Tông Đồ Cầu Nguyện, 16-01-2024

 

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 16/01/2024

CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG


Đức khiêm nhường làm vui lòng Thiên Chúa
Con xin dâng lời tạ ơn hân hoan đón chào ngày mới Cha ban tặng. Trong Lời Chúa hôm nay, chúng ta thấy được Ngài đã chọn Đa-vít, tôi tớ Ngài trong số anhem mình qua Sa-mu-en như thế nàoThiên Chúakhông nhìn theo kiểu người phàm: người phàm chỉthấy điều mắt thấy, còn Thiên Chúa thì thấy tận đáylòng.” (1 Sm 16,7) Khi con dâng Chúa ngày hôm nay, con cũng cầu xin Chúa Thánh Thần giúp con nhận ra những đặc sủng khác nhau của anh chị em trong giađình cộng đoàn Kitô hữu của mình. Lạy Cha chúngcon…


WITH JESUS IN THE MORNING

Humility delights God.
Blessed is the Lord, for this new day that He offer us. We welcome it with joy. In today’s words, He show us how He chose His servant David from among his brothers, thanks to Samuel. God does not sees as men see: men look at the appearance, but the Lord looks at the heart.” (1 Samuel 16:7) As we offer you God this day, let us ask that the Spirit help us to recognize the different charisms of our brothers and sisters in our families and Christian communities. Our Father

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊ-SU TRONG NGÀY

Mùn đất
Mắt con người luôn tìm kiếm sự cao cả bị lóa mắtbởi sự hào nhoáng. Ngược lại, Thiên Chúa khôngnhìn vào vẻ bề ngoài; Người nhìn vào trái tim (x. 1 Sm 16,7) yêu thích sự khiêm nhường. Từkhiêmnhườngbắt nguồn từ tiếng La-tinh mùn‘, nghĩa đất‘. Thật nghịch : muốn lên được thiênđàng, chúng ta phải sống khiêm nhường, hạ mìnhnhư đất. Chúa Giêsu dạy rằng: ‘ai hạ mình xuống sẽđược tôn lên.’ (Lc 14,11). Thiên Chúa không tôn vinhchúng ta bằng những phẩm chất, sự giàu , hay tàinăng của chúng ta, bằng sự khiêm nhường củachúng ta” (ĐGH Phanxicô). Con cầu xin Chúa chocon biết sống khiêm nhường để làm vui lòngNgàiSáng danh Đức Chúa Cha…

WITH JESUS DURING THE DAY

Humus
“The human eye always looks for greatness and is dazzled by the flashy. God, on the other hand, does not look at appearances; God looks at the heart (cf. 1 Sam 16:7) and loves humility. The word ‘humility’ derives from the Latin humus, which means ‘earth.’ It is paradoxical: to reach the summit, heaven, one must remain low, like the earth. Jesus taught us: ‘He who humbles himself will be exalted’ (Luke 14:11). God does not exalt us by our qualities, by our riches, by our talent, but by our humility” (Pope Francis). We ask the Lord to be humble in order to please Him. Glory be to the Father

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI TỐI

Để nên khiêm tốn
Giờ đây khi mặt trời đã dần khuất dạng, con làm phúthồi tâm. Thiên Chúa đã chọn người nhỏ nhất trong nhàGiê-sê, đứa con út, làm người đứng đầu trong dân. Chúa không nhìn vào vẻ bề ngoài của con, Ngài khôngbị quyến bởi vẻ ngoài hay sự giả tạo của con; Ngàinhìn vào trái tim con tình yêu chứa đựng trong đó. Trái tim của con ngày hôm nay thế nào? Con khiêm tốnhay tự cao? Thái độ của con đối với anh chị em mìnhnhư thế nào? Con cầu xin Chúa tha thứ cho sự thiếukhiêm tốn thiếu bác ái của con trong ngày hôm nay. Lạy Chúa, xin dạy cho con biết đường lối của Ngài, lấp đầy trái tim con bằng lòng khiêm nhường vào ngàymaiKính mừng Maria…

WITH JESUS IN THE NIGHT

To be humble
Now, as the sun sets on this day, let us take a look back. God chose the least of the house of Jesse, the last, to make him his king. The Lord does not look at our appearance, he is not seduced by our looks or our artifice; he looks at our heart and the love it contains. How has your heart been this day? Have you been humble or proud? What has been your attitude toward your brothers and sisters? Ask the Lord for forgiveness, for your lack of humility and love this day. For tomorrow, He can teach you His ways and fill your heart with humility. Hail Mary

Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao

Kiểm tra tương tự

Tông Đồ Cầu Nguyện, 22-05-2024

  TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 22/05/2024 CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG ​Làm điều thiện …

Tông Đồ Cầu Nguyện, 21-05-2024

  TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 21/05/2024 CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG ​ Phục vụ …