Trang nhà / Giáo Xứ / Tạo Tác (trang 4)

Tạo Tác

Bản tin “Tạo Tác mến yêu” _ tháng 05&06/2017 (số 23)

Ban truyền thông Giáo Xứ Tạo Tác 25/07/2017 Link download: http://dongten.net/wp-content/uploads/2017/07/23.TMY-23-T56.2017.pdf

Xem tiếp »

Bản tin “Tạo Tác mến yêu” _ tháng 03&04/2017 (số 22)

Ban truyền thông Giáo Xứ Tạo Tác 18/04/2017 Link download: http://dongten.net/wp-content/uploads/2017/04/22.-TTMY-22.pdf

Xem tiếp »

Bản tin “Tạo Tác mến yêu” _ tháng 01/2017 (số 21)

Ban truyền thông Giáo Xứ Tạo Tác 08/02/2017 Link download: http://dongten.net/wp-content/uploads/2017/02/21.-TTMY-21-T1.2017.pdf

Xem tiếp »

Bản tin “Tạo Tác mến yêu” _ tháng 12/2016 (số 20)

Ban truyền thông Giáo Xứ Tạo Tác 27/12/2016 Link download: http://dongten.net/wp-content/uploads/2016/12/20.-TTMY-20.pdf

Xem tiếp »

Bản tin “Tạo Tác mến yêu” _ tháng 11/2016 (số 19)

Ban truyền thông Giáo Xứ Tạo Tác 27/11/2016 Link download: http://dongten.net/wp-content/uploads/2016/11/19.-TTMY-19.pdf

Xem tiếp »

Bản tin “Tạo Tác mến yêu” _ tháng 10/2016 (số 18)

Ban truyền thông Giáo Xứ Tạo Tác 25/10/2016 Link download: http://dongten.net/wp-content/uploads/2016/10/18.TTMY-18.pdf

Xem tiếp »

Bản tin “Tạo Tác mến yêu” _ tháng 09/2016 (số 17)

Ban truyền thông Giáo Xứ Tạo Tác 16/09/2016 Link download: http://dongten.net/wp-content/uploads/2016/09/17.-TTMY-17-T9.2016.pdf

Xem tiếp »

Bản tin “Tạo Tác mến yêu” _ tháng 08/2016 (số 16)

Ban truyền thông Giáo Xứ Tạo Tác 22/08/2016 Link download: http://dongten.net/wp-content/uploads/2016/08/16.-TTMY-16.pdf

Xem tiếp »

Bản tin “Tạo Tác mến yêu” _ tháng 07/2016 (số 15)

Ban truyền thông Giáo Xứ Tạo Tác 19/07/2016 Link download:http://dongten.net/wp-content/uploads/2016/07/15.-TTMY-15.pdf

Xem tiếp »

Bản tin “Tạo Tác mến yêu” _ tháng 06/2016 (số 14)

Ban truyền thông Giáo Xứ Tạo Tác 15/06/2016 Link download: http://dongten.net/wp-content/uploads/2016/06/TaoTac-14.pdf

Xem tiếp »