Chương Trình Cầu Nguyện 365 Ngày với các Thánh Tiến Sĩ

Kiểm tra tương tự

Tông Đồ Cầu Nguyện, 22-07-2024

  TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 22/07/2024 CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG Ơn gọi của …

Con chiên thứ 100

       1   Chị nghe người ta nói trong đền thánh Martino có …