Học hỏi Phúc Âm Chúa Nhật III Mùa Vọng năm B

Kiểm tra tương tự

Một số câu hỏi về việc dùng các cụm từ “Đức Giêsu”, “Đức Maria”

Abstract The article takes as pre-text the discussion on the translation of the name Jesus …

Những hình ảnh chính chỉ về Đấng Cứu Thế Ítraen mong chờ

Felipe Gómez, S.J.   Niềm chờ mong cứu độ Ítraen chờ mong Ðức Chúa sẽ …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *