Tông Đồ Cầu Nguyện, 08-02-2023

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 08/02/2023

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG

Lạy Cha, con chào đón ngày hôm nay với lòng biết ơn vì những ân sủng Cha ban tặng. Chúa tìm kiếm tình yêu nơi con. Ngài quan tâm đến mối quan hệ cá nhân với con cũng như mọi người. “Dân này tôn kính Ta bằng môi bằng miệng, còn lòng chúng thì lại xa Ta. Chúng có thờ phượng Ta thì cũng vô ích” (Mc 7,1-13). Đâu là những mặt nạ bên ngoài đang cản trở mối tương quan giữa con với Ngài, và với anh chị em con? Con thường ẩn mình sau những vẻ bề ngoài nào, và tại sao? Khi con trao ban chính mình với một ý định trong sáng, con đã làm hài lòng Chúa rồi, bất chấp những sai sót của con. Lạy Cha, con xin dâng ngày sống của con cho sứ mệnh của Ngài. Lạy Cha chúng con…

WITH JESUS IN THE MORNING

Welcome this day gratefully with everything that God will give you in it for everything is grace. The Lord seeks your love. He is interested in a personal relationship with you and with every one. “This people honors me with their lips, but their hearts are far from me; In vain do they worship me” (Mk 7: 1-13). What are the external masks that hinder your relationship with Him and with your brothers and sisters? What appearances do you usually hide behind and why? When you give yourself, just as you are with a pure intention, you please God despite your flaws. Offer your day for His mission. Our Father.

CÙNG CHÚA GIÊSU TRONG NGÀY

Buổi trưa nay, con tạm dừng các hoạt động để lắng nghe suy tư này: ”’Văn hóa gặp gỡ’ … ,khuyến khích trò chuyện, liên đới và cởi mở với tất cả mọi người, nêu bật tính trung tâm của con người. Do đó, điều cần thiết là giáo xứ phải là một ‘nơi’ thuận lợi cho việc ‘ở bên nhau’, cho phép mỗi người cảm nhận được cảm giác thuộc về và được yêu thương” (ĐGH Phanxicô). Những câu hỏi nào đã được gợi lên trong con về suy tư này? Xin cho con được can đảm bước đi theo lối đi này trong cộng đồng của con. Con tiếp tục ngày sống của mình, và con cầu xin ân sủng này cho giáo xứ của con.

WITH JESUS DURING THE DAY

Take a break from your activities to listen to this reflection: “The ‘culture of encounter’ …promotes dialogue, solidarity and openness to all, highlighting the centrality of the person. It is necessary, therefore, that the parish be a ‘place’ that favors ‘being together’…that allows each one to perceive the sense of belonging and to be loved” (C. Clergy). What questions does this bring up in you? Be encouraged to walk in this direction within your community. Continue your day asking for this grace for your parish. 

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI

Con nhìn lại ngày hôm nay và tạ ơn Chúa vì ngày sống này. Con nghỉ ngơi và hít thở. Ngày hôm nay diễn ra như thế nào? Con nhìn lại các cuộc gặp gỡ của con và những người khác. Con đã lắng nghe anh chị em con như thế nào? Con có dừng lại để nhận ra những tác động của Chúa Thánh Thần nơi anh chị em con không? Con sẽ thử tập trung quan sát một người không cùng quan điểm với con và cố gắng nhìn ra những điều tốt lành nơi họ. Đó là đặc điểm của một trái tim quảng đại để nhận biết sự tốt lành của Thiên Chúa trong mọi thứ và trong mọi người. Con viết ra một giải pháp để giúp con nhận ra sự tốt lành nơi từng người con gặp. Kính mừng Maria…

WITH JESUS IN THE NIGHT

Think back over your day and be thankful for what you have lived. Rest and breathe. How did today go? Review your encounters with others. How was the quality of your listening to them? Did you stop to appreciate the work of the Spirit in others? Focus your gaze on a person who does not share your views and work to see the good in them. It is characteristic of a big heart to know how to consider the goodness of God in everything and in everyone. Write a resolution that sets out to help you value each person who crosses your path. Hail Mary. 

Kiểm tra tương tự

Tông Đồ Cầu Nguyện, 13-06-2024

  TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 13/06/2024 CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG ​Hoà giải Con …

Tông Đồ Cầu Nguyện, 12-06-2024

  TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 12/06/2024 CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG ​Sự vâng phục …