Tag lưu trữ: Philato

March, 2024

  • 27 March

    Tâm tình gởi Chúa trên đường Thương Khó

      Chúa Giêsu ơi, Khi đọc Tin Mừng của thánh Mác-cô về Cuộc Thương Khó của Chúa, con tự hỏi, con đang đứng ở đâu, đang theo Chúa giống như nhân vật nào trên đường thập giá?   Con đứng ở một góc khuất xa xa không dám đến gần …