Thư kêu gọi của Đức TGM Phaolô Bùi Văn Đọc về Tình hình Biển Đông

 

Duc TGM Phaolo Bui Van Doc

Đức TGM Phaolô Bùi Văn Đọc, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam

HDGM_TinhHinhBienDong

 

Kiểm tra tương tự

Điều gì sẽ xảy ra tiếp sau Khóa họp I của Thượng Hội đồng Giám mục về Hiệp hành?

Khóa họp thứ nhất của Thượng Hội đồng Giám mục về Hiệp hành đã bế …

Chuẩn bị hành trình về Nhà Cha

“Ý của Cha tôi là tất cả những ai tin vào người Con, thì được …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *