Học hỏi Phúc Âm Chúa Nhật Mẹ Thiên Chúa Năm A

 

Vui lòng chấp nhận sử dụng dịch vụ của Youtube để xem Video này.

 

Youtube là dịch vụ phát video trực tuyến được cung cấp bởi Google

 

YouTube Terms of Services

 

 

CÂU HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT HIỂN LINH NĂM A
Mt 2,1-12

1 Khi Đức Giê-su ra đời tại Bê-lem, miền Giu-đê, thời vua Hê-rô-đê trị vì, có mấy nhà chiêm tinh từ phương Đông đến Giê-ru-sa-lem,2 và hỏi: “Đức Vua dân Do-thái mới sinh, hiện ở đâu? Chúng tôi đã thấy vì sao của Người xuất hiện bên phương Đông, nên chúng tôi đến bái lạy Người.”3 Nghe tin ấy, vua Hê-rô-đê bối rối, và cả thành Giê-ru-sa-lem cũng xôn xao.4 Nhà vua liền triệu tập tất cả các thượng tế và kinh sư trong dân lại, rồi hỏi cho biết Đấng Ki-tô phải sinh ra ở đâu.5 Họ trả lời: “Tại Bê-lem, miền Giu-đê, vì trong sách ngôn sứ, có chép rằng:6 “Phần ngươi, hỡi Bê-lem, miền đất Giu-đa, ngươi đâu phải là thành nhỏ nhất của Giu-đa, vì ngươi là nơi vị lãnh tụ chăn dắt Ít-ra-en dân Ta sẽ ra đời.”

7 Bấy giờ vua Hê-rô-đê bí mật vời các nhà chiêm tinh đến, hỏi cặn kẽ về ngày giờ ngôi sao đã xuất hiện.8 Rồi vua phái các vị ấy đi Bê-lem và dặn rằng: “Xin quý ngài đi dò hỏi tường tận về Hài Nhi, và khi đã tìm thấy, xin báo lại cho tôi, để tôi cũng đến bái lạy Người.”9 Nghe nhà vua nói thế, họ ra đi. Bấy giờ ngôi sao họ đã thấy ở phương Đông, lại dẫn đường cho họ đến tận nơi Hài Nhi ở, mới dừng lại.10 Trông thấy ngôi sao, họ mừng rỡ vô cùng.11 Họ vào nhà, thấy Hài Nhi với thân mẫu là bà Ma-ri-a, liền sấp mình thờ lạy Người. Rồi họ mở bảo tráp, lấy vàng, nhũ hương và mộc dược mà dâng tiến.12 Sau đó, họ được báo mộng là đừng trở lại gặp vua Hê-rô-đê nữa, nên đã đi lối khác mà về xứ mình.

1.  Khi đọc bài Phúc âm hôm nay, bạn có đặt câu hỏi là chuyện này có thật không?
2.  Tại sao thánh Mát-thêu phải nói rõ là Bê-lem của miền Giu-đê? Bê-lem của Giu-đê nằm ở đâu? Bê-lem là nơi sinh ra của ai? Đọc 1 Samuen 16,1-13.  
3.  Tại sao Đức Giê-su được sinh ra ở Bê-lem mà không phải ở Na-da-rét? Đọc Lc 2, 1-5. Đức Giê-su sinh ra dưới thời vị vua nào? Vua này ngự ở đâu? Bạn biết gì về tính khí của vị vua này? Đọc Mt 2,1.
4.  Tại sao vua Hê-rô-đê lại bối rối (Mt 2,2-3) khi nghe các nhà chiêm tinh hỏi về nơi sinh ra của Đức Vua người Do-thái? Sự độc ác của vua Hê-rô-đê nằm ở những câu nào trong bài Phúc âm này?
5.  Các nhà chiêm tinh giỏi về khoa học nào? Họ đã thấy gì và đã tin gì? Họ tìm đến Giê-ru-sa-lem với mục đích gì? Họ có đạt được mục đích đó không? Đọc Mt 2,1-2.11.
6.  Dựa vào đâu mà các nhà lãnh đạo Do-thái giáo biết được nơi sinh của Đấng Kitô là Vị Vua mới của người Do-thái? Đọc Mt 2,4; Mikha 5,1-3.
7.  Tại sao khi trông thấy ngôi sao, họ lại mừng rỡ vô cùng? Đọc Mt 2,9-10. Tại sao thánh Mát-thêu không nhắc đến thánh Giuse ở câu 11?
8.  Đọc Mt 2,11. Bạn nghĩ gì về thái độ của những nhà chiêm tinh khi gặp được Hài Nhi? Các lễ vật của họ có quý không? Đọc Tv 72,10b-11 và Isaia 60,6.
9.  Các nhà chiêm tinh tượng trưng cho dân tộc nào? Đọc Mt 28,19-20; 12,21.
10. Đọc lại cả bài Phúc âm. Theo bạn, nhờ đâu mà các nhà chiêm tinh gặp được vị Vua mới sinh của cả nhân loại?

Kiểm tra tương tự

Học hỏi Phúc Âm Chúa Nhật III Thường Niên Năm A

[Học Hỏi Phúc Âm]: Chúa Nhật Chúa Giêsu chịu phép rửa – năm A

HỌC HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT LỄ CHÚA GIÊSU CHỊU PHÉP RỬA NĂM A Mt …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *