Mến Yêu Hằng Ngày, 03-06

MẾN YÊU HẰNG NGÀY – CHÂN LÝ

Thứ 4, ngày 03-06-2020 (Mc 12, 28-27)

Có những người thuộc nhóm Xađốc đến gặp Ðức Giêsu. Nhóm này chủ trương không có sự sống lại. Họ hỏi Người:  “Thưa Thầy, ông Môsê có viết cho chúng ta rằng: “Nếu anh hay em của người nào chết đi, để lại vợ mà không để lại con, thì người ấy phải lấy nàng, để gầy dựng một dòng giống cho anh hay em mình”. Vậy có bảy anh em trai. Người thứ nhất lấy vợ, nhưng chết đi mà không để lại một đứa con nối dòng. Người thứ hai lấy bà đó, rồi cũng chết mà không để lại một đứa con nối dòng. Người thứ ba cũng vậy. Cả bảy người đều không để lại một đứa con nối dòng. Sau cùng, người đàn bà cũng chết. Trong ngày sống lại, khi họ sống lại, bà ấy sẽ là vợ của ai trong số họ? Vì bảy người đó đã lấy bà làm vợ”.

Ðức Giêsu nói: “Chẳng phải vì không biết Kinh Thánh và quyền năng Thiên Chúa mà các ông lầm sao? Quả vậy, khi người ta từ cõi chết sống lại, thì chẳng còn lấy vợ lấy chồng, nhưng sẽ giống như các thiên thần trên trời. Còn về vấn để kẻ chết sống lại, các ông đã không đọc trong sách Môsê đoạn nói về bụi gai sao? Thiên Chúa phán với ông ấy thế nào? Người phán: “Ta là Thiên Chúa của Ápraham, Thiên Chúa của Ixaác, và Thiên Chúa của Giacóp”. Người không phải là Thiên Chúa của kẻ chết, nhưng là của kẻ sống. Các ông lầm to!”

SUY NIỆM

Cuộc sống của bạn hướng về thiên đàng hay chỉ là trần thế thôi? Những người thuộc nhóm Xa-đốc đã gặp phải một vấn đề lớn là họ không thể đón nhận được thiên đàng, là tình trạng vượt lên trên mọi thực tại trần thế quen thuộc với con mắt phàm trần của họ. Bạn có thi thoảng giống như họ không? Chúng ta thường không biết được các thực tại thần linh vì chúng ta giảm thiêng, coi thường những gì là thần linh, tôn giáo. Với tâm trạng đó, nhóm này chủ trương không có sự sống lại, không tin có thiên thần và các thần dữ. Tôn giáo của họ đúng là đặt nền tảng trên các hình ảnh trần gian của thiên đàng.

Câu chuyện này tỏ lộ cho chúng ta một điều rằng chân lý là hoàn hảo và không có gì có thể xóa nhòa được chân lý. Chân lý luôn luôn chiến thắng. Và dựa vào chân lý, Chúa lột mặt nạ của những người Xa-đốc và tái khẳng định rằng, lý luận của con người không thể xóa nhòa chân lý.

 Đây là một bài học quan trọng cho chúng ta và nên áp dụng vào tất cả các khía cạnh đời sống. Khi chúng ta vào đời sống thực tế, chúng ta sẽ gặp nhiều thách đố, nhiều câu hỏi hóc búa trong hành trình sống đức tin của mình? Có lẽ có những câu hỏi về đời sau, về đau khổ, về tạo dựng, hoặc những câu hỏi sâu xa của cá nhân mình giúp chúng ta phát huy khả năng suy gẫm và xem xét cuộc sống. Nếu chúng ta tìm kiếm Chân Lý, thì chúng ta sẽ gặp được Ngài. Vậy thì làm sao ? Vấn đề ở chỗ, chúng ta cần có đủ sự kiên nhẫn, và mở lòng cho Chúa Thánh Thần hướng dẫn !

Cần tìm kiếm Chân Lý trong mọi sự, và Thiên Chúa sẽ ban ơn khôn ngoan, giúp ta đi vào chiều kích sâu xa hơn của đức tin.

—–//——//—–

Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao

Nguồn:

http://dailyscripture.servantsoftheword.org/readings/2019/nov23.htm

https://mycatholic.life/books/catholic-daily-reflections-series/ordinary-time-weeks-18-34/thirty-third-week-in-ordinary-time/

 

 

 

Kiểm tra tương tự

Tông Đồ Cầu Nguyện, 19-09-2023

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 19/09/2023 CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG Trỗi dậy. Con tỉnh giấc …

Tông Đồ Cầu Nguyện, 18-09-2023

  TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 18/09/2023 CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG ​Tin tưởng vào …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *