Tông Đồ Cầu Nguyện, 05-03-2023

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 05/03/2023

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG

Bấy giờ ông Phê-rô thưa với Đức Giê-su rằng: “Lạy Ngài, chúng con ở đây, thật là hay! Nếu Ngài muốn, con xin dựng tại đây ba cái lều, Ngài một cái, ông Mô-sê một cái, và ông Ê-li-a một cái.” (Mt 17,4). Ước gì Chúa Nhật này là thời gian tốt lành khi có sự hiện diện của Chúa, và con được lắng nghe những gì Chúa nói với con để sau đó, con có thể được đổi mới và theo chân Người “xuống núi” để gặp gỡ tha nhân với sứ mệnh của mình. Con dâng ngày hôm nay cho ý cầu nguyện của ĐTC Phanxicô: xin cho Giáo hội, và chúng ta là một phần của Giáo hội, biết cách đưa ra một phản ứng cụ thể đối với các nạn nhân bị lạm dụng. Lạy Cha chúng con

WITH JESUS IN THE MORNING

Lord, it is good that we are here. If you wish, I will make three tents here, one for you, one for Moses, and one for Elijah (Mt 17:4). May this Sunday be a time of goodness in your presence, and let me listen to what you have to say to me so that, afterwards, I can be renewed and “come down from the mountain” to meet others and my mission. I offer this day for the prayer intention of Pope Francis: that the Church, and we as a part of it, know how to give a concrete response to the victims of abuse. Our Father.

CÙNG CHÚA GIÊSU TRONG NGÀY

“Bài ca Magnificat của Mẹ Maria không bao giờ sai, và Mẹ tiếp tục thì thầm xuyên suốt dòng lịch sử, vì Chúa không quên lời Người đã hứa với tổ phụ chúng ta. ‘Chúa giơ tay biểu dương sức mạnh, dẹp tan phường lòng trí kiêu căng. Chúa hạ bệ những ai quyền thế, Người nâng cao mọi kẻ khiêm nhường. Kẻ đói nghèo, Chúa ban của đầy dư, người giàu có, lại đuổi về tay trắng.’ (Lc 1,51-53). Chúng ta xấu hổ khi nhận ra lối sống của mình mâu thuẫn với những gì chúng ta đã tuyên bố bằng chính giọng nói của mình”. (ĐTC Phanxicô). Công việc của con có đồng hành với đức tin của con nơi Chúa Giê-su không? Con nhìn lại cuộc sống của mình và những lựa chọn trong đời sống của con.

WITH JESUS DURING THE DAY

Mary’s song is never wrong, and she continues to whisper throughout history, because the Lord does not forget the promise he made to our fathers. ‘He has shown might with his arm, dispersed the arrogant of mind and heart. He has thrown down the rulers from their thrones but lifted up the lowly. The hungry he has filled with good things; the rich he has sent away empty’ (Lk 1:51-53). We feel ashamed when we realize that our lifestyle has contradicted and contradicts what we proclaim with our voice. (Pope Francis). Do your works accompany your faith in Jesus? Examine your life and its choices.

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI

Vào những giây phút cuối ngày này, con mở rộng trái tim mình cho Chúa. Bài đọc nào trong thánh lễ hôm nay đã đánh động con nhất? Con thưa với Ngài về những suy nghĩ và cảm xúc Ngài đã khơi dậy trong con, và xin ban cho con khả năng để hiểu đúng những điều Ngài muốn nói với con. Xin tha cho con vì những lần sao lãng trong việc lắng nghe Thánh Ý Ngài. Con quyết tâm bắt đầu tuần mới với tư cách là con cái của Chúa, tin cậy nơi Ngài và phục vụ anh chị em của con. Kính mừng Maria…

WITH JESUS IN THE NIGHT

At the end of this day, I open my heart to God. Which of today’s readings from Mass has challenged me the most? I tell the Lord of the thoughts and feelings that he has awakened in me, and I ask Him for the ability to truly understand what he wants to tell me. I ask for forgiveness for any neglect in listening to Him. I intend to start the week as a child of God, trusting in Him and serving my brothers and sisters. Hail Mary.

Kiểm tra tương tự

Tông Đồ Cầu Nguyện, 22-06-2024

  TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 22/06/2024 CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG ​Phục vụ Thiên …

Tông Đồ Cầu Nguyện, 21-06-2024

  TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 21/06/2024 CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG ​Kho báu đích …