Tông Đồ Cầu Nguyện, 08-01-2024

 

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 08/01/2024

CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG

Ngày cầu nguyện cho sức khỏe tinh thần

Ngày hôm nay chúng con mừng lễ Chúa Giêsu chịu Phép Rửa. Tin Mừng nói: “Người sẽ làm phép rửa cho anh em bằng Thánh Thần.” (Mc 1,7-11) Trong tháng này, ĐTC Phanxicô mời gọi cầu nguyện cho hồng ân của sự đa dạng trong Giáo hội, và hôm nay là ngày cầu nguyện cho sức khỏe tinh thần. ĐTC nhắn nhủ rằng: “Phép rửa, nguồn sống của chúng ta, mang lại phẩm giá bình đẳng cho con cái Thiên Chúa, mặc dù ở đó có sự đa dạng về mục vụ và đặc sủng”. Lạy Chúa, con cầu nguyện cho tất cả mọi người sẽ nhận ra phẩm giá cũng như những tài năng đa dạng nơi mỗi anh chị em đang đối mặt với những thách thức về sức khỏe tinh thần. Lạy Cha chúng con…

WITH JESUS IN THE MORNING

Monthly day of prayer for Mental Health

Today we celebrate the Feast of the Baptism of the Lord. The Gospel says, “he will baptize you with the Holy Spirit.” This month Pope Francis asks us to pray for the gift of diversity in the Church and today is the monthly day of prayer for mental health. Pope Francis has said: “Baptism, the source of our life, gives rise to the equal dignity of the children of God, albeit in the diversity of ministries and charisms.” Pray that all people will recognize the dignity and diverse gifts of those of us who live with mental health challenges. Our Father…

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊ-SU TRONG NGÀY

Hôm nay là ngày cầu nguyện cho sức khỏe tinh thần và ĐTC Phanxicô mời gọi cầu nguyện cho hồng ân của sự đa dạng trong Giáo hội. Sức khỏe tinh thần rất khác nhau, và nhiều người đang đối mặt với các chứng bệnh về tinh thần. Đường Con tim đề cập đến việc Chúa Giêsu gọi con là bạn hữu, bất kể sức khỏe tinh thần có ra sao. ĐTC Phanxicô mời gọi hãy nhìn ngắm “vẻ đẹp toả sáng của phẩm giá con người” trong cuộc sống của những người mắc bệnh tâm thần. Tình bạn với Chúa Giêsu cho phép con nhìn thấy vẻ đẹp này bằng đôi mắt của Ngài, cũng như mang lại tình bằng hữu với họ.

WITH JESUS DURING THE DAY

Today is the monthly day of prayer for mental health and this month the Pope asks us to pray for the gift of diversity in the Church. Our mental health is diverse and many of us experience mental illness. The way of the heart says that Jesus calls us friends, regardless of our mental health. Pope Francis asks us to see how “the irrepressible beauty of human dignity shines forth” in the lives of people with mental illness. Friendship with Jesus lets us see this beauty with his eyes and offer friendship to those of us with a mental illness.

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI TỐI

Hãy yên lòng. Chúa đang ở gần.

Con thinh lặng để cảm nhận sự hiện diện của Chúa. Con tạ ơn Ngài vì hôm nay con đã có thể dành tặng những món quà độc đáo của mình để phục vụ người khác. Tuy nhiên, khi con gặp gỡ một ai đó, con có nhận ra những ân sủng thiêng liêng độc đáo của họ, đặc biệt là người mắc chứng bệnh tâm thần không? Vào ngày mai, xin Chúa giúp con nhận thấy rằng sự đa dạng là một ân sủng, và không bao giờ được trở thành lý do để loại trừ. Kính mừng Maria…

WITH JESUS IN THE NIGHT

Be still. God is near. Today is the monthly day of prayer for mental health and this month Pope Francis asks us to pray for the gift of diversity in the Church. I am thankful for the times today when I was able to offer my unique gifts in service to others . Yet, when I encountered a person who was different than me, did I recognize their unique spiritual graces, particularly a person who lives with a mental illness? Tomorrow, help me see that diversity is a wealth and must never become a reason for exclusion. Hail Mary…

Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao

Kiểm tra tương tự

Tông Đồ Cầu Nguyện, 17-04-2024

  TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 17/05/2024 CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG ​ Con có …

Tông Đồ Cầu Nguyện, 16-05-2024

  TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 16/05/2024 CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG ​ Trở nên …