Tag lưu trữ: càu nguyện với Kinh Thánh

March, 2018

  • 4 March

    Cầu nguyện Gia đình với Kinh Thánh – Cầu nguyện với con trẻ

    Cũng như chúng ta kể đi kể lại câu chuyện của gia đình từ năm này sang năm khác, chúng ta cũng đọc đi đọc lại Kinh Thánh, và tiếp tục những câu chuyện ấy từ thế hệ này sang thế hệ khác. Trong Sách Thánh, chúng ta nghe Lời …