Giáo Lý Cộng Đồng: Thiên Chúa Là Đấng Chân Thật Và Yêu Thương

Tên là người. Tên gọi thường diễn tả người mang tên đó. Tên gọi cũng dùng để phân biệt người này với người khác, đối tượng này với đối tượng kia.
Thiên Chúa chẳng cần có tên vì Người là duy nhất, phân biệt với tất cả mọi người, mọi sự khác. Và cũng chẳng có một tên gọi nào diễn tả được hết phẩm tính của Thiên Chúa. Thế nhưng, đi vào trong phạm trù của con người, Thiên Chúa được đòi phải có tên: Ngài tên là gì? “TA LÀ TA”, hay Ta là Đấng Hiện Hữu, Thiên Chúa đã trả lời với Mô-sê như thế.
Bên cạnh đó, trong tiến trình mặc khải, con người còn nhận ra Thiên Chúa vừa là Đấng Chân Thật, Người không bao giờ lừa dối ai; và là Đấng Yêu Thương, Người thương yêu hết tất cả mọi người.

Ban Truyền Thông Giáo Xứ Tạo Tác

Kiểm tra tương tự

Tạo Tác Mến Yêu số 72 – Sa Mạc Và Miền Đất Hứa

TTMY 72

Bản Tin “Tạo Tác Mến Yêu” – Số 71

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *