“Để Thầy nói cho mà nghe!”

Kiểm tra tương tự

Tìm ý Chúa: diễn giải của Karl Rahner về việc chọn lựa theo Inhaxiô

 

Liều mình bước đi

Các bạn trẻ thân mến, Khi đi đâu, người ta luôn cố gắng biết được …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *