Tag lưu trữ: Nguyễn Cao Siêu

April, 2024

  • 2 April

    Manna: Mời ông ở lại với chúng tôi (Thứ Tư – Bát nhật Phục sinh)

      Lời Chúa: Lc 24, 13-35 Chiều ngày phục sinh, có hai người trong nhóm môn đệ đi đến một làng kia tên là Emmau, cách Giêrusalem chừng mười một cây số. Họ trò chuyện với nhau về tất cả những sự việc mới xảy ra. Ðang lúc họ trò …

October, 2016

  • 27 October

    Học hỏi Phúc Âm Chúa Nhật 31 thường niên Năm C

      CÂU HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT 32 THƯỜNG NIÊN NĂM C (Lc 20,27-38) 27 Có mấy người thuộc nhóm Xa-đốc đến gặp Đức Giê-su. Nhóm này chủ trương không có sự sống lại.28 Mấy người ấy hỏi Đức Giê-su: “Thưa Thầy, ông Mô-sê có viết cho chúng ta điều luật này: …