Mến Yêu Hằng Ngày, 23-09-2021

🍀🍀MẾN YÊU HẰNG NGÀY🍀🍀

⏰Thứ 5, 23-09-2021⏰

(Lc 9,7-9)

Tiểu vương Hê-rô-đê nghe biết tất cả những gì đã xảy ra, thì phân vân lắm. Thật vậy, có kẻ nói: “Đó là ông Gio-an từ cõi chết trỗi dậy.” Kẻ khác nói: “Ông Ê-li-a xuất hiện đấy!” Kẻ khác nữa lại nói: “Đó là một ngôn sứ thời xưa sống lại.” Còn vua Hê-rô-đê thì nói: “Ông Gio-an, chính ta đã chém đầu rồi! Vậy thì ông này là ai mà ta nghe đồn những chuyện như thế?” Rồi vua tìm cách gặp Đức Giê-su.

🌷SUY NIỆM🌷

Bài Tin mừng hôm nay thuật lại việc vua Hêrôđê muốn gặp Đức Giêsu vì ông muốn thỏa mãn trí tò mò của mình, chứ không phải tìm kiếm sự thật nơi Chúa. Ông chỉ muốn thấy tận mắt một vài phép lạ Ngài làm như người ta đồn thổi về Ngài. Dĩ nhiên, vua Hêrôđê sẽ không được như ý mình, vì ông ta là người có lòng hiếu kỳ, gian trá, xảo quyệt. Sau này ông ta được gặp Chúa trong cuộc thương khó của Ngài, nhưng cuộc gặp ấy có mà như không, vì với một tâm hồn chất chứa sự gian manh, tính toán, và không có ý muốn để Thiên Chúa tác động, thì dù có gặp Chúa đời ông ta cũng chẳng bao giờ được biến đổi.

Ông Giakêu cũng có tính tò mò như Hêrôđê, nhưng trái lại, ông là một người tội lỗi thực sự khao khát được hoán cải. Ông đã gặp Chúa và được Ngài biến đổi vì sâu trong tâm hồn Giakêu có một niềm khát khao mãnh liệt hướng về sự thiện. Chúa Giê-su đã chỉ cho chúng ta con đường đến gặp Ngài và được biến đổi, “Nếu các ông ở lại trong lời của tôi, thì các ông thật là môn đệ tôi; các ông sẽ biết sự thật, và sự thật sẽ giải phóng các ông.” (Ga 8,31-32). Điều Chúa Giêsu muốn là chúng ta hãy thực hành những điều Ngài dạy, để chúng ta thực sự ở lại trong Lời của Ngài. 

Vậy chúng ta đang tìm kiếm Chúa với một tâm hồn hướng thiện, hay một tâm hồn mưu mô, tính toán? Chúng ta đang tò mò về Chúa như Hêrôđê hay như Giakêu? Chúng ta có thực sự làm theo những điều Ngài đã truyền dạy? 

Chỉ có Thiên Chúa mới có thể biến đổi và giải thoát chúng ta, nếu chúng ta vâng nghe Lời Người. Chúng ta sẽ tìm được bình an, niềm vui cũng như sự tự do đích thực để được sống như là con cái Thiên Chúa. Trái lại, nếu chúng ta bỏ qua hay phớt lờ Lời Chúa, chúng ta lạc lối và chạy theo con đường của tội lỗi, khổ đau và sự chết. Chúng ta hãy đến với Chúa bằng niềm khao khát sự thật như Giakêu đã làm, để chúng ta có thể gặp gỡ và ở lại trong chính Lời của Người. 

Lạy Cha, xin biến đổi con để con trở nên giống Chúa Giê-su trong mọi suy nghĩ, lời nói và việc làm. Xin ban cho con lòng sốt mến trong việc vâng nghe ý Cha, giúp con lớn lên trong tình yêu và sự thật của Ngài. Amen.

———

Nhóm Bạn Đường Linh Thao

Nguồn: https://dailyscripture.servantsoftheword.org/readings/2018/sep27.htm

Who do you most admire and want to be like? People with power, influence, fame, or wealth? Scripture warns us of such danger (see Proverbs 23:1-2). King Herod had respected and feared John the Baptist as a great prophet and servant of God. John, however did not fear to rebuke Herod for his adulterous affair with his brother’s wife. Herod, however, was more of a people pleaser than a pleaser of God. Herod not only imprisoned John to silence him, but he also beheaded him simply to please his family and friends. 

God’s truth cannot be suppressed

Now when reports of Jesus’ miracles and teaching reach Herod’s court, Herod became very troubled in conscience. He thought that John the Baptist had risen from the dead! Herod sought to meet Jesus more out of curiosity and fear than out of a sincere desire to know God’s will. He wanted to meet Jesus – not to follow him but to prevent him from troubling his conscience any further. 

We can try to rid ourselves of guilt and sin by suppressing the truth or by ridding ourselves of anyone or anything that points us to the truth. No power on earth, however, can remove a guilty conscience or free us from slavery to sin – only God can set us free through the atoning sacrifice which his Son, the Lord Jesus Christ made for us on the cross. 

Whose voice and message do you follow?

How can we find true peace with ourselves and with God? The Lord Jesus shows us the way. Jesus explained to his followers, “If you continue in my word, you are truly my disciples, and you will know the truth, and the truth will make you free” (John 8:31-32). Only Jesus can set us free. If we listen to his voice and obey his word, we will find true peace, joy, and freedom to live as sons and daughters of God. 

Does God’s word take priority in your daily life? Or do you allow other voices and messages to distract you or lead you astray. The Lord Jesus promises to be with us and to guide us continually if we will listen to his voice and obey his word.

“Heavenly Father, form in me the likeness of your Son, our Lord Jesus Christ, and deepen his life within me that I may be like him in word and deed. Increase my eagerness to do your will and help me to grow in the knowledge of your love and truth.” 

Kiểm tra tương tự

Tông Đồ Cầu Nguyện, 27-05-2024

  TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 27/05/2024 CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG ​Kho báu nước …

Tông Đồ Cầu Nguyện, 26-05-2024

  TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 26/05/2024 CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG ​Đến bất cứ …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *