Tông Đồ Cầu Nguyện, 1.2.2019, Click To Pray

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 01-02

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG

Lạy Cha trên trời, con xin dâng lên Cha ngày thứ sáu đầu tháng này, là ngày Thế Giới Cầu Nguyện theo Ý của Đức Giáo Hoàng. Xin cho mọi người biết quảng đại tiếp đón những nạn nhân của tệ nạn buôn người, cưỡng bức mại dâm và bạo lực. Lạy Cha chúng con ở trên trời…

WITH JESUS IN THE MORNING

Heavenly Father, I offer this day, the first Friday of the month, the World Day of Prayer for the Pope’s intentions, for a generous welcome of the victims of human trafficking, of enforced prostitution, and of violence. Our Father

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI CHIỀU

“Một đức tin không làm ta băn khoăn là một đức tin đáng băn khoăn. Một đức tin không giúp ta lớn lên là một đức tin cần được giúp để lớn lên.” (ĐGH Phanxicô) Lạy Chúa, xin giúp cho đức tin của con được lớn lên, chứ không bị trì trễ mãi.

WITH JESUS IN THE AFTERNOON

“A faith that does not trouble us is a troubled faith. A faith that does not make us grow is a faith that needs to grow.” (Pope Francis) Lord, help my faith to grow and not remain stagnant.

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI

Vào khoảnh khắc cuối ngày, con suy ngẫm về ý chỉ của Đức Giáo Hoàng trong tháng này. Con tự hỏi: “Con có trách nhiệm gì trong ý chỉ này?” Chúa ơi! Thật dễ dàng nói rằng: “Tôi không có trách nhiệm gì cả” nhưng xin ban cho con lòng khao khát và khả năng nhận thấy điều con có thể làm cách cụ thể, cùng xin Ngài thêm sức để con có thể làm được điều ấy với sự trợ giúp đầy ân sủng của Ngài. Kính Mừng Maria….

WITH JESUS IN THE NIGHT

At the end of this day, I meditate on the Pope’s intention for this month. I wonder what responsibility I have in all this. Lord, it would be too easy to say that I have no responsibility. Give me the desire and the ability to see where I can concretely do something and the strength to do it with your holy help. Hail Mary

Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao

 

Kiểm tra tương tự

Tông Đồ Cầu Nguyện, 21-02-2024

  TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 21/02/2024 CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG ​Ánh sáng Con …

Tông Đồ Cầu Nguyện, 20-02-2024

  TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 20/02/2024 CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG ​Ít Lời “Khi …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *