Tâm sự người con trở về

Ngắm xem cho tỏ tình yêu 18.1

Tâm sự người con trở về

Chúa ơi con đã trở về

Này thân tội lỗi ê chề bợn nhơ

Lạy Ngài xin chớ làm ngơ

Đoái nhìn chút phận trẻ thơ con này

Xin Ngài mở rộng vòng tay

Cho con náu ẩn tháng ngày hành hương

Chỉ Ngài là chốn tựa nương

Cho người lữ khách lỡ đường nghỉ ngơi

Nay con dâng trọn một đời

Này bao hoen ố một thời đi hoang

Con nay xin quyết sẵn sàng

Tim hồng trao hiến không màng lợi danh

Chỉ xin gột rửa hôi tanh

Cho lòng thanh khiết sáng danh Vua Trời

Đời con nhận lấy Chúa ơi

Cho con nên muối nên lời tình yêu.

Muối Biển

Kiểm tra tương tự

Tông Đồ Cầu Nguyện, 13-09-2023

  TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 13/09/2023 CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG ​Các mối phúc. …

Tông Đồ Cầu Nguyện, 12-09-2023

  TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 12/09/2023 CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG ​Cầu nguyện.  Bắt …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *