Trang nhà / Tag lưu trữ: MYHN (trang 2)

Tag lưu trữ: MYHN

Mến Yêu Hằng Ngày, 26-03

🍀🍀MẾN YÊU HẰNG NGÀY🍀🍀 ⏰Thứ 6, ngày 26/03/2021⏰ Người Do Thái lại lấy đá để ném Đức Giê-su. Người bảo họ: “Tôi đã cho các ông thấy nhiều việc tốt đẹp Chúa Cha đã giao cho tôi làm; vì việc nào mà các ông ném đá tôi?” Người Do Thái …

Xem tiếp »

Mến Yêu Hằng Ngày, 24-03

🍀🍀MẾN YÊU HẰNG NGÀY🍀🍀 ⏰Thứ 4, ngày 24/03/2021⏰ 🪴(Ga 8, 31-42)🪴 Vậy, Đức Giê-su nói với những người Do-thái đã tin Người: “Nếu các ông ở lại trong lời của tôi, thì các ông thật là môn đệ tôi; các ông sẽ biết sự thật, và sự thật sẽ giải …

Xem tiếp »

Mến Yêu Hằng Ngày, 23-03

🍀🍀MẾN YÊU HẰNG NGÀY – LUÔN Ở VỚI🍀🍀 ⏰Thứ 3, ngày 23/03/2021⏰ 💥(Ga 8, 21-30)💥 Đức Giê-su lại nói với họ: “Tôi ra đi, các ông sẽ tìm tôi, và các ông sẽ mang tội mình mà chết. Nơi tôi đi, các ông không thể đến được.” Người Do-thái mới …

Xem tiếp »

Mến Yêu Hằng Ngày, 22-3

🍀🍀MẾN YÊU HẰNG NGÀY🍀🍀 ☘KHÔN NGOAN ĐI CÙNG TUỔI TÁC☘️ ⏰Thứ 2, Ngày 22/03/2021⏰  🪴(Ga 8, 1-11)🪴 Đức Giê-su đến núi Ô-liu. Vừa tảng sáng, Người trở lại Đền Thờ. Toàn dân đến với Người. Người ngồi xuống giảng dạy họ. Lúc đó, các kinh sư và người Pha-ri-sêu dẫn …

Xem tiếp »

Mến Yêu Hằng Ngày, 10-03

🍀🍀MẾN YÊU HẰNG NGÀY – KIỆN TOÀN LỀ LUẬT🍀🍀 ⏰Thứ 4, ngày 10/06/2021⏰ 🌲(Mt 5, 17-19)🌲 “Anh em đừng tưởng Thầy đến để bãi bỏ Luật Mô-sê hoặc lời các ngôn sứ. Thầy đến không phải là để bãi bỏ, nhưng là để kiện toàn. Vì, Thầy bảo thật anh …

Xem tiếp »

Mến Yêu Hằng Ngày, 09-03

🍀🍀MẾN YÊU HẰNG NGÀY🍀🍀 ⏰Thứ 3, 09/03/2021⏰ ⛅️(Mt 18, 21-35)⛅️ Bấy giờ, ông Phê-rô đến gần Đức Giê-su mà hỏi rằng: “Thưa Thầy, nếu anh em con cứ xúc phạm đến con, thì con phải tha đến mấy lần? Có phải bảy lần không?” Đức Giê-su đáp: “Thầy không bảo …

Xem tiếp »

Mến Yêu Hằng Ngày, 26-02

☘☘MẾN YÊU HẰNG NGÀY☘️☘️ ☀CHÂN THẬT, CÔNG CHÍNH, NGAY THẲNG☀️ ⏰Thứ 6, 26/02/2021☀️ ⚡️(Mt 5, 20-26)⚡️ “Vậy, Thầy bảo cho anh em biết, nếu anh em không ăn ở công chính hơn các kinh sư và người Pha-ri-sêu, thì sẽ chẳng được vào Nước Trời. “Anh em đã nghe Luật …

Xem tiếp »

Mến Yêu Hằng Ngày, 24-02

🍀🍀MẾN YÊU HẰNG NGÀY🍀🍀 ⏰Thứ 4, 24/02/2021 ⏰ 🍀(Lc 11,29-32)🍀 Khi dân chúng tụ họp đông đảo, Đức Giê-su bắt đầu nói: “Thế hệ này là một thế hệ gian ác; chúng xin dấu lạ. Nhưng chúng sẽ không được thấy dấu lạ nào, ngoài dấu lạ ông Giô-na. Quả …

Xem tiếp »

Mến Yêu Hằng Ngày, 23-02

🍀MẾN YÊU HẰNG NGÀY – CHÚA GIÊ-SU DẠY TA CẦU NGUYỆN🍀 ⏰Thứ 3, ngày 23/02/2021 ⏰ ☀(Mt 6, 7-15)☀ “Khi cầu nguyện, anh em đừng lải nhải như dân ngoại; họ nghĩ rằng: cứ nói nhiều là được nhận lời. Đừng bắt chước họ, vì Cha anh em đã biết …

Xem tiếp »

Mến Yêu Hằng Ngày, 22-02

🌺🌺Mến Yêu Hằng Ngày🌺🌺 🔮Chìa Khóa Nước Trời🔮 ⏰Thứ 2, 22/02/2021⏰  📒(Mt 16, 13-19)📒 Khi Đức Giê-su đến vùng kế cận thành Xê-da-rê Phi-líp-phê, Người hỏi các môn đệ rằng: “Người ta nói Con Người là ai?” Các ông thưa: “Kẻ thì nói là ông Gio-an Tẩy Giả, kẻ thì …

Xem tiếp »