Tag lưu trữ: cha viện trưởng

October, 2017

  • 19 October

    Thánh lễ khấn cuối của cha viện trưởng Học viện Dòng Tên Việt Nam

    “[…] là người đã được thử luyện lâu dài và cẩn thận, […] rèn luyện trong những điều thuộc về tinh thần cũng như thể xác có thể giúp tiến tới trong sự khiêm nhường, sự từ bỏ tất cả tình yêu theo tính xác thịt cũng như ý muốn …