“Để Thầy nói cho mà nghe!”

Kiểm tra tương tự

Lời kinh của tấm lòng con thảo: xin điều Cha muốn

Con phải xin gì đây khi Cha đã biết rõ con cần gì. Tấm lòng …

Kẻ đi tìm

  Con người ta luôn thao thức đi kiếm tìm một hay nhiều thứ gì …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *