẰNG NGÀY Thứ 3, 06-10-2020 (Lc 10, 38-42) Trong khi thầy trò đi đường, Đức Giê-su vào làng kia. Có một người phụ nữ tên là Mác-ta đón Người vào nhà. Cô có người em gái tên là Ma-ri-a. Cô này cứ ngồi bên chân Chúa mà nghe lời …

 • 4 Tháng Mười

  Mến Yêu Hằng Ngày, 05-10

  MẾN YÊU HẰNG NGÀY Thứ 2, 05-10-2020 (Lc 10,25-37) Và này có người thông luật kia đứng lên hỏi Đức Giê-su để thử Người rằng: “Thưa Thầy, tôi phải làm gì để được sự sống đời đời làm gia nghiệp?” Người đáp: “Trong Luật đã viết gì? Ông đọc thế …

 • 2 Tháng Mười

  Mến Yêu Hằng Ngày, 03-10

  ☘️☘️☘️MẾN YÊU HẰNG NGÀY☘️☘️☘️ ⏰Thứ 7, 03-10-2020⏰ 💥(Lc 10, 17-24)💥   MẾN YÊU HẰNG NGÀY  () Nhóm Bảy Mươi Hai trở về, hớn hở nói: “Thưa Thầy, nghe đến danh Thầy, cả ma quỷ cũng phải khuất phục chúng con.” Đức Giê-su bảo các ông: “Thầy đã thấy Xa-tan như một …

 • 1 Tháng Mười

  Mến Yêu Hằng Ngày, 02-10

  ☘️☘️☘️MẾN YÊU HẰNG NGÀY☘️☘️☘️ ⏰Thứ 6, 02-10-2020⏰ 💥(Mt 18,1-5.10)💥 Lúc ấy, các môn đệ lại gần hỏi Đức Giê-su rằng: “Thưa Thầy, ai là người lớn nhất trong Nước Trời?” Đức Giê-su liền gọi một em nhỏ đến, đặt vào giữa các ông và bảo: “Thầy bảo thật anh em: nếu anh …

Tháng Chín, 2020

 • 30 Tháng Chín

  Mến Yêu Hằng Ngày, 01-10

  ☘️☘️☘️MẾN YÊU HẰNG NGÀY☘️☘️☘️ ⏰Thứ 5, 01-10-2020 ⏰ 💥(Mt 18,1-5)💥   Lúc ấy, các môn đệ lại gần hỏi Đức Giê-su rằng: “Thưa Thầy, ai là người lớn nhất trong Nước Trời?” Đức Giê-su liền gọi một em nhỏ đến, đặt vào giữa các ông và bảo: “Thầy bảo thật anh …

 • 29 Tháng Chín

  Mến Yêu Hằng Ngày, 30-09

  ☘️☘️☘️MẾN YÊU HẰNG NGÀY☘️☘️☘️ ⏰Thứ 4, 30-09-2020⏰ 💥(Lc 9, 57-62💥 Đang khi Thầy trò đi đường thì có kẻ thưa Người rằng: “Thưa Thầy, Thầy đi đâu, tôi cũng xin đi theo.” Người trả lời: “Con chồn có hang, chim trời có tổ, nhưng Con Người không có chỗ tựa đầu.” Đức …

 • 28 Tháng Chín

  Mến Yêu Hằng Ngày, 29-09

    ☘️☘️☘️MẾN YÊU HẰNG NGÀY☘️☘️☘️ ⏰Thứ 3, 29-09-2020⏰ 💥(Ga 1,47-51💥 Đức Giê-su thấy ông Na-tha-na-en tiến về phía mình, liền nói về ông rằng: “Đây đích thật là một người Ít-ra-en, lòng dạ không có gì gian dối.” Ông Na-tha-na-en hỏi Người: “Làm sao Ngài lại biết tôi?” Đức Giê-su trả …

 • 27 Tháng Chín

  Mến Yêu Hằng Ngày, 28-09

  ☘☘☘MẾN YÊU HẰNG NGÀY☘️☘️☘️ ⏰Thứ 2, 28-09-2020⏰ 💥(Lc 9, 46-50)💥 Một câu hỏi chợt đến với các ông: trong các ông, ai là người lớn nhất? Đức Giê-su biết điều các ông đang tự hỏi trong lòng, liền đem một em nhỏ đặt bên cạnh mình và nói với các ông: “Ai …

 • 25 Tháng Chín

  Mến Yêu Hằng Ngày, 26-09

  MẾN YÊU HẰNG NGÀY Thứ 7, 26-09-2020 (Lc 9,43b-45) Đang lúc mọi người còn bỡ ngỡ về tất cả các việc Đức Giê-su làm, Người nói với các môn đệ: “Phần anh em, hãy lắng tai nghe cho kỹ những lời sau đây: Con Người sắp bị nộp vào tay người …

 • 24 Tháng Chín

  Mến Yêu Hằng Ngày, 25-09

  MẾN YÊU HẰNG NGÀY Thứ 6, 25-09-2020 (Lc 9,18-22) Hôm ấy, Đức Giê-su cầu nguyện một mình. Các môn đệ cũng ở đó với Người, và Người hỏi các ông rằng: “Dân chúng nói Thầy là ai?” Các ông thưa: “Họ bảo Thầy là ông Gio-an Tẩy Giả, nhưng có kẻ …

 • 23 Tháng Chín

  Mến Yêu Hằng Ngày, 24-09

  MẾN YÊU HẰNG NGÀY Thứ 5, 24-09-2020 (Lc 9,7-9) Tiểu vương Hê-rô-đê nghe biết tất cả những gì đã xảy ra, thì phân vân lắm. Thật vậy, có kẻ nói: “Đó là ông Gio-an từ cõi chết trỗi dậy.” Kẻ khác nói: “Ông Ê-li-a xuất hiện đấy!” Kẻ khác nữa lại …

 • 22 Tháng Chín

  Mến Yêu Hằng ngày, 23-09

  MẾN YÊU HẰNG NGÀY Thứ 4, 23-09-2020 (Lc 9,1-6) Đức Giê-su tập họp Nhóm Mười Hai lại, ban cho các ông năng lực và quyền phép để trừ mọi thứ quỷ và chữa các bệnh tật. Người sai các ông đi rao giảng Nước Thiên Chúa và chữa lành bệnh nhân. Người …

 • 21 Tháng Chín

  Mến Yêu Hằng Ngày, 22-09

  MẾN YÊU HẰNG NGÀY Thứ 3, 22-09-2020 (Lc 8,19-21) Mẹ và anh em Đức Giê-su đến gặp Người, mà không làm sao lại gần được, vì dân chúng quá đông. Người ta báo cho Người biết: “Thưa Thầy, có mẹ và anh em Thầy đang đứng ngoài kia, muốn gặp Thầy.” Người …

 • 20 Tháng Chín

  Mến Yêu Hằng Ngày, 21-09

  ☘☘☘MẾN YÊU HẰNG NGÀY☘️☘️☘️ ⏰Thứ 2, 21-09-2020⏰ 💥 (Mt 9,9-13)💥 Bỏ nơi ấy, Đức Giê-su đi ngang qua trạm thu thuế, thì thấy một người tên là Mát-thêu đang ngồi tại trạm. Người bảo ông: “Anh hãy theo tôi!” Ông đứng dậy đi theo Người. Khi Đức Giê-su đang dùng …

 • 18 Tháng Chín

  Mến Yêu Hằng Ngày, 19-09

  ☘️☘️☘️MẾN YÊU HẰNG NGÀY☘️☘️☘️ ⏰Thứ 7, 19-09-2020 ⏰ 📖(Lc 8,4-15)📖     Người ta tụ họp đông đảo. Từ khắp các thành thị, người ta kéo đến cùng Đức Giê-su. Bấy giờ Người dùng dụ ngôn mà nói rằng: “Người gieo giống đi ra gieo hạt giống của mình. Trong …

 • 17 Tháng Chín

  Mến Yêu Hằng Ngày, 18-09

  ☘️☘️☘️MẾN YÊU HẰNG NGÀY☘️☘️☘️ ⏰Thứ 6, 18-09-2020 ⏰ 📖(Lc 8,1-3)📖   Sau đó, Đức Giê-su rảo qua các thành phố, làng mạc, rao giảng và loan báo Tin Mừng Nước Thiên Chúa. Cùng đi với Người, có Nhóm Mười Hai và mấy người phụ nữ đã được Người trừ quỷ và …

 • 16 Tháng Chín

  Mến Yêu Hằng Ngày, 17-09

  ☘️☘️☘️MẾN YÊU HẰNG NGÀY☘️☘️☘️ ⏰Thứ 5, 17-09-2020 ⏰ 📖(Lc 7,36-50)📖   Có người thuộc nhóm Pha-ri-sêu mời Đức Giê-su dùng bữa với mình. Đức Giê-su đến nhà người Pha-ri-sêu ấy và vào bàn ăn. Bỗng một phụ nữ vốn là người tội lỗi trong thành, biết được Người đang dùng bữa …

 • 15 Tháng Chín

  Mến Yêu Hằng Ngày, 16-09

    ☘️☘️☘️MẾN YÊU HẰNG NGÀY☘️☘️☘️ ⏰Thứ 4, 16-09-2020 ⏰ 📖(Lc 7,31-35)📖     “Vậy tôi phải ví người thế hệ này với ai? Họ giống ai? Họ giống như lũ trẻ ngồi ngoài chợ gọi nhau mà nói: ‘Tụi tôi thổi sáo cho các anh, mà các anh không nhảy …

 • 14 Tháng Chín

  Mến Yêu Hằng Ngày, 14-09

  ☘️☘️☘️MẾN YÊU HẰNG NGÀY☘️☘️☘️ ⏰Thứ 2, 14-09-2020 ⏰ 📖(Ga 3,13-17)📖 Không ai đã lên trời, ngoại trừ Con Người, Đấng từ trời xuống. Như ông Mô-sê đã giương cao con rắn trong sa mạc, Con Người cũng sẽ phải được giương cao như vậy, để ai tin vào Người thì được sống …

 • 11 Tháng Chín

  Mến Yêu Hằng Ngày, 12-09

    MẾN YÊU HẰNG NGÀY Thứ 7, 12-09-2020 (Lc 6,43-49) “Không có cây nào tốt mà lại sinh quả sâu, cũng chẳng có cây nào sâu mà lại sinh quả tốt. Thật vậy, xem quả thì biết cây. Ở bụi gai, làm sao bẻ được vả, trong bụi rậm, làm gì …

 • 9 Tháng Chín

  Mến Yêu Hằng Ngày, 10-09

  MẾN YÊU HẰNG NGÀY Thứ 5, 10-09-2020 (Lc 6,27-38) “Thầy nói với anh em là những người đang nghe Thầy đây: hãy yêu kẻ thù và làm ơn cho kẻ ghét anh em, hãy chúc lành cho kẻ nguyền rủa anh em và cầu nguyện cho kẻ vu khống anh em. Ai …

 • 8 Tháng Chín

  Mến Yêu Hằng Ngày, 09-09

  MẾN YÊU HẰNG NGÀY Thứ 4, 09-09-2020 (Lc 6,20-26) Đức Giê-su ngước mắt lên nhìn các môn đệ và nói: Phúc cho anh em là những kẻ nghèo khó, vì Nước Thiên Chúa là của anh em. Phúc cho anh em là những kẻ bây giờ đang phải đói, vì Thiên Chúa sẽ …

 • 7 Tháng Chín

  Mến Yêu Hằng Ngày, 08-09

  MẾN YÊU HẰNG NGÀY Thứ 3, 08-09-2020 (Mt 1,1-16.18-23) Đây là gia phả Đức Giê-su Ki-tô, con cháu vua Đa-vít, con cháu tổ phụ Áp-ra-ham: Ông Áp-ra-ham sinh I-xa-ác; I-xa-ác sinh Gia-cóp; Gia-cóp sinh Giu-đa và các anh em ông này; Giu-đa ăn ở với Ta-ma sinh Pe-rét và De-rác; Pe-rét …

 • 6 Tháng Chín

  Mến Yêu Hằng Ngày, 07-09

    MẾN YÊU HẰNG NGÀY Thứ 2, 07-09-2020 (Lc 6,6-11) Một ngày sa-bát khác, Đức Giê-su cũng vào hội đường và giảng dạy. Ở đó có một người bị khô bại tay phải. Các kinh sư và những người Pha-ri-sêu rình xem Đức Giê-su có chữa người ấy trong ngày …

 • 4 Tháng Chín

  Mến Yêu Hằng Ngày, 05-09

  ☘️☘️☘️  MẾN YÊU HẰNG NGÀY  ☘️☘️☘️  Thứ 7, 05-09-2020 (Lc 6,1-5) Vào một ngày sa-bát, Đức Giê-su đi băng qua một cánh đồng lúa; các môn đệ bứt lúa, vò trong tay mà ăn. Nhưng có mấy người Pha-ri-sêu nói: “Tại sao các ông làm điều không được phép làm ngày …

 • 3 Tháng Chín

  Mến Yêu Hằng Ngày, 04-09

  ☘️☘️☘️  MẾN YÊU HẰNG NGÀY  ☘️☘️☘️ Thứ 6, 04-09-2020 (Lc 5,33-39) Họ nói với Người: “Môn đệ ông Gio-an năng ăn chay cầu nguyện, môn đệ người Pha-ri-sêu cũng thế, còn môn đệ ông thì ăn với uống!” Đức Giê-su trả lời: “Chẳng lẽ các ông lại có thể bắt …

 • 2 Tháng Chín

  Mến Yêu Hằng Ngày, 03-09

  ☘️☘️☘️  MẾN YÊU HẰNG NGÀY  ☘️☘️☘️ Thứ 5, 03-09-2020 (Lc 5,1-11) Một hôm, Đức Giê-su đang đứng ở bờ hồ Ghen-nê-xa-rét, dân chúng chen lấn nhau đến gần Người để nghe lời Thiên Chúa. Người thấy hai chiếc thuyền đậu dọc bờ hồ, còn những người đánh cá thì đã …

 • 1 Tháng Chín

  Mến Yêu Hằng Ngày, 02-09

    ☘️☘️☘️ MẾN YÊU HẰNG NGÀY   ☘️☘️☘️ Thứ 4, 02-09-2020 (Lc 4,38-44)   Đức Giê-su rời khỏi hội đường, đi vào nhà ông Si-mon. Lúc ấy, bà mẹ vợ ông Si-mon đang bị sốt nặng. Họ xin Người chữa bà. Đức Giê-su cúi xuống gần bà, ra lệnh cho cơn …

Tháng Tám, 2020

 • 31 Tháng Tám

  Mến Yêu Hằng Ngày, 01-09

    ☘️☘️☘️MẾN YÊU HẰNG NGÀY☘️☘️☘️ Thứ 3, 01-09-2020 (Lc 4,31-37) Người xuống Ca-phác-na-um, một thành miền Ga-li-lê, và ngày sa-bát, Người giảng dạy dân chúng. Họ sửng sốt về cách Người giảng dạy, vì lời của Người có uy quyền. Trong hội đường, có một người bị quỷ thần ô …

 • 30 Tháng Tám

  Mến Yêu Hằng Ngày, 31-08

  ☘️☘️☘️  MẾN YÊU HẰNG NGÀY  ☘️☘️☘️ Thứ 2, 31-08-2020 (Lc 4,16-30) Rồi Đức Giê-su đến Na-da-rét, là nơi Người sinh trưởng. Người vào hội đường như Người vẫn quen làm trong ngày sa-bát, và đứng lên đọc Sách Thánh. Họ trao cho Người cuốn sách ngôn sứ I-sai-a. Người mở …

 • 28 Tháng Tám

  Mến Yêu Hằng Ngày, 29-08

  MẾN YÊU HẰNG NGÀY Thứ 7, 29-08-2020 (Mc 6,17-29) Số là vua Hê-rô-đê đã sai người đi bắt ông Gio-an và xiềng ông trong ngục. Lý do là vì vua đã lấy bà Hê-rô-đi-a, vợ của người anh là Phi-líp-phê, mà ông Gio-an lại bảo: “Ngài không được phép lấy …

 • 27 Tháng Tám

  Mến Yêu Hằng Ngày, 28-08

  MẾN YÊU HẰNG NGÀY Thứ 6, 28-08-2020 (Mt 25,1-13) “Bấy giờ, Nước Trời sẽ giống như chuyện mười trinh nữ cầm đèn ra đón chú rể. Trong mười cô đó, thì có năm cô dại và năm cô khôn. Quả vậy, các cô dại mang đèn mà không mang dầu theo. Còn những …

 • 26 Tháng Tám

  Mến Yêu Hằng Ngày, 27-08

  MẾN YÊU HẰNG NGÀY Thứ 5, 27-08-2020 (Mt 24, 42-51) “Vậy anh em hãy canh thức, vì anh em không biết ngày nào Chúa của anh em đến. Anh em hãy biết điều này: nếu chủ nhà biết vào canh nào kẻ trộm sẽ đến, hẳn ông đã thức, không …

 • 25 Tháng Tám

  Mến Yêu Hằng Ngày, 26-08

  MẾN YÊU HẰNG NGÀY Thứ 4, 26-08-2020 (Mt 23,27-32) “Khốn cho các người, hỡi các kinh sư và người Pha-ri-sêu giả hình! Các người giống như mồ mả tô vôi, bên ngoài có vẻ đẹp, nhưng bên trong thì đầy xương người chết và đủ mọi thứ ô uế. Các người …

 • 24 Tháng Tám

  Mến Yêu Hằng Ngày, 25-08

  MẾN YÊU HẰNG NGÀY Thứ 3, 25-08-2020 (Mt 23,23-26) “Khốn cho các người, hỡi các kinh sư và người Pha-ri-sêu giả hình! Các người nộp thuế thập phân về bạc hà, thì là, rau húng, mà bỏ những điều quan trọng nhất trong Lề Luật là công lý, lòng nhân …

 • 23 Tháng Tám

  Mến Yêu Hằng Ngày, 24-08

    MẾN YÊU HẰNG NGÀY Thứ 2, 24-08-2020 (Ga 1,45-51) Ông Phi-líp-phê gặp ông Na-tha-na-en và nói: “Đấng mà sách Luật Mô-sê và các ngôn sứ nói tới, chúng tôi đã gặp : đó là ông Giê-su, con ông Giu-se, người Na-da-rét.” Ông Na-tha-na-en liền bảo: “Từ Na-da-rét, làm sao có …

 • 21 Tháng Tám

  Mến Yêu Hằng Ngày, 22-08

  ☘️☘️MẾN YÊU HẰNG NGÀY☘️☘️ ⏰Thứ 7, 22-08-2020 ⏰ 📖(Lc 1,26-38)📖 Bà Ê-li-sa-bét có thai được sáu tháng, thì Thiên Chúa sai sứ thần Gáp-ri-en đến một thành miền Ga-li-lê, gọi là Na-da-rét, gặp một trinh nữ đã thành hôn với một người tên là Giu-se, thuộc dòng dõi vua Đa-vít. Trinh …

 • 20 Tháng Tám

  Mến Yêu Hằng Ngày, 21-08

  ☘️☘️MẾN YÊU HẰNG NGÀY☘️☘️ ⏰Thứ 6, 21-08-2020⏰ 📖(Mt 22,34-40)📖   Khi nghe tin Đức Giê-su đã làm cho nhóm Xa-đốc phải câm miệng, thì những người Pha-ri-sêu họp nhau lại. – Rồi một người thông luật trong nhóm hỏi Đức Giê-su để thử Người rằng: “Thưa Thầy, trong sách Luật Mô-sê, điều …

 • 19 Tháng Tám

  Mến Yêu Hằng Ngày, 20-08

  ☘️☘️MẾN YÊU HẰNG NGÀY☘️☘️ ⏰Thứ 5, 20-08-2020⏰ 💒(Mt 22, 1-14)💒 Đức Giê-su lại dùng dụ ngôn mà nói với họ rằng: “Nước Trời cũng giống như chuyện một vua kia mở tiệc cưới cho con mình. Nhà vua sai đầy tớ đi thỉnh các quan khách đã được mời trước, xin họ …

 • 18 Tháng Tám

  Mến Yêu Hàng Ngày, 19-08

  💒💒💒MẾN YÊU HẰNG NGÀY💒💒💒 ⏰Thứ 4, 19-08-2020⏰ 📖(Mt 20, 1-16a)📖  “Nước Trời giống như chuyện gia chủ kia, vừa tảng sáng đã ra mướn thợ vào làm việc trong vườn nho của mình. Sau khi đã thoả thuận với thợ là mỗi ngày một quan tiền, ông sai họ vào vườn …

 • 17 Tháng Tám

  Mến Yêu Hàng Ngày, 18-08

    💒💒MẾN YÊU HẰNG NGÀY💒💒 ⏰Thứ 3, 18-08-2020⏰ 📖(Mt 19,23-30)📖  Bấy giờ Đức Giê-su nói với các môn đệ của Người: “Thầy bảo thật anh em, người giàu có khó vào Nước Trời. Thầy còn nói cho anh em biết: con lạc đà chui qua lỗ kim còn dễ hơn người …

 • 16 Tháng Tám

  Mến Yêu Hàng Ngày, 17-08

  MẾN YÊU HẰNG NGÀY Thứ 2, 17-08-2020 (Mt 19,16–22) Bấy giờ có một người đến thưa Đức Giê-su rằng: “Thưa Thầy, tôi phải làm điều gì tốt để được hưởng sự sống đời đời?” Đức Giê-su đáp: “Sao anh hỏi tôi về điều tốt? Chỉ có một Đấng tốt lành mà …

 • 14 Tháng Tám

  Mến Yêu Hằng Ngày, 15-08

  MẾN YÊU HẰNG NGÀY Thứ 6, 14-08-2020 (Mt 19,3-12) Có mấy người Pha-ri-sêu đến gần Đức Giê-su để thử Người. Họ nói: “Thưa Thầy, có được phép rẫy vợ mình vì bất cứ lý do nào không?” Người đáp: “Các ông không đọc thấy điều này sao: “Thuở ban đầu, …

 • 13 Tháng Tám

  Mến Yêu Hằng Ngày, 14-08

  MẾN YÊU HẰNG NGÀY Thứ 6, 14-08-2020 (Mt 19,3-12) Có mấy người Pha-ri-sêu đến gần Đức Giê-su để thử Người. Họ nói: “Thưa Thầy, có được phép rẫy vợ mình vì bất cứ lý do nào không?” Người đáp: “Các ông không đọc thấy điều này sao: “Thuở ban đầu, …

 • 12 Tháng Tám

  Mến Yêu Hằng Ngày, 13-08

  MẾN YÊU HẰNG NGÀY Thứ 5, 13-08-2020 (Mt 18, 21-19,1) Bấy giờ, ông Phê-rô đến gần Đức Giê-su mà hỏi rằng: “Thưa Thầy, nếu anh em con cứ xúc phạm đến con, thì con phải tha đến mấy lần? Có phải bảy lần không?”  Đức Giê-su đáp: “Thầy không bảo là …

 • 11 Tháng Tám

  Mến Yêu Hằng Ngày, 12-08

  MẾN YÊU HẰNG NGÀY Thứ 4, 12-08-2020 (Mt 18,15-20)  “Nếu người anh em của anh trót phạm tội, thì anh hãy đi sửa lỗi nó, một mình anh với nó mà thôi. Nếu nó chịu nghe anh, thì anh đã chinh phục được người anh em. Còn nếu nó không chịu …

 • 10 Tháng Tám

  Mến Yêu Hằng Ngày, 11-08

  MẾN YÊU HẰNG NGÀY Thứ 3, 11-08-2020 (Mt 18,1-5.10.12-14) Lúc ấy, các môn đệ lại gần hỏi Đức Giê-su rằng: “Thưa Thầy, ai là người lớn nhất trong Nước Trời ?” Đức Giê-su liền gọi một em nhỏ đến, đặt vào giữa các ông và bảo : “Thầy bảo thật anh em …

 • 9 Tháng Tám

  Mến Yêu Hằng Ngày, 10-08

  MẾN YÊU HẰNG NGÀY Thứ 2, 10-08-2020 (Ga 12,24-26) “Thật, Thầy bảo thật anh em, nếu hạt lúa gieo vào lòng đất mà không chết đi, thì nó vẫn trơ trọi một mình; còn nếu chết đi, nó mới sinh được nhiều hạt khác. Ai yêu quý mạng sống mình, thì …

 • 7 Tháng Tám

  Mến Yêu Hàng Ngày, 08-08

  MẾN YÊU HẰNG NGÀY Thứ 7, 08-08-2020 (Mt 17,14-20) Khi thầy trò đến với đám đông, thì có một người tới quỳ xuống trước mặt Đức Giê-su và nói: “Thưa Ngài, xin thương xót con trai tôi, vì cháu bị kinh phong và bệnh tình nặng lắm: nhiều lần ngã vào …

 • 6 Tháng Tám

  Mến Yêu Hàng Ngày, 07-08

  MẾN YÊU HẰNG NGÀY Thứ 6, 07-08-2020 (Mt 16,24-28) Rồi Đức Giê-su nói với các môn đệ: “Ai muốn theo Thầy, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo. Quả vậy, ai muốn cứu mạng sống mình, thì sẽ mất; còn ai liều mất mạng sống mình …