Tag lưu trữ: cha Đắc Lộ

September, 2013

  • 18 September

    Đi tìm nơi an nghỉ của cha Đắc Lộ

    Linh mục Alexandre de Rhodes – người có công lớn trong việc tạo ra chữ Quốc ngữ có tên tiếng Việt là cha Đắc Lộ. Nếu dùng những từ khóa này tìm kiếm trên Google, ta được hàng vạn trang viết về ông. Nhưng nếu hỏi: “Mộ của ông ở …