Một số bài hát của ca đoàn Giáo xứ Tạo Tác

Sau đây là một số bài hát

do ca đoàn Giáo xứ Tạo Tác hát

trong Tam Nhật Thánh 2012

Giao ước

Vinh quang của ta

Vang lên muôn lời ca

Trái tim tinh tuyền

Tình yêu Thánh giá

Pange Lingua

Hãy rửa chân cho nhau

Halleluia

Ban truyền thông giáo xứ Tạo Tác

Kiểm tra tương tự

Bản Tin “Tạo Tác Mến Yêu” số 64

TTMY 64  

Bản Tin “Tạo Tác Mến Yêu” số 63

TTMY 63  

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *