Quân Vương Giêsu

Ngắm xem cho tỏ tình yêu 18.12.01

Chiều hoang tím ngắt gió sương

Giê-su tước hiệu Quân Vương muôn loài

Đai lưng mũ áo lễ đài

Trượng côn thượng tiến lên ngai trị vì

Hò reo vang dội đường đi

Quan quân lính tráng tháp tỳ khẩn trương

Tân Vương lộ giá khác thường

Đai lưng, dây trói giây rường tù nhân

Mũ mào chẳng mũ quan nhân

Mão gai máu chảy đầy thân mặt mày

Áo bào mình mẩy chân tay

Đòn roi bầm tím thảm thay Vua Trời

Lễ đài biệt lập một nơi

Đồi cao gió lộng đâu người viếng thăm

Bàn tay đinh nhọn đóng găm

Cạnh sườn, sắc bén thâu tâm, lưỡi đòng

Máu tuôn nước chảy ròng ròng

Rửa muôn tội lỗi, gột lòng muôn dân

Sầu đau tủi nhục mặc thân

Quân Vương một dạ xin vâng trọn Lời

Vì muôn người thế ở đời

Xuống trần chịu chết trào khơi ân tình

Cùng ban ơn phúc an bình

Cho người công chính phục sinh trong Ngài.

 

Muối Biển

 

Kiểm tra tương tự

Tông Đồ Cầu Nguyện, 26-11-2023

  TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 26/11/2023 CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG ​Chúa Kitô Vua  …

Tông Đồ Cầu Nguyện, 25-11-2023

  TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 25/11/2023 CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG ​Thiên Chúa của …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *