Giáo Lý Cộng Đồng: Thiên Chúa Ba Ngôi

Thiên Chúa Ba Ngôi là một mặc khải cao cả nhất trong đạo Công giáo. Đây là một mầu nhiệm không tài nào hiểu được với trí óc hạn hẹn của con người. Nhưng chính Đức Giêsu, con Thiên Chúa xuống thế làm người đã mặc khải cho nhân loại điều đó: Thiên Chúa vừa là Ba nhưng lại vừa là Một.

Ban Truyền Thông Giáo Xứ Tạo Tác

Kiểm tra tương tự

Bản Tin “Tạo Tác Mến Yêu” – Số 71

 

Bản Tin “Tạo Tác Mến Yêu” Số 70

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *